Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE


Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov


ISKANJE DELA IN ZAPOSLITVE PREKO AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE


Mentor: viš. pred. mag. Franc Bel/i/ Kandidatka:Sanela Miši0

Kranj, oktober 2008ZAHVALA

Za pomo/ in koristne nasvete pri izdelavi diplomske naloge se najlepše zahvaljujem mentorju mag. Francu Bel/i/u.

Zahvaljujem se tudi svoji družini za potrpljenje in spodbudo v /asu študija ter sestri Teji za pomo/ pri uporabi ra/unalnika.

POVZETEK

V diplomskem delu predstavljamo dejavnost zasebnih agencij za zaposlovanje, ki so se s svojimi storitvami že uveljavile tudi v Republiki Sloveniji. V teoreti/nem uvodu prikazujemo pomen in vlogo zasebnih agencij za zaposlovanje, regulacijo njihovega delovanja s strani države, nabor storitev, ki jih nudijo svojim naro/nikom.

V empiri/nem delu smo raziskali stališ/a iskalcev zaposlitve o delovanju agencij ter analizirali obseg in kvaliteto predstavitve ponujenih prostih delovnih mest.

KLJU NE BESEDE

- agencija za zaposlovanje - brezposelnost
- trg dela
ABSTRACTIn the diploma paper we introduce activity of private employement agencies and their services that have been enforced in Republic of Slovenia. In theoretical introduction we show importance of private employement agencies, regulation of their activity from states side, enlistment of service offers that are offered for people with orders.

In empirical part we have researched seekers attitudes about agencies activites and we have analyzed the dimension and quality of presentation of offered available postings.

KEYWORDS

- employment agency

- unemployment

- labour market

KAZALO

ZAHVALA ......................................................................................................... 2
POVZETEK........................................................................................................ 2
POVZETEK........................................................................................................ 3
ABSTRACT ....................................................................................................... 3

I. TEORETI<NI DEL........................................................................................... 3
1 UVOD ....................................................................................................... 3

1.1. Predstavitev problema............................................................................. 3

1.2. Namen in cilji diplomskega dela .............................................................. 3

2 TEORETI<NE OSNOVE................................................................................... 3

2.1. AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE ................................................................ 3

2.1.1. Pojem.............................................................................................. 3

2.1.2. Dejavnost ........................................................................................ 3

2.1.3. Zakonska ureditev delovanja zasebnih agencij za zaposlovanje v Sloveniji ................................................................................................................ 3

2.1.4. ZASEBNE AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE V SLOVENIJI ......................... 3

2.1.5 ISKANJE DELA IN ZAPOSLITVE PREKO ZASEBNIH AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE......................................................................................... 3

II. EMPIRI<NI DEL............................................................................................ 3

1. PROBLEM ..................................................................................................... 3

2. METODE....................................................................................................... 3

3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE ....................................................................... 3

4. REZULTATI IN RAZLAGA................................................................................ 3

5. ZAKLJU<KI ................................................................................................... 3

6. LITERATURA IN VIRI..................................................................................... 3
Literatura ......................................................................................................... 3

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
I. TEORETI NI DEL

1 UVOD

Iskanje zaposlitve je v današnjih /asih za marsikoga zelo naporen in stresen proces, zato veliko ljudi obupava, ker ne vidijo možnosti, da bodo kdaj v bližnji prihodnosti lahko našli ustrezno zaposlitev.

Ker vsi ljudje niso dovolj uspešni pri samostojnem iskanju zaposlitve, potrebujejo nekoga, ki bi jim pri tem pomagal. Zavod za zaposlovanje je že poizkusil s tako imenovanimi klubi za zaposlitev, ki so namenjeni tistim, ki težko najdejo zaposlitev in to zelo /ustveno doživljajo. Tu jim je omogo/eno pisanje prošenj in pogovori z ljudmi s podobnimi težavami, s /imer si olajšajo delovno stisko. Žal so ti klubi namenjeni le ljudem s posebnimi težavami, pa tudi njihov obseg ne zadoš/a vsem potrebam, glede na število brezposelnih.

Poleg Zavoda za zaposlovanje, ki je najve/ja institucija na trgu dela v državi - in je financirana iz javnih sredstev - se je v zadnjih letih odprla tudi možnost za delovanje zasebnih agencij za zaposlovanje kot novost v našem okolju po zgledu razvitih tržnih gospodarstev. Gre namre/ za zasebna podjetja, ki se ukvarjajo s komercialno dejavnostjo posredovanja med iskalci zaposlitve in delodajalci.

Ker se pomen in delovanje agencij za zaposlovanje v Sloveniji šele uveljavlja, sem se odlo/ila, da to tematiko raziš/em v tem diplomskem delu.1.1. Predstavitev problema

Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve poleg javnega zavoda za zaposlovanje, to je Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) v Sloveniji deluje skupno še 145 zasebnih agencij za zaposlovanje (koncesionarjev).

Poznamo dve vrsti koncesionarjev oz. zasebnih agencij za zaposlovanje:
- zasebne agencije za posredovanje dela in zagotavljanje delovne sile
- zasebne agencije za posredovanje za/asnega in ob/asnega dela dijakom in

študentom.

Med vsemi registriranimi koncesionarji se pri iskalcu zaposlitve poraja vprašanje, katero agencijo za zaposlovanje naj izbere, da bo pri iskanju zaposlitve kar najbolj uspešen. Predmet podrobnejše obravnave bodo zasebne agencije za zaposlovanje (v nadaljevanju agencije).

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 6 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
1.2. Namen in cilji diplomskega dela

V Sloveniji so se zasebne agencije za zaposlovanje pojavile in se uveljavljajo kot posredniki na trgu dela po vzoru drugih razvitih tržnih gospodarstev, kar pomeni, da je njihova vloga posrednika med delodajalcem in delojemalcem komercialne narave. Delodajalcem svoje storitve zara/unavajo, delojemalcem pa jih ne smejo zara/unavati, kar je tudi zakonsko dolo/eno. Za opravljanje strokovnih nalog, dolo/enih v koncesiji, so lahko do zakonsko dolo/ene meje financirane s strani države. Zasebne agencije za zaposlovanje so torej komercialno naravnani posredniki med delodajalci in delojemalci. V njihovem delovanju so v primerjavi z javnim zavodom za zaposlovanje nekatere posebnosti, ki zadevajo tako delodajalce kot tudi delojemalce oz. iskalce zaposlitve. Pod pojmom agencije za zaposlovanje pa mislimo tako zasebne agencije za zaposlovanje kot tudi javni zavod za zaposlovanje.

V diplomskem delu bomo skušali raziskat: a) stališ/a iskalcev zaposlitve ter njihove izkušnje pri delovanju zasebnih agencij (neposredne izjave štirih oseb ter odgovori manjšega vzorca anketiranih oseb, b) razlike v storitvah, ki jih ponuja na spletnih straneh javni zavod za zaposlovanje ter izbrane agencije pri ponudbi prostih delovnih mest oziroma del, pri /emer bomo obravnavali kvantitativni vidik (obseg ponudbe; iz/rpnost informacij; /as, potreben za pridobitev informacije) ter kvalitativni vidik (prijaznost).

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 7 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
2 TEORETI NE OSNOVE2.1. AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE2.1.1. Pojem

Zasebna agencija za zaposlovanje (v nadaljevanju agencija) je organizacija, ki na podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sklene delovno razmerje z delavcem, ki ga potem »napoti« na delo v drugo organizacijo. Agencija delavcu za dolo/en /as zagotovi delovno razmerje. Gre za tristransko delovno razmerje, kjer so stranke delavec/zaposleni, zaposlitvena agencija in podjetje/naro/nik, kjer je delo opravljeno.

Skladno z zakonodajo, ki jo ureja zaposlovanje preko zasebne agencije, ima za/asno zaposleni delavec v podjetju preko zasebne agencije za zaposlovanje enake pravice kot redno zaposleni, saj so preko zasebne agencije za zaposlovanje zaš/iteni po kolektivni pogodbi. Te pravice se predvsem prejemanje iste pla/e in nadomestil kot redno zaposleni iste ravni v podjetju, v katerega je napoten, zagotovilo, da bodo pla/ani vsi socialni prispevki, zavarovanja in akontacija za dohodnino.

Agencije nudijo delojemalcem pomo/ pri iskanju prve zaposlitve, svetovanje pri iskanju in izbiri nove zaposlitve, pri iskanju za/asnega dela, torej svetovanje na podro/ju zaposlovanja. Iskalec z zasebno agencijo podpiše pogodbo, nato se preko agencije poveže s podjetjem, ter tam opravlja delo. Na za/etku je delavec zaposlen pri agenciji za zaposlovanje in od nje prejema pla/o, saj agencija prejema od podjetja provizijo, ki predstavlja nek odstotni delež pla/e zaposlenega. V primeru, da delavec ustreza kriterijem podjetja, ga lahko zaposlijo ter tako kon/a pogodbo z agencijo.

Za iskalce prve zaposlitve je iskanje dela preko agencije koristno, saj jim omogo/a pridobitev za/etnih delovnih izkušenj, s /imer se njihova zaposljivost bistveno izboljša. Iskalci prve zaposlitve pridobijo preko agencije veliko informacij o podjetjih in trgu dela ter /asovnem na/rtovanju zaposlitve. Agencija opravlja tudi psihološko testiranje, ki iskalcem omogo/a, da lažje identificirajo svoje prednosti in pomanjkljivosti ter oblikujejo boljše življenjepise. Agencije so torej naravnane k temu, da iskalcem zaposlitve pomagajo, saj brez njih ne morejo obstajati. Pomemben je tudi podatek, da agencije nudijo tudi dostop do ponudb dela, ki niso oglaševane v medijih.

Agencija za svoje stranke sama iš/e delo, tako da iskalcev zaposlitve prihrani precej /asa, saj ga agencija sproti obveš/a o prostih delovnih mestih, ustreznih njihovi izobrazbi, izkušnjam in sposobnostim. Iskalcu tako ni potrebno samemu iskati oglasov, saj agencija zanj opravi nekakšno selekcijo oglasov z zahtevami podjetij, katerim iskalec ustreza.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 8 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
2.1.2. Dejavnost

Dejavnost agencij za zaposlovanje v skladu s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje obsega:
- posredovanje zaposlitve,
- posredovanje dela. Ki vklju/uje tudi posredovanje za/asnih in ob/asnih del

dijakom in študentom,
- zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu,
- izdelava zaposlitvenega na/rta za brezposelne osebe,
- izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidenci

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in so vklju/ene v program aktivne politike zaposlovanja.

Dejavnost zaposlovanja izvajajo na eni strani državne agencije za zaposlovanje (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) ter zasebne agencije na drugi strani. Slednje se delijo na zasebne agencije za posredovanje dela, klasi/ne zasebne agencije za zaposlovanje ter specializirane zasebne agencije.

Dejavnost zaposlovanja lahko opravlja pravna oseba z ustrezno registracijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje in pridobi koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.2.1.3. Zakonska ureditev delovanja zasebnih agencij za zaposlovanje v Sloveniji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) je Državni zbor sprejel na seji 24. aprila 2002, veljati pa je pri/el s 1.1. 2003. Sprejem zakona je bil toliko pomembnejši, saj je Slovenija z Ustavno listino prevzela obstoje/o zakonodajo, ki je veljala na podro/ju delovnih razmerij pred osamosvojitvijo. V ZDR so bili upoštevani mednarodni dokumenti, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij (Organizacija združenih narodov, Svet Evrope in Mednarodna organizacija dela), pri pripravi besedila zakona pa so bile obravnavane in ustrezno upoštevane tudi nekatere konvencije, ki jih naša država še ni ratificirala. Zaradi potrebnega usklajevanja predpisov z dokumenti EU so bile v zakon vklju/ene tudi zahteve, ki izhajajo iz direktiv EU o individualnih delovnih razmerjih. ZDR obravnava varovanje delavcev pri novih zaposlitvenih razmerjih (pogodbeno delo, delo za zaposlitvene agencije) v

57. do 62. /lenu obravnava to tematiko poglavje z naslovom Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcem drugemu uporabniku.

Zakon o delovnih razmerjih od 01.01.2003 ureja individualna delovna razmerja s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.

Cilj ZDR je vklju/evanje delavcev v delovni proces ob zagotavljanju usklajenega poteka delovnega procesa ter prepre/evanje brezposelnosti, pri tem pa je potrebno upoštevati pravice delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varovanja

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 9 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
interesov delavcev v delovnem razmerju. Pravica svobode dela je mednarodno priznana /lovekova pravica, ki je urejena v mednarodnem aktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in spremenjene Evropske socialne listine o pravici do dela, konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) o prepovedi prisilnega in obveznega dela. Hkrati je to tudi ustavna pravica v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Gre za pravico vsakogar do proste izbire zaposlitve, enake dostopnosti do delovnega mesta, pod enakimi pogoji in prepoved prisilnega dela. Dostojanstvo pri delu je tudi splošna pravica, ki je urejena tudi na mednarodnem nivoju in odraža željo, da se delavci zaš/itijo pred razli/nimi oblikami nadlegovanja. Pravica varovanja interesov delavcev v delovnem razmerju izhaja predvsem iz ugotovitve, da je delavec v delovnem razmerju do delodajalca v podrejenem položaju. ZDR varuje delav/eve pravice.

Da bi bolje razumeli zakonsko opredeljene odnose, ki se nanašajo na delovno razmerje, je potrebno opredeliti, kaj sploh delovno razmerje je. Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vklju/i v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za pla/ilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca. Gre za pravno razmerje, ki se sklene s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, ki je dvostranski pravni akt in predstavlja razmerje med delavcem in delodajalcem. Kot delavca lahko opredelimo vsako fizi/no osebo, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, medtem ko je delodajalec fizi/na ali pravna oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko ter konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki ga potem napoti na delo v drugo organizacijo. ZDR vsebuje poglavje z naslovom Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, kar pomeni zakonsko ureditev delovnopravnega statusa zaposlenih delavcev pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela drugemu uporabniku. Po ZDR se ta vrsta pogodbe lahko sklene za dolo/en ali nedolo/en /as. Posebnost pogodbe o zaposlitvi v tem primeru je dogovor med delodajalcem in delavcem o kraju, /asu ter višini pla/e in nadomestil v skladu s kolektivno pogodbo. ZDR dolo/a tudi dogovor med uporabnikom in delodajalcem o napotitvi delavca. In sicer, pisni dogovor o pogojih za opravljanje dela (Uradni list RS, št. 42/02).

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Zaposlovanje po tem zakonu obsega posredovanje zaposlitev, posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlovanja in odpiranja novih ter ohranjevanje produktivnih delovnih mest ter vse tiste dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za produktivno in svobodno izbrano zaposlitev, poklicni in strokovni razvoj ter uporabo delovnih sposobnosti posameznikov. Posredovanje zaposlitve po tem zakonu obsega strokovne in organizacijske naloge, opravljene s ciljem, da iskalec zaposlitve sklene delovno razmerje. Posredovanje dela po tem zakonu obsega strokovne in organizacijske naloge, opravljene s ciljem, da se brezposelna ali druga oseba vklju/i v delo.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 10 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
V Sloveniji pred letom 1991 nismo imeli pravne podlage za delovanje zasebnih agencij za zaposlovanje oziroma za sklepanje pogodb o zaposlitvi za zaposlovalne agencije (posojanje delavcev – opravljanje dela delavca pri drugih uporabnikih). Pred za/etkom tranzicije je bilo zaposlovanje državni monopol. Izjema so bile agencije za posredovanje za/asnih in ob/asnih del dijakom in študentom (študentski servisi). Možnost posredovanja lastnih delavcev drugemu uporabniku je bila uvedena z novelo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 1998 (Uradni list RS, št. 69/98), ki v 6. /lenu dolo/a: »Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela izvaja Zavod«.

V letu 1998 je bila že z dopolnitvijo 6. /lena zakona o zaposlovanju in zavarovanju brezposelnih oseb vzpostavljena zakonska podlaga za podeljevanje koncesij delodajalcem, ki opravljajo dejavnost posredovanja in zagotavljanja delovne sile. Sklepanje koncesijskih pogodb se je podrobneje uredilo s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99, 79/00, 30/03. (ZDR s komentarjem, 2003).

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je podeljevalo koncesije, do koncesionarjev ni imelo finan/nih obveznosti, se pravi, da so bile koncesije neodpla/ne. Koncesionarji so finan/na sredstva pridobivali od podjetij in ustanov, ki so jim posredovale delavce ali pa na podlagi pogodb o sodelovanju v razli/nih projektih ali programih javnega zavoda za zaposlovanje. Pooblastilo za posredovanje se je lahko izdajalo za dolo/en ali nedolo/en /as. Ministrstvo podpisovanja koncesijskih pogodb, oz. izdajanja pooblastil ni omejevalo, seveda pod pogojem, da so prosilci izpolnjevali vse s pravilnikom predpisane pogoje. S sprejemanjem Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se je okvir delovanja zasebnih agencij bistveno pove/al.

Novela zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti dolo/a, da lahko pristojno ministrstvo s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da izvaja strokovne naloge posredovanja dela, posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelavo zaposlitvenega na/rta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Na podlagi zakona in pravilnika so študentske organizacije v okviru notranjih organizacijskih enot na podlagi koncesije lahko posredovale delo z napotnico, s tem da je moral posrednik dela poskrbeti za zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Novela zakona pa je pristojnosti na podro/ju zaposlovanja v celoti razširila na organizacije oziroma delodajalce, ki imajo koncesijo. V zvezi s posredovanjem dela dijakom in študentom je novela zakona dolo/ila le, komu so namenjena sredstva, ustvarjena iz koncesijskih dajatev za posredovanje dela, in v kakšen namen morajo biti sredstva porabljena. Zakonska novela je uveljavila tudi pooblastilo pristojnemu ministru, da dolo/i višino stroškov, ki se priznajo organizaciji oziroma delodajalcu za posredovanje dela dijakom in študentom.

Navedene novosti v zakonu po oceni ustavnega sodiš/a ne dajejo podlage za omejitev opravljanja dejavnosti posredovanja za/asnih in ob/asnih del za dijake in študente le na pravne osebe, ki so vpisne v register in niso hkrati prejemnik

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 11 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
sredstev za izvajanje programov po 6. /lenu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
( Uradni list RS, št. 69/98).

Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje

S pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS,št. 48/99, 79/00 in 30/03) se podrobneje dolo/ajo pogoji, pod katerimi lahko ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacije oziroma delodajalce (v nadaljnjem besedilu: agencija), da izvajajo naloge posredovanja dela, posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanje delovne sile, izdelavo zaposlitvenega na/rta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

S tem pravilnikom se dolo/a tudi vsebina koncesijske pogodbe, pla/ilo storitev in višina stroškov, ki se priznajo agenciji za posredovanje dela dijakom in študentom, sodelovanje agencije s pristojnimi organi in organizacijami, evidence in posredovanje podatkov ter poro/anje in izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela agencije. Agencija opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve in posredovanja dela tako, da za brezposelne osebe in druge zainteresirane osebe iš/e zaposlitev ali delo in jih napotuje k delodajalcem zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi vklju/itve v delo. Agencija lahko opravlja dejavnost posredovanja dela tudi tako, da posreduje za/asno in ob/asno delo dijakom in študentom, pri /emer se za posredovanje dela šteje opravljeno delo na podlagi potrdila s strani delodajalca in izvršenega pla/ila dijakom in študentom. Agencija opravlja dejavnost posredovanja in zagotavljanja delovne sile tako, da delavce, ki so pri njej zaposleni, na podlagi posebne pogodbe posreduje drugemu delodajalcu zaradi opravljanja dela. V 4. /lenu je dolo/eno, da agencija lahko opravlja dejavnost za delojemalce, državljane RS, za Slovence brez slovenskega državljanstva, ki so pridobili osebno delovno dovoljenje za nedolo/en /as v skladu s predpisi o zaposlovanju tujcev, /e z mednarodnim sporazumom ni druga/e dolo/eno.

5. in 6. /len Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje dolo/a, da agencija za zaposlovanje lahko opravlja dejavnost posredovanja za/asnih in ob/asnih del za dijake in študente le za osebe s statusom dijaka in študenta. Za/asno in ob/asno delo se lahko posreduje tudi osebam, ki so se med šolskim letom vrnile s služenja vojaškega roka in bodo pridobile status študenta šele s pri/etkom novega šolskega leta in osebam, starim 15 let, ki so zaklju/ile osnovno šolo v teko/em šolskem letu in bodo pridobile status dijaka s pri/etkom novega šolskega leta. Vsa dela dijakom in študentom pa lahko agencija za zaposlovanje posreduje le na podlagi obvezne sestavine - napotnice.

Za dejavnost izdelave zaposlitvenega na/rta za brezposelne osebe ter za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, sklene ministrstvo koncesijsko pogodbo po predpisih o javnih naro/ilih.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 12 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitve, ki vklju/uje tudi za/asna in ob/asna dela dijakov in študentov ter posredovanja in zagotavljanja delovne sile, ministrstvo obvesti agencijo za zaposlovanje o sklenitvi ali ne sklenitvi koncesijske pogodbe v roku 3 mesecev od dneva vložitve vloge. Koncesijska pogodba se sklene za dolo/en /as. Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelave zaposlitvenega na/rta za brezposelne osebe in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, se sklene za dve leti. Pogodba za/ne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in velja do zaklju/ka naslednjega koledarskega leta.

Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti posredovanja dela, ki vklju/uje tudi za/asna in ob/asna dela dijakov in študentov, se sklene za eno leto. O sklenitvi koncesijske pogodbe obvesti ministrstvo pristojne organe in zavod oziroma Študentsko organizacijo Slovenije, /e gre za posredovanje dela dijakom in študentom. Koncesijska pogodba, sklenjena za dolo/en /as, se lahko podaljša, /e agencija vloži vlogo za podaljšanje pogodbe najkasneje tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe. Agencija za/ne z opravljanjem dejavnosti, /e je v roku 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe dostavila ministrstvu odlo/bo pristojne upravne enote o izpolnjevanju z zakonom dolo/nih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma priglasitev za/etka opravljanja dejavnosti pristojnemu organu. O prenehanju agencije ali podružnice oziroma organizacijske enote mora vsaka stranka nasprotno stranko obvestiti pisno.

22. in 24. /len pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje pa dolo/a oziroma zara/unava agenciji za zaposlovanje opravljeno storitev posredovanj dela agencije, dijakom in študentom, zakonsko dolo/eno 10% koncesnino, od /esar je razliko sredstev med prihodkom od koncesijske dejavnosti in priznanimi stroški iz te dejavnosti, obvezana odvajati Študentski organizaciji Slovenije za izvedbo obštudijskih dejavnosti.

Agencija, ki izvaja dejavnost posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelave zaposlitvenega na/rta za brezposelne osebe, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, je dolžna upoštevati pravila in metodološka navodila, ki veljajo v zavodu. V /asu sodelovanja skrbita zavod in agencija za varstvo podatkov brezposelnih oseb, ki jih skupaj obravnavata. Zavod mora agenciji posredovati podatke, ki so nujni za posredovanje zaposlitve in dela, izdelave zaposlitvenega na/rta ali vklju/itve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. O obsegu ter na/inu izmenjave podatkov sklepa zavod z agencijo za zaposlovanje pogodbo o sodelovanju. (Uradni list RS, št. 48/99, 30/03).

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 13 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Postopek pridobitve koncesije za delovanje zasebnih agencij za zaposlovanje

Kot temeljni razlog, da agencija za zaposlovanje sploh pri/ne z dejavnostjo, je pridobitev koncesije, ki jo v Sloveniji dodeli pristojni organ Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pravna oseba, ki želi opravljati dejavnost posredovanja zaposlitve, posredovanja dela, ki vklju/uje za/asna in ob/asna dela dijakov in študentov, posredovanja in zagotavljanja delovne sile drugemu uporabniku, naslovi vlogo za podelitev koncesije na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pravna oseba se prijavi z vlogo na javni razpis, ki ga v Uradnem listu Republike Slovenije objavi ministrstvo. Ta lahko za strokovne naloge pri izvedbi javnega razpisa pooblasti zavod.

Vloga za pridobitev koncesije za delovanje zasebne agencije za zaposlovanje vsebuje:

· firmo oz. ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, dokumente o registraciji, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,

· podro/je dejavnosti (posredovanje zaposlitve, posredovanje dela dijakom in študentom, posredovanje in zagotavljanje delovne sile), za katero se vlaga vloga),

· navedbo, ali želi posredovati delo tudi dijakom in študentom, ki niso državljani Republike Slovenije,

· podatke o delavcih, ki bodo opravljali koncesijsko dejavnost z dokazili o sklenitvi delovnega razmerja in dokazili o doseženi vrsti in stopnji strokovne izobrazbe z opisom zahtevanih delovnih izkušenj in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,

· seznam in opis tehni/ne opremljenosti za izvajanje koncesijske dejavnosti,

· na/in zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,

· navedbo, ali poleg nameravane koncesijske dejavnosti opravlja tudi katero drugo dejavnost ter izpis iz ustreznega registra,

· za dejavnost iz 2. /lena (posredovanje zaposlitve, posredovanje dela, ki vklju/uje tudi za/asna in ob/asna dela dijakov in študentov) predvidene finan/ne vire opravljanja dejavnosti in poslovni na/rt,

· cene storitev pri izvajanju iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 2. /lena zakona, razen /e gre za posredovanje dela dijakom in študentom,

· na/in oblikovanja in višino sredstev rizi/nega sklada za izpla/ila dijakom in študentom v primeru nepla/ila delodajalcev ter pogoji in višina teh izpla/il.

V javnem razpisu se lahko dolo/ijo tudi drugi podatki in dokumentacija, ki jo mora vsebovati vloga.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pri odlo/itvi o sklenitvi koncesijske pogodbe za dejavnost iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 2. /lena tega pravilnika upošteva poleg drugih pogojev iz tega pravilnika tudi število brezposelnih oseb pri obmo/nih službah zavoda, potrebe delodajalcev po delu oziroma po zaposlitvi novih delavcev na tem obmo/ju, vrsto in obseg programov aktivne

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 14 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
politike zaposlovanja, število dijakov in študentov na dolo/enem obmo/ju ter njihov socialni položaj, število koncesionarjev na dolo/enem obmo/ju in spoštovanje predpisov pri dotedanjem poslovanju vložnika. V vseh primerih dejavnosti (posredovanje zaposlitve, posredovanje dela dijakom in študentom, posredovanje in zagotavljanje delovne sile) lahko ministrstvo pridobi mnenje zavoda, v primerih posredovanja za/asnih in ob/asnih del dijakom in študentom pa tudi mnenje Študentske organizacije Slovenije.

2.1.3.5. Sklenitev koncesijske pogodbe med koncendentom in koncesionarjem

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sklene koncesijsko pogodbo z zasebno agencijo za zaposlovanje za dejavnost izdelave zaposlitvenega na/rta za brezposelne osebe, izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje po predpisih o javnih naro/ilih. Za dejavnost posredovanja zaposlitve, posredovanje dela, ki vklju/uje za/asna in ob/asna dela dijakov in študentov in posredovanja in zagotavljanja delovne sile ministrstvo obvesti vložnika o sklenitvi ali ne- sklenitvi koncesijske vloge v roku treh mesecev od dneva vložitve vloge. O sklenitvi koncesijske pogodbe obvesti ministrstvo pristojne organe in zavod, oz. Študentsko organizacijo Slovenije, /e gre za posredovanje dela dijakom in študentom.
(Uradni list RS, št. 48/99).

Na podlagi ugoditvene vloge skleneta ministrstvo (koncendent) in organizacija oz. zasebna agencija za zaposlovanje (koncesionar) koncesijsko pogodbo, s katero natan/neje dogovorita medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi sklenjene pogodbe pa lahko organizacija-agencija za zaposlovanje vpiše dejavnost posredovanja delovne sile pri registrskem sodiš/u.

Vsebina pogodbe med koncendentom in koncesionarjem je dolo/ena in mora vsebovati slede/e:

· pogodbeni stranki (koncendent in koncesionar) in odgovorne osebe

· obseg pooblastila

· navedbo vseh lokacij poslovnega prostora, kjer bo agencija opravljala dejavnost ali vpisovala /lane in izdajala napotnice

· kategorije oseb, ki jim agencija ne sme zara/unavati storitev

· obveznost lo/enega vodenja finan/nih in drugih podatkov za koncesijsko in drugo dejavnost, /e agencija poleg koncesijske, opravlja tudi drugo dejavnost

· obveznost sodelovanja z zavodom oziroma v primeru posredovanja dela dijakom in študentom sodelovanje s Študentsko organizacijo Slovenije

· v primeru posredovanja dela dijakom in študentom, višina priznanih stroškov v skladu s 22. /lenom pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti in višina odvedenih stroškov v skladu s prvim odstavkom 24. /lena pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 15 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
· obveznost lo/enega vodenja finan/nih in drugih podatkov o posredovanju zaposlitve in dela po podružnicah oziroma organizacijskih enotah

· v primeru posredovanja dela dijakom in študentom obveznost agencije za pla/ilo obveznega zavarovanja dijakov in študentov

· obveznost dajati letna poro/ila o svojem delu in omogo/anje ministrstvu in pristojnim organom vpogled v celotno poslovanje koncesionarja

· v primeru posredovanja dela dijakom in študentom mora biti omogo/en pregled nad poslovanjem tako, da je razviden /isti prihodek od koncesijske dejavnosti in stroški ter odvedena sredstva za namene iz tretjega odstavka

6. /lena zakona v skladu z 22., 23. in 24. /lenom tega pravilnika, tudi za podružnice oziroma organizacijske enote

· pla/ilo storitev za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela skladno z 21. /lenom tega pravilnika

· pla/ilo storitev v primeru dejavnosti iz /etrte in pete alineje prvega odstavka

2. /lena tega pravilnika (izdelave zaposlitvenega na/rta za brezposelne osebe, izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje)

· na/in izvajanja strokovnega in finan/nega nadzora

· razlogi za odvzem koncesijskega pooblastila, odpoved pogodbe in odpovedni rok

· pogodbeno zavarovanje za primer kršitve koncesijske pogodbe in vra/ilo sredstev (Uradni list RS, št. 48/99).

Veljavnost koncesijske pogodbe

Po pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99) je zasebna agencija za poslovanje lahko sklenila koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve za dolo/en ali nedolo/en /as, vendar je s pravilnikom o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje bilo leta 2003 (Uradni list RS, št. 30/03) dolo/eno, da se koncesijska pogodba sklene le za dolo/en /as.

Koncesijska pogodba za posredovanje zaposlitve, posredovanje in zagotavljanje delovne sile, izdelavo zaposlitvenega na/rta za brezposelne osebe in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se sklene za dve leti. Pogodba za/ne veljati s podpisom obeh strank pogodbe in velja do zaklju/ka koledarskega leta.

Koncesijska pogodba za posredovanje dela, ki vklju/uje za/asna in ob/asna dela dijakov in študentov se sklene za eno leto. V primeru da je zasebna agencija za zaposlovanje opravljala na podlagi koncesijske pogodbe posredovanje dela, ki vklju/uje za/asna in ob/asna dela dijakov in študentov za dolo/en /as najmanj tri leta - in /e v tem /asu ni kršila dolo/b koncesijske pogodbe - se koncesijska pogodba sklene za dve leti.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 16 od 80


Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Koncesijska pogodba, sklenjena za dolo/en /as, se lahko podaljša za eno leto z aneksom k pogodbi, /e agencija vloži vlogo za podaljšanje pogodbe najkasneje tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe.

Koncesijska pogodba se lahko sklene za nedolo/en /as, /e je to dejavnost agencija opravljala na podlagi koncesijske pogodbe za dolo/en /as najmanj pet let od uveljavitve tega pravilnika in /e v tem /asu ni kršila dolo/il koncesijske pogodbe. (Uradni list RS, št. 30/03).

Ministrstvo ima tudi pravico po 19. /lenu pravilnika (Uradni list RS, št. 48/99) po pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 30/03), da odvzame koncesijo agenciji brez predhodnega obvestila, /e ugotovi, da:

· agencija krši dejavnost izven podeljene koncesije ali v nasprotju s koncesijsko pogodbo ali je opravljala dejavnost pred sklenitvijo koncesijske pogodbe

· s svojim poslovanjem krši predpise in sprejete normative ter standarde v zvezi z izdelavo zaposlitvenega na/rta za brezposelne osebe, z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

· /e agencija iz krivdnih razlogov ni dostavila pogodbe o odvajanju sredstev v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe (dodano v Uradnem listu RS, št. 30/03)

· v postavljenem roku ni odpravila pomanjkljivosti v skladu z ugotovitvami ministrstva ali drugega pristojnega organa (Uradni list RS, št. 48/99).

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri poslovanju agencije lahko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve koncesijo odvzame za dolo/en /as in agenciji naloži, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravi. V primeru odvzema koncesije, mora agencija dokon/ati za/ete posle v roku 30 dni od dneva odvzema koncesije, podati ministrstvu kon/no poro/ilo in mu izro/iti vso dokumentacijo, ki se nanaša na podeljeno koncesijo. (Uradni list RS, št. 48/99).2.1.4. ZASEBNE AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE V SLOVENIJI

Pregled zasebnih agencij za zaposlovanje

Razlogov za delovanje zasebnih agencij za zaposlovanje je ve/. Tako na strani tistih, ki iš/ejo zaposlitev, kot podjetij, ki iš/ejo delavce, obstaja povpraševanje po njihovih uslugah. To povpraševanje se bo v prihodnjih letih po vsej verjetnosti še pove/evalo, saj ponujajo nove rešitve za tiste, ki v novo nastalih razmerah na trgu dela iš/ejo zaposlitev.

Agencije za zaposlovanje so se v Sloveniji za/ele pojavljati po letu 1994, medtem ko je na zahodu ta dejavnost uveljavljena že dalj /asa. (Mavec,2001, str. 4). Nekatere med njimi so podružnice velikih mednarodnih agencij za zaposlovanje, ki že dalj /asa delujejo po celem svetu, druge pa popolnoma nova podjetja v zasebni lasti

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 17 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
doma/ih lastnikov. Lahko bi rekli, da so se pojavile nove oblike delovnih razmerij, ki se odmikajo od tradicionalnega delovnega razmerja za nedolo/en /as s polnim delovnim /asom, razmere na slovenskem trgu delovne sile so se drasti/no spremenile, s tem pa pove/anje števila brezposelnih oseb.

Mednarodna organizacija ILO je leta 1997 sprejela Konvencijo o zasebnih agencijah za zaposlovanje in tako je trg zasebnih agencij za zaposlovanje dobil tudi pravno podobo. V 50-ih so se za/ele pojavljati prve zasebne agencije za zaposlovanje, ki so bile specializirane za iskanje vodilnih kadrov, v 70-ih zasebne agencije za zaposlovanje in prerazporejanje vodilnih kadrov, v 80-ih pa so se razvile zasebne agencije za zaposlovanje posojanja kadrov (http://www.gov.si).

Država se je tako morala zaradi sprememb, ki so se v zadnjih treh desetletjih zgodile na trgu delovne sile, prilagoditi situaciji na tem trgu. Spremembe so bile v glavnem posledica spremenjenih pogojev delovanja trga delovne sile, v okviru razmer, v kateri trg deluje (gospodarske, socialne, kulturne razmere). Kot posledica razvoja takih razmer na trgu pa je tudi nastanek zakonov in sporazumov, ki dolo/ajo standarde na trgu delovne sile, na/ine sklenitev pogodb o zaposlovanju, delovne zakonodaje.... Vzroke, ki spodbujajo širitev takih delovnih razmerij lahko najdemo tako na strani povpraševanja kot tudi na strani ponudbe na trgu delovne sile.

Po Kohontu bi lahko vzroke za nastanek zasebnih agencij lahko pripisali ve/ dejavnikom, ki so:

· potrebe podjetij po specifi/nih oblikah dela in/ali pove/ani fleksibilnosti delovnih razmerij, ki izhajajo iz novih produkcijskih metod, skrajševanja življenjskih ciklov proizvodov, diferenciranega povpraševanja kupcev, prenašanja kadrovskih storitev na pogodbenike, itd.

· deregulacije, ki odpravlja monopol javnih služb na podro/ju posredovanja dela in zaposlitev, katere namen je izboljšati fleksibilnost trga delovne sile, dvigniti kakovost storitev in ponuditi iskalcem zaposlitve najboljše možne rešitve oziroma pove/ati njihove zaposlitvene možnosti

· povpraševanje delavcev po za/asnem delu

· politike javnih služb za zaposlovanje, ki na temelju outsourcinga dolo/ene storitve prenašajo na omenjene agencije

· hkrati je sposobnost adaptacije, k jo prinaša tudi zaposlitve pri agenciji, postala norma tistih, ki želijo obdržati delo. (Kohont, 2003 :444; Hafizofi0, 2006)

Ne glede na to, da se slovenski trg dela pogosto ozna/uje kot zelo tog, se potrebe po fleksibilnih oblikah opravljanja dela hitro pove/ujejo. Mednarodna raziskava Gospodinjstva, delo, fleksibilnost je pokazala, da je slovenska delovna sila zelo fleksibilna predvsem glede kraja dela. Primerjalna analiza upravljanja s /loveškimi viri – Raziskava Centra za prou/evanje organizacij in /loveških virov – pa je pokazala, da slovenska podjetja uporabljajo predvsem do posameznika neprijazne oblike prožnega fleksibilnega dela. Najve/ slovenskih podjetij uporablja delo za dolo/en /as, nadurno delo, delo v izmenah in delo ob vikendih. (Socialni razgledi, 2006:89).

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 18 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Gre za fleksibilno, atipi/no, tristrano zaposlitveno razmerje v katerega so vklju/eni: pri agenciji za dolo/en /as ali nedolo/en /as zaposleni delavci, delodajalec, oz. Agencija in podjetje uporabnik, pri katerem delavec opravlja delo.»Atipi/ne oblike zaposlitve«, ki jih lahko imenujemo tudi fleksibilne oblike, se definirajo kot zaposlitve, v katerih se opravlja delo na drugega ( odvisno delo), njihova skupna zna/ilnost pa je, da ni sklenjeno „klasi/no“ delovno razmerje“. Kajti, „klasi/na“ pogodba o zaposlitvi je sklenjena za nedolo/en /as in za polni delovni /as, delo pa se opravlja neposredno za delodajalca.

V okviru fleksibilnega zaposlovanja se sklepajo pogodbe o zaposlitvi za dolo/en /as, za delo s krajšim delovnim /asom, za/asno delo prek zaposlitvenih agencij, delo na domu in na daljavo, pa tudi samozaposlovanje (Kresal, 2006: 35-38).


V tabeli 1 je prikazan seznam zasebnih agencij za zaposlovanje v Sloveniji na dan

21.12. 2007, ki imajo sklenjeno koncesijo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

Splošne koncesije

Zap
. št. Koncesionar


Naslov


Telefon e-pošta1 DIMI d.o.o.


Parmova 53 1000 Ljubljana

01 420 40 12
041 272 973 bogdanarejc@email.si

2 IZOBRAŽEVALNI CENTER ŠTORE d.o.o.


Teharje 11
3220 Štore 03 425 88 06 ic.store@siol.net3


TEVIS-AGENCIJA ZA KADRE podjetje za tehni/no vzdrževanje in kadrovske storitve d.o.o.


Kotnikova 28
1000 Ljubljana 01 308 31 12 janko.strasek@iskra-si.com4 ALENKA MAHER kadrovski inženiring s.p.


Letališka 33
1000 Ljubljana 0590 71 003 Info@ki-maher.com

5 AQ d.o.o.


Mihov štradon 13 1000 Ljubljana

01 431 30 85
01 431 52 04 Info@aqdooo.sipodr. BIRO ZA DELO


Komenskega 7
1000 Ljubljana
6 HILL INTERNATIONAL podjetje za kadrovski inženiring d.o.o.


Vodovodna cesta 99a
1000 Ljubljana


01 595 36 98 hill.international@siol.net7 KADIS kadrovsko izobraž. Inženiring d.o.o.


Koprska 72
1000 Ljubljana 01 200 81 80


kadis@kadis.si peter.cinkole@kadis.si8 KORKAD d.o.o.


Polena 6 2392 Mežica

02 870 01 17
02 870 01 18 Korkad@siol.net

9 ATAMA d.o.o.


Slovenska c. 55
1000 Ljubljana 01 433 12 30 atama@siol.net

10 CENETRKONTURA d.o.o.


Parmova 41 1000 Ljubljana

01 433 36 30
01 436 34 07 centerkontura@siol.netpodr. Ljubljana


Masarykova 23
1000 Ljubljana

11 ZIP CENTER d.o.o.


Koroška cesta
2390 Ravne na Koroškem


02 870 76 00 zipravne@siol.net
12 INVEL d.o.o.


Trg mladosti 6 3320 Velenje

03 587 40 42
03 897 73 50 info@invel.si

13 DART Zavod za razvoj, izobraževanje in produkcijo Lendava


Mlinska ulica 3 9220 Lendava

02 578 82 90
02 578 82 91 dart@amis.net

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 19 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
14 CRI CELJE rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o.


Oblakova 34 3000 Celje


03 426 45 65 03 426 45 00

cri-celje@siol.net cri.reha@siol.netDejavnost opravlja na

Ipav/eva ulica 6
3000 Celje
15 ADECCO H.R. kadrovsko svetovanje d.o.o.


Kolodvorska 10
1000 Ljubljana 01 234 92 72 miro.smrekar@adecco.siLokacija Ljubljana


Celovška 44
1000 Ljubljana
Lokacija Novo mesto

Rozmanova 34
8000 Novo mesto
Lokacija Celje


Ulica XIV. Divizije 6 3000 Celje
Lokacija Maribor

Meljska 3
2000 Maribor

16 AXENT leasing delovne sile in poslovne storitve d.o.o.


Pristaniška 3
6000 Koper 05 626 14 11 rnfo@axent.si17 RACIO družba za razvoj /loveškega kapitala d.o.o.


Kersnikova 19 3000 Celje

03 491 29 20
03 428 50 60 racio@siol.net

18 POSAVC d.o.o.


Levstikova 2a
8250 Brežice 07 499 04 80 posavc@siol.net19


ANIMACIJA podjetje za izobraževanje,razvoj in storitve d.o.o.


Ašker/eva 1
2250 Ptuj 02 749 34 60 info@animacija.net20 BUYITC inovativne internet rešitve d.o.o.


Prvomajska 30
2000 Maribor 02 461 04 61 info@buyitc.si

21 MOJA KARIERA kadrovsko in poslovno svetovanje d.o.o.


Breznikova 17
1230 Domžale
Dejavnost opravlja na

Murnova 5
1230 Domžale

22


IKOS inženiring za kadre, organizacijo ter svetovanje, Marta Pinter s.p.


Vre/arjeva 14
3310 Žalec 03 710 38 16 ikos@siol.net23 RECINKO, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.


Roška cesta 64 1330 Ko/evje

01 893 14 70
01 893 14 71 recinko.skladdela@siol.net

24 I.S.S. Industrijske servisne storitve d.o.o.


Koroška c. 53c
4000 Kranj 04 238 10 28


iss@iss.si branko.hribar@iss.siPodr. Ajdovš/ina

Lavri/ev trg 3
5720 Ajdovš/ina
25 IZVIR d.o.o.


Kraigherjeva ul. 30
2250 Ptuj 02 787 84 51 izvir@s5.netDejavnost opravlja na


Vodnikova ulica 2
2250 Ptuj
26 CENTER ZA RAZVOJ LITIJA Jerbova 8


1270 Litija 01 899 02 96 info@sr-litija.si27 EKONOMSKA FAKULTETA


Kardeljeva ploš/ad 17
1000 Ljubjana

01 583 24 00 01 589 26 42


vesna.opalk@ ef.uni-lj.si28 ACADEMIA družba za strotve d.o.o. Glavni trg 17b


2000 Maribor 02 228 35 31 info@academia.si

29 TEHNOCOMERC d.o.o.


Dravska c. 9
2000 Maribor 02 250 10 83 tehnocomerc@siol.net30 UNID d.o.o.


Župan/i/eva 14 6330 Piran
05 673 15 21


Info(at)klub-mp,si
31 Modri študentski servis

Borštnikov trg 2
1000 Ljuibljana 01 200 88 00 delo@studentski-servis.siLokacija Vrhnika


Cankarjev trg 4
1360 Vrhnika
32 LIP-LITOSTROJSKO INVALIDSKO

PODJETJE d.o.o.


Litostrojska 50
1000 Ljubljana 01 583 97 00 litostroj.lip@siol.net

33 MANPOWER d.o.o.


Tomši/eva 1
1000 Ljubljana 01 242 91 70 info@manpower.si

Dejavnost opravljajo:
Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 20 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Lokacija Ljubljana

Gosposvetska c. 5 1000 Ljubljana
Lokacija Novo mesto

Kandijska 13
8000 Novo mesto
Lokacija Maribor


Gregor/i/eva 2
2000 Maribor
Lokacija Kranj


Koroška cesta 14
4000 Kranj
Lokacija Celje


Stanetova 4
3000 Celje
Lokacija Koper


Pristaniška 3
6000 Koper

34 zavod RUJ


Efenkova 61
3320 Velenje 03 586 24 13

ruj.zavod@amis.net Velenje@binz.si35 Zavod JELŠA


Cesta železarjev 8
4270 Jesenice 04 583 56 11 jelsa@papilot.siLokacija Kranj


Bleiweisova 6
4000 Kranj
36 Zavod VITIS


Obrtniška ul. 11
2250 Ptuj 02 771 07 59 ptuj@binz.si

37 PLANUM Novo mesto gradbeništvo d.o.o.


Ljubljanska cesta 47
8000 Novo mesto 07 394 28 52 alese@cpnm.si

38 TRGOTUR d.o.o.


Ljubljanska c. 13 b
3320 Velenje 03 898 62 55

39 MIKROFILMSKI CENTER MARIBOR d.o.o.


Razlagova ulica 22
2000 Maribor 02 234 22 19 info@mc-mb.si

40 AS & P d.o.o.


Ljubljanska c. 3a
3000 Celje 03 490 10 90 delo@studentski-celje.com

41 Mirko Macher s.p.


Finžgarjeva 28
4248 Lesce
42 Zavod za svetovanje in izobraževanje ZSI


Kamnikarjeva ul. 15
1291 Škofljica 01 366 64 88 zavod.zsi@siol.com

43 PDV d.o.o.


Židovska 1
2000 Maribor
44 KI INTERIM d.o.o.


Kotnikova 32
1000 Ljubljana 01 231 50 74 ki_interim@yahoo.com

45 TRENKWALDER d.o.o.


Leskovškova c. 9e
1000 Ljubljana 01 547 43 50podružnica Ptuj


Osojnikova 9
2250 Ptuj
46 ETIK KADROVSKI INŽENIRING Pod gradom 4

2380 Sl. Gradec
47 AGENCIJA M SERVIS d.o.o. Slovenski trg 8

4000 Kranj

04 330 90 00
080 19 91 info@mservis.si

48 ADVISE kadrovsko poslovno svetovanje d.o.o.


Dunajska 56
1000 Ljubljana 01 236 46 30i info@adfvise.siDejavnost opravlja na


Cigaletova 7
1000 Ljubljana
49 ABF d.o.o.


Južna cesta 5
6310 Izola 05 640 35 6050 NOTORIA d.o.o.


Cankarjeva 11
6000 Koper
51 UNIVERZA V MARIBORU,

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Razlagova 14
2000 Maribor
52 KARIERA d.o.o.


Dunajska 21
1000 Ljubljana 01 436 40 00 info@kariera.si53


IP RIBNICA, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.


Opekarska c. 45
1310 Ribnica 01 837 25 10 info@ip.ribnica.siTabela 1: Seznam zasebnih agencij za zaposlovanje s koncesijo, stanje 21.12.2007 (podatki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve)

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 21 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Študentske koncesije

Zap
št. Koncesionar Naslov Telefon e-pošta

1 SERVIS STORITEV d.o.o. Kosovelova 8 5280 Idrija

05 372 26
50 servis.storitevdoo@siol.net2


Levstikova 2a
8250 Brežice 07 4990480 posavc@siol.net

Podružnica Krško CKŽ 131
8270 KrškoPOSAVC storitve, trgovina in posredovanje d.o.o.
podružnica Sevnica Trg svobode 11
8290 Sevnica
3 MLADINSKI SERVIS
KRANJ d.o.o.


Gregor/i/eva 8 4000 Kranj


04 236 01
00 info@ms-kranj.si4 UNID d.o.o.


Župan/i/eva 14/II
6330 Piran

05 673 15
21 servis@klub-mp.si
5 ŠTUDENTSKI d.o.o. Ljubljanska 3a
3000 Celje

03 492 67 06
03 492 67 07


info@studentski-celje.si

podr. Rogaška Slatina

Kidri/eva 27 3250 Rog. Slatina


podr. Žalec

Šlandrov trg 35 3310 Žalec
6 ZAVOD ŠOUM Gosposvetska 83
2000 Maribor

02 228 56
00 branko.klaric@soum.si7 ZAMORC d.o.o.


Kidri/eva 1
4220 Škofja Loka

04 512 01


14 zamorc@kss-loka.si
8 IMPOL KADRING d.o.o.


Trg svobode 26 2310 Slovenska Bistrica


02 805 52
03 info@impol-kadring.si9 ŠS d.o.o.


Slovenska c. 40 1000 Ljubljana

01 241 20
00 info@studentski-servis.siŠS podr. Ljubljana


Kardeljeva ploš/ad 5 1000 Ljubljana

ŠS podr. Ljubljana Trubarjeva 52

1000 Ljubljana


ŠS podr. Kamnik Glavni trg 23

1241 Kamnik
ŠS podr. Litija Cankarjeva 10

1270 Litija
ŠS Sevnica

Kvedrova 32
8290 Sevnica
ŠS podr. Domžale Ljubljanska 70

1230 Domžale


ŠS podr. Zagorje Kidri/eva 3

1410 Zagorje
ŠS podr. Maribor Slovenska 21

2000 Maribor


ŠS podr. Maribor Žitna 12

2000 Maribor

ŠS podr. Koper <evljarska 17

6000 Koper


ŠS Kranj


Gregor/i/eva ul. 8
4000 Kranj

ŠS podr. Škofja Loka Kapucinski reg


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 22 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
19
4220 Škofja Loka

ŠS podr. Jesenice Ul. V. Kejžarja 7
4270 Jesenice

ŠS podr. Radovljica

Kranjska cesta 2 4240 Radovljica


ŠS podr. Medvode

Medvoška cesta 3
1215 Medvode

10 SERVING d.o.o. Koper Ulica OF 9 6101 Koper

05 759 16


16 Student@serving.si11 MS


SERVIS POSREDOVANJE d.o.o.


Mestni trg 7 3210 Sl. Konjice

03 759 21 40
03 759 21 42


msservis@siol.net
12 TUR SERVIS d.o.o. <abranska 8 1380 Cerknica

01 709 37
93 info@tur-servis.si

13 IMPOS d.o.o.


Trg svobode 16 2310 Sl. Bistrica

02 805 00
76 student@impos.si14


ŠTUDENTEK Študentski zavod Kluba študentov ob/ine Piran

Župan/i/eva 14 6330 Piran


05 671 00
20 servis@studentek.sipodr. Lucija


Obala 114
6320 Lucija
podr. Izola

Nazorjeva 2
6310 Izola

15 ML. SERVIS MURSKA
SOBOTA d.o.o.


Š. Kova/a 23 9000 Murska Sobota


02 521 10 38
02 534 84 10

mladinskiservis@email.si

16


TRENKWALDER ŠTUDENTSKI SERVIS d.o.o.


Osojnikova c, 9 2250 Ptuj


02 746 82
0017 MANPOWER d.o.o. Gosposvetska 5 1000 Ljubljana

01 242 91 70
18 AGENCIJA M SERVIS d.o.o.


Slovenski trg 8 4000 Kranj


04 202 04
50 info@mservis.sipodr. Tolmin


Slovenski trg 8 5220 Tolmin
podr. Ajdovš/ina Župan/i/eva 8a

5270 Ajdovš/ina

podr. Nova Gorica

Bevkov trg 6 5000 Nova Gorica


podr. Trebnje

Baragov trg 1
8210 Trebnje

podr. Novo mesto

Prešernov trg 6 8000 Novo mesto

podr. <rnomelj Kolodvorska 35

8340 <rnomelj

podr. Koper

Kidri/eva 1
6000 Koper

podr. Kranj 2

Kidri/eva 53
4000 Kranj
posl. Ljubljana 2 Igriška 14

1000 Ljubljana

podr. Maribor

Slovenska ulica 33
2000 Maribor


podr. Maribor

Cankarjeva ul. 10Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 23 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
2000 Maribor19 NAKLO d.o.o.


Notranjska 14 1370 Logatec


01 754 13


13 student@naklo-logatec.si

20 ŠTUDENTSKI SERVIS
TRBOVLJE d.o.o.


Gimnazijska 7
1420 Trbovlje

21 MALDINSKI SERVIS
VELENJE d.o.o.


Trg mladosti 2 3320 Velenje


03 897 17 23
03 897 17 24

info@mi-servis-velenje.si
MSV podr. Žalec Mestni trg 6
3310 Žalec

MSV podr. Slovenj
Gradec


Mariborska cesta 4
2380 Slovenj Gradec


22 LIBIS d.o.o.


Prešernova 5 9240 Ljutomer


02 582 15
32 i.ibis@volja.net

23 REGIONALNI RAZVOJNI
CENTER KOPER


Župan/i/eva 18 6000 Koper

05 663 75
80 info@rrc-kp.si24 EUROSPLET d.o.o.


Partizanska 19 2390 Ravne na Koroškem

02 821 64


10 info@eurosplet.si
podr. Slovenj Gradec

Mariborska c. 4 2380 Slovenj Gradec

podr. Radlje ob Dravi 2360 Radlje ob
Dravi

25 ŠTUDENTSKI SERVIS
ŠTUDENT d.o..o.


Slovenska c. 6 1000 Ljubljana


01 200 40
00 info@ss-student.si26 ŠTUDENTSKI SERVIS, družba za storitve d.o.o.


Gregor/i/eva 23-25
2000 Maribor

02 229 09
00ŠSM podr. Maribor Orožnova 8
2000 Maribor


ŠSM podr. Maribor Gosposvetska 87

2000 Maribor

ŠSM podr. Ljubljana

Slovenska c. 27-29/IV
1000 Ljubljana

ŠSM podr. Ljubljana Dunajska 107

1000 Ljubljana


ŠSM podr. Ljubljana Trg OF 10

1000 Ljubljana
ŠSM podr. Ljubljana Poljanska c. 14

1000 Ljubljana


ŠSM podr. Žalec Mestni trg 7

3310 Žalec
ŠSM podr. Murska

Sobota

Slovenska c. 25 9000 Murska Sobota

ŠSM podr. Velenje Trg mladosti 6

3320 Velenje
ŠSM podr. Ravne na

Koroškem


Prežihova 3 2390 Ravne na Koroškem

ŠSM podr. Hrastnik Log 3

1430 Hrastnik


ŠSM podr. Celje Vodnikova 11

3000 Celje
ŠSM podr. Slovenske

Konjice

Stari trg 15 3210 Slovenske Konjice

ŠSM podr. Krško CKŽ 23

8270 Krško


ŠSM podr. Brežice CPB 33

8250 Brežice


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 24 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
ŠSM podr. Ptuj Trstenjakova 5a
2250 Ptuj

ŠSM podr. <rnomelj

Ul. Mirana Jarca 4
8340 <rnomelj

ŠSM podr. Ko/evje TZO 37
1330 Ko/evje


ŠSM podr. Lucija Obala 114
6320 Lucija

ŠSM podr. Nova Gorica

Delpinova 13 5000 Nova Gorica

ŠSM podr. Vrhnika Cankarjev trg 5
1360 Vrhnika


ŠSM podr. Metlika

Naselje B. Kidri/a TPC GALA
8330 Metlika


ŠSM podr. Grosuplje Kolodvorska 11
1290 Grosuplje


ŠSM podr. Ribnica Vrvarska 3
1310 Ribnica
ŠSM podr. Ruše Falska cesta 16
2342 Ruše


ŠSM podr. Maribor Slovenska c. 38a
2000 Maribor
ŠSM podr. Maribor Žitna 12
2000 Maribor

ŠSM podr. Ormož Vrazova ulica 5 2270 Ormož

ŠSM podr. Kranj Na skali 7 4000 Kranj

ŠSM podr. Domžale Ljubljanska 90 1230 Domžale


ŠSM podr. Slovenj
Gradec


Glavni trg 51 2380 Slovenj Gradec

ŠSM podr. Celje Kocenova 2

3000 Celje


ŠSM podr. Maribor Razlagova ulica

11


2000 Maribor


27 UMG d.o.o.


Pod plevno 52 4220 Škofja LokaDejavnost opravlja na Ul. Nadgoriških borcev 34
1000 Ljubljana

28 ERGRE d.o.o.


Obrežna 145 2000 Maribor


02 251 27 33

ergre@triera.net29 ATAMA d.o.o.


Dalmatinova 2 Slovenska c. 55 c
1000 Ljubljana


01 230 08 60

info@atama.si

30 METODA d.o.o. Brn/i/eva 13

1000 Ljubljana

01 561 10 65
01 561 27 06

studentski.servis@keep-trade.si

31 MA.GO.MA d.o.o. Kidri/eva ulica

20
5000 Nova Gorica

05 330 30 60


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 25 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Podr. Ljubljana Kersnikova ulica 1
1000 Ljubljana

32 TEVIS-AGENCIJA ZA
KADRE d.o.o.


Kotnikova 28 1000 Ljubljana


01 308 31 12
01 308 31 21

tevis@iskra.si

33 KADIS, kadrovsko izobr.
Inženiring d.o.o.


Koprska 72 1000 Ljubljana


01 200 81 80

kadis@kadis.si34 KORKAD d.o.o. Polena 6
2302 Mežica

02 870 24 16
02 870 01 18


korkad@siol.net

35 ORANGE STORITVE d.o.o.


Masarykova 36 1000 Ljubljana


01 236 11 56

ljubimka.pavasovic@avdicija.com36 ŠTUDENTSKI SERVIS
PIKACOM d.o.o.


Dunajska 106 1000 Ljubljana


01 566 31

11

pikacom@siol.net37 ALT LAKOŠE &CO-LAKOŠE TANJA IN DRUGI d.n.o.


Ljubljanska 42 2000 Maribor


02 320 58 05
02 320 58 06

alt.lakose@siol.net

38 NASTOP družba za posredovanje dela d.o.o.


Tržaška c. 2 1000 Ljubljana


01 426 84 30

info@nastop.si
podr. Šmarje pri Jelšah Ašker/ev trg 24 3240 Šmarje pri Jelšah

39 SPEN d.o.o.


Ilirija 35 6276 Pobegiinfo@naluno.com spen@siol.net

podr. Lucija

Obala 114 6320 Lucija

40 CIFRA, finan/ne, ra/unovodske in svetovalne storitve d.o.o.


Begunje 103 4275 Begunje


04 537 27 00
04 537 27 30

cifra@siol.net


Posluje v Radovljici Gorenjska c. 25 4240 Radovljica
41 EOROCENTER d.o.o. Slovenska 28

1234 Mengešinfo@studentski-center.com03 543 34 22

tenida@siol.net


42 TENIDA, Estetska in zdravstvena dejavnost, storitve in trgovina d.o.o.


Kosovelova 16 3000 Celje
43 IP RIBNICA, družba za usposabljanje in

zaposlovanje invalidov


d.o.o.


Opekarska c. 45 1310 Ribnica

01 837 25 10
01 837 25 14


info@ip-ribnica.si

44 AGENCIJA GRAFITI d.o.o.


Kropa 6 4245 Kropa


04 530 84 00

grafiti@g-kabel.si agencija.grafiti@siol.net

45 BUYITC inovativne internet rešitve d.o.o.


Prvomajska 30 2000 Maribor


02 228 02 28

info@buyitc.si46 SIL MERKUR KAV<I< IN

ŽUPAN<I<, trgovina, gostinstvo in posredništvo d.n.o.


Kosovelova 35 5280 Idrija


05 372 28 66
05 372 28 68

silmerkur@hotmail.com

01 541 90 45
01 524 29 30

ales.zevnik@data.si


47 DATA družba za promet blaga in storitev d.o.o.


Šmartinska 130 1000 Ljubljana
48 NOUA podjetje za trženje, zastopanje in svetovanje d.o.o.


Ljubljanska c. 1 8000 Novo mesto


07 337 45 41

noua.studentski@siol.net
49 ADWCCO H.R. kadrovsko svetovanje d.o.o.


Kolodvorska 10 1000 Ljubljana


01 234 92 72

info@adecco.si

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 26 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
50 AVT ekologija, varnost, trgovina-sistemi d.o.o.


Arkova 13 5280 Idrija


05 372 26 20

avt@evt.si
51 MODRI ŠTUDENTSKI
SERVIS


Borštnikov trg 2 1000 Ljubljana


01 200 88 00

vprasanja@studentski-servis.siMŠS podr. Ljubljana 1 C. 27 aprila 31/IV
1000 Ljubljana


MŠS podr. Ljubljana 2 Kersnikova 4 1000 Ljubljana


MŠS podr. Ljubljana 3 Kardeljeva ploš/ad 5 1000 Ljubljana


ŠOULJ podr. Grosuplje Kolodvorska 3 1290 Grosuplje

ŠOULJ podr.. Maribor Prešernova 12a 2000 Maribor

MŠS podr. Ko/evje Trg zbora odposl. 2
1330 Ko/evjeŠOULJ podr. Ribnica Škrab/ev trg 54 1310 Ribnica
ŠOULJ podr. Vrhnika Cankarjev trg 4 1360 VrhnikaŠOULJ podr. Celje Cankarjeva 3

3000 Celje

ŠOULJ podr. Lendava Glavna ulica 1

9220 Lendava

52 NOVOLINE d.o.o. Letališka c. 33

1000 Ljubljana

01 547 18 38
53 CENTERKONTURA d.o.o. Parmova 41

1000 Ljubljana

01 436 36 30
01 436 34 07


centerkontura@siol.net

54 KARIERA d.o.o. Dunajska c. 21

1000 Ljubljana

01 436 40 00


info@kariera.siTabela 2: Seznam študentskih agencij za zaposlovanje s koncesijo, stanje

21.12.2007 (podatki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve)


Ponudba zasebnih agencij za zaposlovanje za delodajalce

Ponudbo zasebnih agencij za zaposlovanje bom predstavila na podlagi pregleda ponudbe ve/ agencij. Na osnovi analize njihovih spletnih strani bom skušala zbrati in obrazložiti ponudbo zasebnih agencij za zaposlovanje pri nas.

Storitve, ki jih ponujajo zasebne agencije za zaposlovanje so :

· posredovanje dela,

· iskanje in selekcija kadrov,

· »lov na glave« (headhunting),

· oglaševanje prostih delovnih mest,

· obra/un in izpla/ilo pla/,

· svetovanje s podro/ja upravljanja s /loveškimi viri,

· svetovanje z delovno-pravnega podro/ja.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 27 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Posredovanje dela

Zasebna agencija za zaposlovanje, na podlagi komercialne pogodbe, delavce, ki so pri njej zaposleni, posreduje podjetju za opravljanje dolo/enega dela. Na ta na/in podjetje dokaj hitro zadovolji za/asno potrebo po dodatni delovni sili. Stroški dela so zanj na ta na/in popolnoma variabilni, saj nastajajo skladno z delovnimi aktivnostmi in jih ni, ko ni delovnih aktivnosti.

Agencija na podlagi zahteve naro/nika v podjetje napoti delavce, ki so ustrezni (po izobrazbi, delovnih izkušnjah in drugih potrebnih lastnosti) za opravljanje dolo/enih delovnih nalog.

Z delavci, ki jih napoti v dolo/eno podjetje, agencija sklene pogodbo o zaposlitvi (prevzame vse postopke prijave in odjave delavcev, sklene ustrezne pogodbe, obra/una in izpla/ila pla/) ter prevzame vsa delovno-pravna tveganja (Adecco, 2007). <eprav so napoteni delavci v bistvu zaposleni v agenciji, delajo po navodilih naro/nika (podjetja).

Posredovanje dela je na podlagi izkušenj agencij primerno za zagotavljanje delavcev ne glede na stopnjo njihove izobrazbe in pridobljenih izkušenj in je /asovno neomejeno (od enega dneva do ve/ mesecev). Podjetja to storitev najve/krat uporabljajo v primeru pove/anega obsega dela, sezonskega dejavnika (ki vpliva na obseg proizvodnje), odsotnosti zaposlenih (zaradi dopusta, bolniške, ipd.) ali iskanja morebitnih novih sodelavcev.

Posredovanje zaposlitve (iskanje in selekcija kadrov)

Podobno kot pri posredovanju dela agencija podjetju posreduje kandidate. Razlika je v tem, da gre za povpraševanje po ljudeh, ki naj bi zasedli delovna mesta, ne pa samo opravljali dolo/ene naloge do dokon/anja del. Tukaj torej ne gre za nadomestne ali za/asne delavce, pa/ pa za ljudi, ki jih podjetje namerava zaposliti za nedolo/en /as. Do povpraševanja pride zaradi nadomestitve zaposlenih, ki so zapustili podjetje, zamenjave neustreznih kadrov ali odpiranja novih delovnih mest.

Agencija za zaposlovanje izbira med ljudmi, ki nimajo zaposlitve in takimi, ki so že zaposleni, a iš/ejo boljše oziroma drugo delovno mesto. Na podlagi selekcije širšega kroga kandidatov podjetju posredujejo najboljše. Selekcija poteka seveda na podlagi opisa delovnega mesta ter zahtevanih kriterijev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih lastnosti kandidatov.

Prednost za podjetje pri tem na/inu izbire kadrov je predvsem v hitrosti izbire in njeni strokovnosti. Predstavljeni so najboljši kandidati, med katerimi se v kon/ni fazi podjetje odlo/i samo.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 28 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
»Lov na glave« (headhunting)

Lov na glave ali headhunting je dejavnost iskanja oseb, ki so pripravljene, voljne in sposobne prevzemati specializirana delovna mesta, managerske funkcije ali vodstvene položaje v podjetjih (Kralj, 2001, str. 59-60). V nekaterih primerih zahtevajo naro/niki to/no dolo/enega /loveka, kar pomeni, da mora agencija poiskati na/ine, kako pripeljati tega /loveka v dolo/eno podjetje. V drugih primerih pa se izoblikuje profil kandidata, na podlagi tega pa agencija potem sama poiš/e najprimernejše kandidate in podjetju predstavi svoj izbor. »Idealni kandidat je tisti, ki ustreza spisku zahtevanih lastnosti, naro/nikovi poslovni kulturi in njegovim posebnim željam«. (Kofol, 1998, str. 8).

Oglaševanje prostih delovnih mest

Agencije za zaposlovanje preko razli/nih medijev oglašujejo prosta delovna mesta za podjetja, ki so njihovi naro/niki. Njihove oglase je mo/ zaslediti v dnevnem /asopisju in na internetu. Oglasi vsebujejo podatke o delovnem mestu, zahtevani izobrazbi in ostalih lastnostih kandidata, ne pa tudi o tem, za katero podjetje gre. Navedena je agencija in njen naslov, preko nje pa potem kasneje kandidat ne bi skušal priti v neposreden stik s podjetjem, saj bi na ta na/in izgubila posel.

Obra<un in izpla<ilo pla<

Agencije ponujajo podjetjem storitev obra/una in izpla/ila pla/, kar pomeni, da obra/unajo pla/e za zaposlene nekega podjetja ne glede na to, ali gre za ljudi, ki so se pri podjetju zaposlili preko agencije - ali take, ki so tam redno zaposleni že dalj /asa - in z agencijo nimajo nobene povezave. Storitev obsega svetovanje pri vzpostavitvi sistema in vzpostavitev sistema obra/una pla/, obra/un pla/ ter izdelavo obveznih poro/il in analiz (Kadrovska dejavnost, 2002).

Svetovanje s podro<ja upravljanja s <loveškimi viri

Strokovnjaki iz agencije skušajo svetovati podjetjem, kako ravnati s svojimi zaposlenimi in njihovimi znanji in sposobnostmi (v smislu odkrivanja njihovih potencialov), da bi dosegali kar najboljše rezultate na poslovnem podro/ju oziroma pri svojem delu.

Svetovanje z delovno-pravnega podro<ja

Gre za svetovanje s podro/ja delovno-pravne zakonodaje, kolektivnih pogodb, zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja. Naro/niku ponujajo urejanje delovno pravnih razmerij. Sem sodi tehni/na izvedba sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, prijava in odjava iz zdravstvenega zavarovanja ter prijava in odjava sprememb med zavarovanjem, priprava vseh sklepov iz podro/ja urejanja pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja (sklepi o razporeditvi, delovnem /asu,

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 29 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
nadurnem delu, itd.), v sodelovanju z odvetnikom izvedba disciplinskih postopkov in reševanje pritožb pred organi druge stopnje. Poleg tega agencije ponujajo izdelavo splošnih aktov. (Kadrovska dejavnost, 2004):

pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

pravilnik o delovnih razmerjih,

pravilnik o pla/ah in drugih prejemkih,

pravilnik o disciplinski odgovornosti,

pravilnik o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev,

pravilnik o delovnem /asu.

pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

2.1.4.3. Ponudba zasebnih agencij za zaposlovanje za delojemalce

Ponudba obsega (Adecco,2008):

pomo/ pri iskanju prve zaposlitve,

svetovanje pri iskanju in izbiri nove zaposlitve

svetovanje pri iskanju za/asnega dela,

svetovanje na podro/ju zaposlovanja.

Pomo< pri iskanju prve zaposlitve

Agencija iskalcu prve zaposlitve na podlagi njegove izobrazbe in sposobnosti skuša ustrezno svetovati pri izbiri delovnega mesta. Preden se iskalec preko agencije za zaposlovanje poveže z nekim podjetjem in za/ne opravljati pripravništvo ali se druga/e tam zaposli, podpiše pogodbo z agencijo. V za/etnem obdobju je zaposlen pri agenciji in od nje prejema pla/o. Agencija v tem obdobju od podjetja prejema provizijo, ki predstavlja nek odstotni delež pla/e zaposlenega. <e zaposleni ustreza zahtevam podjetja, se redno zaposli pri njem in stiki z agencijo se na tem nivoju kon/ajo.

Svetovanje pri iskanju in izbiri nove zaposlitve

Podobno velja tudi za iskalce prve zaposlitve. Razlika v njegovih delovnih izkušnjah in znanju, ki mu dajejo ve/jo možnost pri izbiri službe, saj podjetja dajejo prednost kandidatom z izkušnjami. Postopek glede zaposlitve in posredovanja agencije pa je v osnovi enak.

Svetovanje pri iskanju za<asnega dela

Oseba, ki iš/e za/asno delo, preko agencije za zaposlovanje, z njo podpiše pogodbo. To pomeni, da je zaposlena pri agenciji in ne pri podjetju, za katerega opravlja zahtevana dela. Pla/o in vse ostale prispevke dobiva od agencije. Ima popolnoma enake pravice kot redno zaposleni pri podjetju, saj je preko agencije zaš/iten po kolektivni pogodbi. Te pravice so (Kadrovska dejavnost, 2007):

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 30 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
prejemanje iste pla/e in nadomestil kot redno zaposleni iste ravni v podjetju v katerega je napoten,

zagotovilo, da bodo pla/ani vsi socialni prispevki, zavarovanja, akontacija za dohodnino, itd.,

biti ustrezno seznanjen s tveganji povezanimi z delovnim mestom,

podpisati transparentno pogodbo, ki vklju/uje definicijo zahtevanih nalog, ki jih je potrebno izvajati, trajanje za/asnega dela, delovne ure, vrsto pogodbe in pla/o,

imeti možnost kasnejše redne zaposlitve pri podjetju v katerega je napoten.
Svetovanje na podro<ju zaposlovanja

<e iskalec sam ne ve najbolj natan/no, kakšno zaposlitev oziroma delo želi, ga svetovalci v agenciji za zaposlovanje skušajo kar se da ustrezno usmeriti. V primeru, da na trgu obstaja trajno pomanjkanje povpraševanja po dolo/eni stroki, se morajo kandidati prekvalificirati, da bi bili sposobni opravljati dela na drugih podro/jih. Zato tudi agencije usmerjajo ljudi v izobraževalne te/aje, s pomo/jo katerih potem lažje pridejo do zaposlitve..

Kot vidimo se ponudbi za delodajalce in delojemalce medsebojno dopolnjujeta, saj delojemalci povprašujejo po delovni sili, ki jo ponujajo delojemalci, obratno pa delojemalci povprašujejo po delovnih mestih, ki jih ponujajo delodajalci. Agencije so pri tem posredniki, ki skušajo omogo/iti, da se ponudba in povpraševanje po zaposlitvi kar najhitreje in brez težav sre/ata.

Outsourcing ( racionalizacija kadrovskih procesov)

Pri ponudbi zasebnih agencij sem omenila, da tisti, ki preko agencije za zaposlovanje dobi delo, ni redno zaposlen pri podjetju, za katerega opravlja delovne naloge, pa/ pa pri agenciji, ki ga je posredovala temu podjetju. Najemanju zunanje delovne sile za opravljanje del znotraj podjetja pravimo outsourcing.

Outsourcing ali racionalizacija kadrovskih procesov je zunanje oskrbovanje, oddajanje del, zunanje izvajanje, organizacijsko izlo/anje posameznih aktivnosti, procesov ali kar celih poslovnih funkcij za zunanje ponudnike
(izvajalce teh storitev). Gre za izkoriš/anje zmogljivosti zunaj lastnega podjetja, oddajanje dela ali storitev zunanjim partnerjem, najemanje tujih storitev, vklju/evanje zunanjih sodelavcev, organizacijsko izlo/anje funkcij oziroma procesov (Outsourcing Advise, 2007). Razlog, da se podjetja uporabljajo te novosti, je v zmanjševanju stroškov. Z najemanjem zunanjih sodelavcev se izognejo stroškom uvajanja lastnih ali iskanja ustreznih novih kadrov za opravljanje dolo/enih aktivnosti v podjetju.

S tem predvsem prihranijo /as in hitro omogo/ijo nemoteno delovanje vseh poslovnih funkcij, ki so odvisne od dela zunanjih sodelavcev (pri nas trenutno najbolj uveljavljeno podro/je informacijske tehnologije).

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 31 od 80


Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
2.1.5 ISKANJE DELA IN ZAPOSLITVE PREKO ZASEBNIH AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE

Zaposlitev je nekaj, kar naj bi /lovek izbral po svoji presoji, da bo tako opravljal delo, za katerega je usposobljen in ki ga veseli. Pogosto pa so možnosti za izbiro želene zaposlitve omejene in se lahko ljudje odlo/ajo le med zaposlenostjo in brezposelnostjo.

Postati brezposeln za ve/ino ljudi predstavlja obup, stisko, izgubo dohodka in s tem vira za preživetje, brezizhodnost.

Vendar pa je /as brezposelnosti tudi /as, ko /lovek temeljito razmisli o svoji prihodnosti. Iskati zaposlitev namre/ ne pomeni pasivnega /akanja na delovno mesto, ki ga bo ponudil delodajalec ali Zavod. Pomeni predvsem trdo delo, pot do zaposlitve pa lahko traja tudi ve/ mesecev. Za uspeh pa so pogosto potrebne spremembe – osebne in poklicne.

Zasebne agencije za zaposlovanje sicer ponujajo razli/ne možnosti pri iskanju zaposlitve, vendar bom v tej to/ki opisala le postopek pri iskanju dela in zaposlitve preko agencij z namenom pridobitve redne zaposlitve ali zaposlitve za dolo/en /as. Ostale dejavnosti (headhunting in outsourcing) ne predstavljajo osrednje teme tega diplomskega dela, zato se mi ne zdi pomembno opisovati postopkov pri teh na/inih zaposlovanja ali iskanja zaposlitve.

Vzpostavitev kontakta z agencijo

Osebe, ki iš/ejo zaposlitev in se odlo/ijo poiskati pomo/ zasebne agencije za zaposlovanje, lahko to storijo na razli/ne na/ine:

· vpišejo se v bazo podatkov na internetnih straneh,

· pošljejo prošnjo na podlagi oglasa v /asopisu.

Vpis v bazo podatkov

Zasebne agencije za zaposlovanje na svojih spletnih straneh na internetu ponujajo iskalcem zaposlitve poleg objave oziroma razpisa prostih delovnih mest tudi vpis v bazo podatkov. V bazo podatkov vpišejo podatke o svoji izobrazbi, delovnih izkušnjah, svojih željah glede delovnega mesta in življenjepis.

Na podlagi tega agencije potem lažje iš/ejo primerne kandidate za svoje naro/nike (podjetja), ki povprašujejo po delovni sili.

Vsak uporabnik baze podatkov mora imeti tudi svoj elektronski naslov, na katerega prejema obvestila o prostih delovnih mestih. Ta obvestila so poslana glede na stopnjo izobrazbe in kraj dela, ki ga je navedel uporabnik. Obvestila o prostih delovnih mestih pošilja ra/unalniški program na podlagi že omenjenih kriterijev.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 32 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Ko kandidat, ki iš/e zaposlitev, preko elektronske pošte prejme obvestilo o prostem delovnem mestu, se na podlagi tega odlo/i, ali mu ustreza. Hkrati ugotovi, ali ustreza zahtevanim kriterijem. Vsak oglas ima poleg osnovnih podatkov o delovnem mestu in zahtev glede izobrazbe in sposobnosti kandidata elektronski naslov kontaktne osebe (svetovalca). Prijava, ki jo kandidat pošlje na ta naslov, mora vsebovati ime in priimek kandidata, opis, na katero delovno mesto se prijavlja, ter nekaj razlogov, s katerimi pojasni, da je primeren za delovno mesto - in kaj ga je pritegnilo k prijavi.

Ta na/in kontakta z agencijo iskalcu zaposlitve omogo/a ažurno spremljanje ponudbe delovnih mest, saj ga agencija sproti obveš/a o prostih delovnih mestih. Poleg tega ni potrebno za vsako delovno mesto posebej sestavljati in pošiljati prošnje ter dolgo /akati na odgovor. Po našem mnenju je ta oblika najustreznejša, seveda za tiste, ki imajo dostop do interneta.

Prošnja na podlagi oglasa v <asopisu

Prošnja na podlagi oglasa v /asopisu se v bistvu ne razlikuje od tiste, ki bi jo poslali podjetju direktno. Kandidat pošlje prošnjo z zahtevanimi podatki, ki pa je naslovljena na agencijo. Agencija mu potem odgovori na naslov, ki ga poda v prošnji in se potem dogovori za razgovor s svetovalcem.

Neposreden stik z agencijo

Potem, ko iskalec zaposlitve odda prošnjo na podlagi oglasa za prosto delovno mesto, prejme obvestilo o tem, kdaj naj se oglasi na agenciji za razgovor. Na podlagi lastne izkušnje lahko povem, da agencije že v tej to/ki izvajajo selekcijo. Ko sem sama poizkusila iskati zaposlitev preko neke zasebne agencije za zaposlovanje, sem doživela precejšnje razo/aranje. Vpisala sem se v njivo bazo podatkov in res preko elektronske pošte za/ela dobivati obvestila o prostih delovnih mestih. Poslala sem nekaj prošenj, vendar nikoli nisem dobila nobenega odgovora z njihove strani. Ko sem se povezala z agencijo, so mi zatrdili, da so dobili mojo prošnjo in da lahko v kratkem /asu pri/akujem odgovor, vendar se to ni nikoli zgodilo. Potem sem za/ela razmišljati o tem, da verjetno dobijo izredno veliko prošenj.

Zato že na podlagi tega izvedejo prvo selekcijo in na razgovor povabijo le tiste kandidate, ki po dolo/enih kriterijih najbolj ustrezajo zahtevam objave oziroma razpisa.

Tisti iskalci zaposlitve, ki ustrezajo kriterijem objave oziroma razpisa, torej dobijo odgovor agencije, v katerem je naveden datum in /as razgovora s kontaktno osebo. Na osnovi tega se nato oglasijo na razgovor v agenciji. Razgovor poteka na enak na/in kot poteka razgovor za zaposlitev v podjetju, s to razliko, da izbira iskalca zaposlitve še ne pomeni, da je zaposlitev dobil. Agencija za zaposlovanje pomeni namre/ šele »prvi krog kvalifikacij«, ki kandidata postavi ob bok drugim izbranim, ki imajo enake možnosti, da dobijo želeno zaposlitev. Agencija za zaposlovanje po naro/ilu podjetja izmed vseh kandidatov, ki jih pokli/e na razgovor, izbere nekaj

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 33 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
najbolj ustreznih (ponavadi pet ali šest, odvisno od zahtev podjetja). Izbranci gredo kasneje še na razgovor v podjetje.

Razgovor v agenciji poteka med svetovalcem in kandidatom. Svetovalec kandidata še bolj natan/no seznani z delovnim mestom, za katerega se poteguje. Nakaže pri/akovanja s strani delodajalca, zbere dodatne podatke o njegovih znanjih in sposobnostih, ki jih morda ni navedel v poslani prošnji, vendar se mu sedaj zdijo pomembne, na podlagi dodatnih informacij, ki jih je na tem razgovoru dobil o delovnem mestu. Lahko govori tudi o svojih izkušnjah iz podro/ij, ki niso neposredno povezana z želenim delovnim mestom, vendar se mu zdijo pomembne in koristne pri opravljanju dela na tem delovnem mestu. Kandidat pove, zakaj se sam zdi primeren za to delovno mesto in kaj meni, da je njegova prednost pred ostalimi kandidati. Pripomba: to je po mojem mnenju zelo težko opredeliti, ker ostalih kandidatov ne pozna).

Razgovor naj bi vklju/eval vse pomembne malenkosti, ki bi lahko v o/eh svetovalca pomenile prednost pred ostalimi iskalci zaposlitve. Kandidat se mora zavedati, da je predpogoj zaposlitve to, da vzbudi zanimanje pri svetovalcu. On namre/ odlo/a, ali bo kandidat poslan na razgovor v podjetje - in s tem dejanske možnosti za zaposlitev.

Razgovor v podjetju

Agencija med vsemi, ki so prišli na razgovor za dolo/eno delovno mesto, izbere nekaj oseb, ki naj bi glede na kriterije naro/nika (podjetja) najbolj ustrezali. Za te kandidate se potem s podjetjem dogovori za termine. Kandidati se oglasijo v podjetju, kjer imajo razgovor s predstavnikom podjetja. To je zadnja faza selekcije kandidatov.

Teme razgovora ne bom posebej opisovala, saj se naj ne bi bistveno razlikovala od tiste v agenciji. Po kon/anem razgovoru se v dolo/enem /asu kandidata obvesti, ali s kandidaturo uspel. Kandidata o tem obvestita agencija in podjetje. Predstavnik podjetja pa ga (v primeru, da je zaposlitev dobil) obvesti o tem, kdaj naj pride v podjetje, da bo sklenil pogodbo o zaposlitvi in za/el z delom. S tem se kon/a faza selekcije.

Zaposleni dobiva pla/o in druge pravice iz delovnega razmerja od agencije, saj je po podpisu pogodbe zaposlen v agenciji - in ne v podjetju.

Agencija od podjetja dobiva mese/no pla/ilo za najem zaposlenega (dolo/en odstotek njegove pla/e). Po preteku dolo/enega roka se agencija in podjetje lahko dogovorita, da se kandidata redno zaposli pri podjetju, kar pomeni, da prekine pogodbo z agencijo. Za to se podjetje ponavadi odlo/ijo po nekaj mesecih, /e ugotovi, da so zadovoljna z njegovim delom. V primeru, da z njim niso zadovoljna, se lahko odlo/ijo za zamenjavo. To je prednost zaposlovanja ljudi preko agencije (z vidika podjetja), saj brez kakršnikoli stroškov lahko zamenjajo zaposlenega, ki se izkaže za nesposobnega oziroma neustreznega pri opravljanju svojega dela ali kako druga/e ne ustreza zahtevam delovnega mesta. Podjetje ima potem spet prosto delovno mesto in proces selekcije kandidatov preko agencije se ponovi.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 34 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Sodelovanje zasebnih agencij za zaposlovanje s pristojnimi organi

Agencija, ki izvaja aktivnost posredovanja dela, je po zakonu o delovnih razmerjih in pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje dolžna sodelovati z Zavodom RS za zaposlovanje in Študentsko organizacijo Slovenije, ter upoštevati pravila o ponudbi in povpraševanju na trgu dela. V /asu sodelovanja skrbita za varstvo podatkov brezposelnih oseb tako agencija kot Zavod za zaposlovanje.

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), dolo/a, da mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, prosta delovna mesta javno objaviti. Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni. Javno se morajo objaviti vsa delovna mesta. Namen javne objave je omogo/iti širše obveš/anje kandidatov za zaposlitev in tako zagotoviti ve/ možnosti, da delodajalec za prosto delovno mesto dobi ustreznega delavca. Vse organizacije oziroma delodajalce Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 69/98, 67/02, 02/04, 63/04 in 79/06) obvezuje, da Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavijo vsako prosto delovno mesto. Objava ni potrebna v dolo/enih primerih, ki so natan/no dolo/ena z zakonom.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda za obmo/je Slovenije. Njegova dejavnost, organizacija, na/in funkcioniranja in druge statusne zna/ilnosti so urejene z zakoni in statutom. Zavod deluje funkcionalno oziroma organizacijsko na sedežu v centralni službi, v obmo/nih enotah in v uradih za delo, pri /emer poslovanje s strankami poteka na obmo/nih enotah in v uradih za delo, na centralni službi pa le v zvezi s postopkom izdaje delovnega dovoljenja za tujce in s statusom begunca ali slovenskega izseljenca oziroma njegovega potomca. Uradi za delo opravljajo in zagotavljajo neposreden stik z delavci, delodajalci ter drugimi ob/ani pri informiranju in uveljavljanju njihovih pravic in zahtevkov v zvezi s posredovanjem dela in zaposlitev, poklicnim usmerjanjem, štipendiranjem in programi aktivne politike zaposlovanja (Kresal, 94).

Zavod mora vsa prosta delovna mesta objaviti v svojih uradnih prostorih. Taka objava šteje kot javna objava. Delodajalci poleg tega lahko uporabijo tudi druge oblike javne objave (na primer sredstva javnega obveš/anja). Rok za prijavo za/ne te/i z dnem objave na Zavodu za zaposlovanje. <e delodajalec objavi prosto delovno mesto tudi v sredstvih javnega obveš/anja, za/ne rok za prijavo te/i z dnem zadnje objave, kar pa ne velja za delodajalca, ki zaposluje skladno z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02). Agencija za zaposlovanje na zavodu prijavi delovno mesto na poseben na/in. To stori s pomo/jo posebnega obrazca »Prijava potrebe po delavcu oziroma pripravniku.«, ki se nahaja na internetnih straneh Zavoda za zaposlovanje. Obrazec pravilno izpolni prek interneta ali pošlje po pošti obmo/ni službi zavoda oziroma uradu za delo. Obrazec je v dveh izvodih, od katerih zadrži dva izvoda zavod za zaposlovanje zaradi javne objave in posredovanja brezposelnih oseb na prosto delovno mesto. Tretji izvod zavod vrne agenciji, da ga ta ima kot dokazilo o izvršenih zakonskih obveznostih in tudi v primeru kasnejše zaposlitve tega delavca za prijavo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 35 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
zdravstveno zavarovanje. Ob prijavi izbranega delavca mora agencija za zaposlovanja obrazec M-1 vpisati v registrsko številko obrazca »Prijava potrebe po delavcu oziroma pripravniku«, ki jo dopiše zavod za zaposlovanje. Ob prijavi agencija ozna/i, ali želi sodelovanje zavoda pri iskanju kandidatov za delovno mesto. <e to željo uveljavi, pošlje zavod nekaj primernih iskalcev zaposlitve na razgovor v agencijo.

V primeru, da med brezposelnimi osebami, prijavljenimi na zavodu za zaposlovanje, ni primernih kandidatov (tudi to se zgodi npr. ob iskanju delavca, ki ima izpit za strojni kotel in 30 let izkušenj), lahko skladno s predpisi, ki urejajo podro/je zaposlovanja tujcev, agencija zaposli tujca.

V primeru, da agencija želi sodelovanje Zavoda za zaposlovanje pri iskanju delavca, ji ta, kot sem že omenila, napoti nekaj kandidatov na razgovor. Strokovni sodelavci v agenciji o izteku prijave za prosto delovno mesto opravijo intervju s temi kandidati. Kandidati, ki po mnenju strokovnih sodelavcev niso primerni, jim le potrdijo opravljen razgovor, katerega brezposelni prijavljeni na zavodu nujno potrebujejo, saj je ta nujno potreben za obstanek na zavodu za zaposlovanje. O neizbranosti kandidatov pa agencija obvesti kandidate pisno - in ne na razgovoru v roku osmih dni. Ob izbiri pravega kandidata pa agencija za zaposlovanje sklene pogodbo o zaposlitvi za dolo/en, nedolo/en ali krajši /as, in sicer najkasneje v osmih dneh po pri/etku dela. Ta /asovna omejitev velja tudi za prijavo delavca v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje z obrazcem M-1. Poleg obrazca pa se doda že omenjen obrazec »Prijava potrebe po delavcu oz. Pripravniku z registrsko številko dodeljeno s strani Zavoda za zaposlovanje.

Težave mladih pri iskanju dela in zaposlitve

Iskanje dela in zaposlitve pogosto pere/ problem za mlade ljudi, ki so zaklju/ili šolanje - in prvi/ iš/ejo zaposlitev ali zaposlitev menjajo, ker iš/ejo bolj ustrezno. Ob tem, da pri nas veliko ljudi neposredno ob/uti problem brezposelnosti, se mladi soo/ajo morda s celo ve/jimi težavami pri iskanju dela in zaposlitve kot ostali brezposelni.

To po eni strani spodbuja izobraževanje (v zadnjih letih je vse ve/ mladih, ki se odlo/ajo za vpis na univerzo), saj vidijo svoje možnosti in prednosti v dobri izobraženosti prebivalstva, po drugi strani pa delodajalci ne morejo zagotoviti dovolj delovnih mest, da bi te ljudi zaposlila. Tudi težave pri iskanju zaposlitve vplivajo na to, da se mladi odlo/ajo za nadaljnji študij, ker menijo, da bodo z višjo izobrazbo lažje prišli do zaposlitve. To v dolo/enih strokah, ki so, lahko re/emo, glede na število vpisanih študentov, bolj popularne od drugih, vodi do presežne ponudbe kadrov, kar spet ne rešuje problema brezposelnosti, ampak ga še dodatno poglablja. Povpraševanje po delovni sili v razli/nih panogah gospodarstva se spreminja glede na trende v svetovnem gospodarstvu, kar je posledica vse ve/je povezanosti in medsebojne odvisnosti razli/nih držav. Žal se te spremembe dogajajo precej hitro, zato je že izbira poklica v današnjih /asih zelo negotova odlo/itev. Pri tem mislim na to, ali bo po koncu izobraževanja obstajalo povpraševanje po taki delovni sili ali ne. Ljudje se zaradi trenutnih gospodarskih razmer /edalje bolj odlo/ajo za poklice, za

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 36 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
katere menijo, da jim bodo prinesli zaposlitev in dobro pla/o kot pa za tisto, kar jih resni/no veseli.

Ko prebiramo oglase za prosta delovna mesta, lahko opazimo, da ve/ina podjetij zahteva od kandidatov poleg ustrezne izobrazbe dolo/ene delovne izkušnje. To je pogosto glavni razlog, da je mladim, ki iš/ejo prvo zaposlitev, veliko težje kot ostalim iskalcem zaposlitve. Seveda to ni zna/ilno samo za našo državo, vendar je v razmerah visoke brezposelnosti konkurenca za delovna mesta tako še veliko ve/ja. Podjetja za prosto delovno mesto lahko dobijo ve/ kot sto prijav. Seveda ni mogo/e vseh kandidatov povabiti na razgovor, zato na podlagi izbora le manjši krog kandidatov dobi možnost. Nekdo, ki je sicer izredno sposoben, pa nima delovnih izkušenj, bo verjetno že na podlagi tega izpadel iz kroga ljudi, ki so povabljeni na razgovor. Tako ponavadi veliko ljudi ne dobi niti priložnosti, da bi na razgovoru pokazali svoje sposobnosti in znanja.

Vsi našteti problemi, s katerimi se soo/ajo mladi pri iskanju zaposlitve, tudi njih vodijo do iskanja novih na/inov, da bi prišli do zaposlitve. Iskalci prve zaposlitve in ostali mladi, ki so brezposelni, predstavljajo izredno velik delež ljudi, ki iš/ejo zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje. <eprav se je delež tistih, ki so stari do 26 let, in tistih, ki iš/ejo prvo zaposlitev, v celotni registrirani brezposelnosti v zadnjem desetletju zmanjšal, obe kategoriji še vedno sodita med zna/ilne skupine registriranih brezposelnih oseb. Kljub upadanju deležev obeh omenjenih kategorij v celotni registrirani brezposelnosti sta le-ta še vedno precej visoka. Potrebno je vedeti tudi to, da se je brezposelnost v zadnjih letih precej pove/ala tudi v drugih kategorijah, kar je razlog za upadanje relativnih deležev obeh kategorij.Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 37 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
II. EMPIRI NI DEL

1. PROBLEM


Iskanje zaposlitve in dela lahko štejemo za ve/ino ljudi v sodobnem svetu kot zelo pomembno aktivnost. Pri tem imajo osebe na voljo razli/ne poti oziroma kanale. V tem diplomskem delu bomo empiri/no raziskavo zasnovali na treh pristopih:

1. Prikazali bomo stališ/a štirih oseb oziroma njihove neposredne izjave o delovanju zasebnih agencij za zaposlovanje. Pri tem se zavedamo mo/ne omejitve, kajti izjave štirih oseb ne moremo šteti kot reprezentativne – in jih tedaj ne moremo posplošiti. Lahko pa pomenijo zanimivo ilustracijo.

2. Na vzorcu 42 oseb bomo na podlagi odgovorov na krajšo anketo raziskali njihova stališ/a do delovanja agencij za zaposlovanje. Tudi ta vzorec iz objektivnih razlogov ni zadosti velik, predvsem pa ni reprezentativen za bolj zanesljive posplošitve. Kljub temu pa lahko rezultati pomenijo vsaj osnovno indikacijo o stališ/ih iskalcev zaposlitve do tega na/ina iskanja zaposlitve.

3. Primerjali bomo možnosti iskanja preko spletnih strani zasebnih agencij za zaposlovanje in jih primerjali z možnostmi, ki jih ponuja javni zavod za zaposlovanje – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pri tretjem pristopu bomo iskali bomo odgovore na naslednja vprašanja:

a) Katere agencije ponujajo možnosti za iskanje zaposlitve in dela preko svojih spletnih strani? Pri tem pomeni zaposlitev sklenitev delovnega razmerja s pogodbo o zaposlitvi pri delodajalcu, ne glede na to, ali je prosto delovno mesto oziroma vrsta dela na razpolago za polni ali za krajši delovni /as, za polni ali krajši delovni /as. Delo pa pomeni možnost opravljanja dela preko podjemne pogodbe (pogodbe o delu) ali avtorske pogodbe.

b) Koliko delovnih mest oziroma koliko del je na razpolago pri posamezni agenciji na dolo/en datum za dolo/enega iskalca zaposlitve?

c) Katere podatke o zaposlitvi (prostem delovnem mestu) oziroma vrsti dela ponujajo agencije?

d) Koliko /asa porabi iskalec zaposlitve, da dobi na spletni strani vse potrebne informacije?

e) Kolikšna je prijaznost pri dostopanju do podatkov?

f) Zbrane podatke in ocene bomo primerjali s storitvami Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je javni zavod z izvajalsko mrežo po celotni Republiki Sloveniji (12 obmo/nih oziroma regijskih služb ter 59 uradov za delo na ravni upravnih enot).

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 38 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
2. METODE

Pri prvem pristopu smo uporabili metodo intervjuja, pri drugem metodo anketiranja, pri tretjem pristopu pa smo uporabili naslednjo pot:

1. Uporabili smo uradno objavljeni seznam agencij – poleg Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Hipoteti/no smo izbrali pet iskalcev zaposlitve oziroma dela z razli/nimi izobrazbenimi profili, starostjo, spolom, delovnimi izkušnjami in pripravljenostjo za zaposlitev glede na kraj stalnega bivališ/a (oddaljenostjo med krajem bivališ/a in krajem delovnega mesta). Podatki o teh osebah so v tabeli 3.OSEBA / OSNOVNI PODATKI


A -orodjar


B – ekonomski tehnik


C – dipl. inž. strojništva


D – dipl. organizatorka -menedžerka


E – univ. dipl. sociologinja1 Javno veljavna
izobrazba
Orodjar Ekonomski tehnik


Dipl. inž. strojništva


Dipl. organizator – manager


Univ. dipl. sociologinja

2 Leto zaklju<ka
izobrazbe
1980 2006

1999


2003


2007

3 Spol


Moški Ženski

Moški


Ženski


Ženski

4 Starost 46 let 21 let

33 let


35 let


23 let
5


Dolžina delovnih izkušenj


27 let


Brez formalnih delovnih izkušenj v delovnem razmerju, 7 mesecev kot pomo/ pri ra/unovodskih opravilih preko študentskega servisa.


9 let


15 let


Brez formalnih delovnih izkušenj.

6


Vrsta delovnih izkušenj (okvirni opis)


Delo v
proizvodnji Ra/unovodska opravila.


Konstrukcija strojnih naprav, tri leta vodja obrata s 40 zaposlenimi (pred ste/ajem srednje velikega podjetja)S predhodno izobrazbo administrativnega tehnika po opravljenem pripravništvu 10 let na delovnem mestu referenta v upravni enoti, po diplomi (izredni študij) kadrovska in splošna opravila v manjšem podjetju (5 let).


Ob/asna dela prevajanja (francoš/ina) preko študentskega servisa.

7


Ob<ina stalnega bivališ<a


Jesenice Ljubljana


Celje


Maribor


Nova Gorica

8


Pripravljenost za sprejem dela oziroma delovnega mesta glede na oddaljenost od stalnega bivališ<a (po ozna<bi upravne enote)


Jesenice, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Trži/, Ljubljana.


Ljubljana, Škofja Loka. Celje, Laško,

Žalec, Velenje.


Maribor, Lenart, Ruše.


Nova Gorica, Ajdovš/ina, Tolmin, Postojna.

Tabela 3: Osnovni podatki o petih, hipoteti/no izbranih osebah (A, B, C, D, E), ki iš/ejo zaposlitev oziroma delo.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 39 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Namenoma smo izbrali osebe z razli/nimi izobrazbenimi profili glede na stopnjo izobrazbe (ena oseba s IV., ena oseba s V., dve osebi s VI. In ena oseba s VII. stopnjo); razli/no vrsto izobrazbe (dve osebi s tehniško, tri osebe z družboslovno izobrazbo); razli/nim letom zaklju/ka izobrazbe; razli/nim spolom (tri ženske, dva moška); razli/no starostjo (46, 21, 33, 35, 23 let); razli/no dolžino delovnih izkušenj (od osebe B brez formalnih delovnih izkušenj do osebe A s sorazmerno dolgimi delovnimi izkušnjami 27 let; razli/no vrsto delovnih izkušenj, med drugim tudi z vodstvenimi delovnimi izkušnjami osebe C; z razli/nim krajem stalnega bivališ/a (Jesenice, Ljubljana, Celje, Maribor, Nova Gorica) ter razli/no pripravljenostjo glede kraja zaposlitve.

Menimo, da smo kljub (zelo) majhnemu vzorcu tako zajeli nekaj tipi/nih primerov, ki bi bili lahko tudi realni in odražajo del populacije iskalcev zaposlitve.

Postavili smo se v vlogo iskalcev zaposlitve oziroma dela, ki imajo navedene lastnosti, pomembne pri iskanju zaposlitve.

Za vsako agencijo iz seznama – in na za/etku še Zavoda RS za zaposlovanje - smo »odigrali« vlogo osebe A, B, C, D in E, ki ima na voljo internetno povezavo in iš/e informacije.

Rezultate smo zapisali v preglednico, ki vsebuje naslednje podatke (tabela 4).


A


Ime agencije


B


Datum snemanja
B – ekonomski tehnik


D – dipl.

organizatorka


- menedžerka


OPOMBE

A -orodjar


C – dipl. inž.


strojništva


E – univ. dipl.


sociologinja


Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za obmo/je iskanja1

Skupno število del (po podjemni in/ali avtorski pogodbi) za obmo/je iskanja2
3 Kvaliteta dobljenih podatkov za prosta delovna mesta (da, ne)

3a za nedolo/en ali za dolo/en /as
3b Za polni ali za krajši delovni /as
3c Kratek opis dela

3d

Morebitna alternativna izobrazba3e

Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.)


Okvirna višina pla/e oziroma pla/ila za delo

3f3g Na/in prijave

3h Rok prijave

3i Kontaktna oseba za prijavo
3j Poskusno delo

4 Povpre/no

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 40 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
porabljen /as za pridobitev navedenih informacij (v minutah)Tabela 4: Preglednica za zbiranje podatkov o objavah prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije.

Poleg zbranih podatkov v tabeli smo ob koncu zapisali splošen kvalitativni (subjektivni) vtis o uporabnosti in prijaznosti dostopa do podatkov.

Oceno bomo izvedli na podlagi primerjalne kvantitativne analize ter kvalitativnih splošnih ocen za vse agencije.3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

Empiri/na analiza pri tretjem pristopu zajema le 5 profilov iskalcev zaposlitve in dela. V realnem svetu je takšnih profilov ve/ deset tiso/, /e upoštevamo vso kombinatoriko lastnosti posameznih oseb. Kljub temu upamo, da bo tudi tako zožen vzorec dal vsaj indikacijo o iz/rpnosti in uporabnosti podatkov posameznih agencij. Kvalitativna ocena pri vsaki agenciji bo neizbežno subjektivna, dala jo bo avtorica tega dela, za ve/jo objektivnost bi bilo bolje, /e bi celotno proceduro izvedlo ve/ neodvisnih ocenjevalcev.

Empiri/na analiza zajema le snemanje stanja na en dan, kar ni nujno reprezentativno, saj je spri/o valovanja v povpraševanju po kadrih lahko dolo/en datum objavljanja za dolo/eno agencijo pristranski. Ali bolj natan/no: sicer naklju/no izbrani datum da lahko rezultat, ki je precenjen ali podcenjen. Za bolj zanesljivo podobo bi morali zajemati podatke naklju/no in daljši /as.

Predstavljeni rezultati prikazujejo le del storitev, ki jih agencije ponujajo svojim strankam (iskalcem zaposlitve in dela). Ta analiza ne zajema drugih storitev za to ciljno skupino (svetovanje, predhodna selekcija, zaposlovanje pri drugem delodajalcu in podobno), prav tako ne storitev, ki jih agencije ponujajo delodajalcem in drugim.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 41 od 80


Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
4. REZULTATI IN RAZLAGA

Prvi pristop: stališ<a štirih oseb


Pred nedavnim se je v medijih veliko govorilo in opozarjalo na to, da naj bi ve/ina agencij za zaposlovanje kršila delovnopravno zakonodajo in kolektivne pogodbe. Agencijam so o/itali, da ne zaposlujejo za nedolo/en /as. Tudi to, da so delavci zaposleni preko agencij pla/ani slabše, kot dolo/a zakon (vsi enako pla/ilo). Govorilo se je tudi o tem, da nimajo dodatkov za no/no in nadurno delo, ne dobijo regresov, ter ne morejo stavkati. V diplomskem delu smo z vprašalnikom želeli preveriti predvsem položaj delavcev in u/inkovitost delovanja zaposlitvenih agencij.

O iskanju zaposlitve smo govorili z mnogimi mladimi ljudmi, ki se soo/ajo s podobnim problemom kot ve/ina mladih v Sloveniji. Ve/ina izmed njih je že skušala najti zaposlitev preko zasebnih agencij, nekaterim med njimi je to tudi uspelo.

V nadaljevanju bomo opisali izkušnje štirih naklju/nih oseb, starih od 24 do 36 let, ki so našle zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje. Vsi štirje imajo skupno to, da so poiskali zaposlitev preko iste agencije - in to pri istem podjetju. Razlog, da smo se odlo/ili za izbiro ene agencije, je v razli/nosti poti, ki je te štiri ljudi vodila do te agencije in kasneje do zaposlitve. Na ta na/in smo dobili štiri bolj ali manj razli/ne vidike enakega ali vsaj podobnega na/ina iskanja zaposlitve. Z izbiro istega podjetja pa bi želeli vsaj nakazati, kakšna je njegova politika zaposlovanja. Na podlagi pogovora z vsemi štirimi osebami smo opazili, da ravno na tem podro/ju obstajajo razlike. Po mnenju enega izmed njih se podjetje glede na višino izobrazbe namre/ odlo/i, ali jih zaposliti redno ali pa samo preko agencij za dolo/en /as. Tudi njihova stališ/a glede zaposlitve za dolo/en /as se razlikujejo.


Prvi primer

Moški, star osemindvajset let, visokošolska izobrazba. Zaposlitev je za/el iskati takoj po kon/anem študiju, vendar precej /asa neuspešno. Poizkušal je preko Zavoda RS za zaposlovanje, kar pa ni obrodilo nikakršnih rezultatov. Storitve Zavoda RS za zaposlovanje je ocenil kot slabe, saj ob velikem številu ljudi, ki so tam prijavljeni, nimajo dovolj /asa, da bi se posvetili posamezniku in mu na najboljši na/in svetovali in poskušali najti ustrezno zaposlitev. Kot neustrezen je ozna/il tudi sistem iskanja zaposlitve, po katerem zavod poiš/e delo nekomu ne glede na njegove želje, kar pomeni, da mora to delo sprejeti ali pa se mu ukine prejemanje denarnega nadomestila. (Takšna situacija se sicer lahko primeri le za osebo, ki že ima denarno nadomestilo za /as brezposelnosti, kar za to osebo ne velja). Ker tudi pošiljanje prošenj na objave v razli/nih /asopisih ni prineslo želenih rezultatov, se je na priporo/ilo znancev povezal z zasebnimi agencijami za zaposlovanje. Na internetu je poiskal naslove razli/nih agencij in se vpisal v njihove baze podatkov. Po treh mesecih se je z eno izmed njih dogovoril za razgovor. Predstavnik agencije mu je na podlagi razgovora o njegovi izobrazbi in sposobnostih ter željah in ambicijah predstavil nekaj podjetij, on pa je izbral eno izmed njih. Ponujeno delovno mesto je sicer zahtevalo srednješolsko izobrazbo, vendar se je kljub temu odlo/il, da bo odšel

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 42 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
na razgovor. Na razgovoru v podjetju je izvedel, da kasneje obstaja možnost napredovanja, kar pomeni, da bo lahko prišel do pozicije, ki bolj ustreza njegovi izobrazbi. Na podlagi tega se je odlo/il, da ponudbo sprejme. Kmalu je bil obveš/en, da je sprejet in z agencijo je podpisal pogodbo. Bil je zaposlen pri agenciji, od katere je prejemal pla/o in vse ostale prejemke na podlagi kolektivne pogodbe. V /asu, ko je bil zaposlen pri agenciji, je imelo podjetje, v katerem je delal, pravico, da ga odslovi, pri /emer ne bi bilo potrebno navajati razlogov za takšno odlo/itev. Povedal je, da ga delo, ki ga je takrat opravljal, ni preve/ stimuliralo, ker je bilo zelo monotono in nezanimivo.

Delo, ki ga je opravljal, je - kot smo že omenili - zahtevalo srednješolsko izobrazbo. To obdobje, ki naj bi trajalo šest mesecev, je bilo zanj poskusno obdobje, v katerem so se predstavniki podjetja odlo/ali, ali ga bodo redno zaposlili ali ne.

Na željo podjetja je prišlo do dogovora z agencijo, po katerem se je že pred iztekom šestmese/nega roka redno zaposlil pri podjetju in od takrat dalje pogodbeno ni bil ve/ vezan na agencijo. Ob prekinitvi sodelovanja z agencijo se je spremenila tudi njegova pozicija oziroma delovno mesto, saj je bil prerazporejen na bolj zahtevno, odgovornejše delovno mesto, ki bolj ustreza njegovi izobrazbi in sposobnostim. To je še posebej poudaril, ker meni, da je kadrovska politika podjetja, da redno zaposluje samo ljudi z višjo in visoko izobrazbo. Meni, da bi bil danes še vedno zaposlen preko agencije, /e bi imel samo srednješolsko izobrazbo.

Ko smo govorili o razli/nih možnostih iskanja zaposlitve, je navedel kot najboljše na/ine tiste, ki niso najpogosteje v uporabi. Zdi se mu, da pošiljanje prošenj na slepo in priporo/ila znancev in prijateljev prinašajo dosti boljše rezultate kot pa Zavod RS za zaposlovanje ali odzivanje na oglase v razli/nih medijih.

Uporaba interneta, ki je po njegovem mnenju v današnjih /asih prevladujo/ medij, je pri iskanju zaposlitve zelo dobrodošla. Posebej v povezavi z zasebnimi agencijami za zaposlovanje je navedel to kot eno izmed njihovih klju/nih prednosti. Zaradi ve/je baze delodajalcev, ki je dostopna do interneta, je mogo/e poiskati zaposlitev, ki po ve/ kriterijih ustreza željam iskalca zaposlitve. Po vpisu v bazo podatkov je trajalo tri mesece, da je s pomo/jo zasebne agencije za zaposlovanje dobil zaposlitev. V tem /asu ni imel posebnih stikov z agencijo, kar pomeni, da ni porabljal niti /asa niti posebne energije pri tem na/inu iskanja zaposlitve. Agencija je iskala delo zanj in ga potem obvestila ter mu dala celo razli/ne možnosti izbire. S tega vidika je bil z njihovimi storitvami zelo zadovoljen, še posebej pa je omenil strokovnost svetovalcev, ki so ga na ustrezen na/in usmerili in mu pomagali najti zanj ustrezno delovno mesto.

Na delo agencije ni imel posebnih pripomb, ker pravi, da so delo opravili zelo profesionalno in korektno. Že na samem za/etku, ko se je najprej zaposlil preko agencije, je bil obveš/en o odvijanju procesa zaposlitve pri izbranem podjetju in kakšne so njegove možnosti, da pride do redne zaposlitve. Dejansko so se zadeve odvijale tako, kot mu je bilo re/eno. Z delovnim mestom, ki mu ga je priskrbela agencija, je zadovoljen, ni pa izpolnilo prav vseh njegovih pri/akovanj.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 43 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
To, da je bil v za/etnem obdobju zaposlen preko agencije za zaposlovanje, ga ne moti, ker ni bilo bistveno druga/e, kot /e bi bil redno zaposlen, samo pla/o je prejemal preko agencije. V podjetju so ga obravnavali kot ostale redno zaposlene delavce. Slabše pla/ano delo v tem obdobju, ki ni ustrezalo njegovi izobrazbi, je sprejel kot del poskusne dobe, v kateri je bil njegov cilj predvsem priti do redne zaposlitve. Kot edini problem zaposlenosti preko agencije navaja dejstvo, da te podjetje lahko odslovi v vsakem trenutku, /e te ne potrebuje ali ni zadovoljno s teboj.

Glede na dosedanje izkušnje z zasebnimi agencijami za zaposlovanje bi ponovno iskal službo preko iste agencije, saj je izredno zadovoljen z njenimi storitvami.

Drugi primer

Moški, star štiriindvajset let, ima srednješolsko izobrazbo. Njegova pot do zaposlitve je bila precej druga/na, saj je za to podjetje delal že prej, preko študentskega servisa. Na ta na/in je bil pri podjetju ve/ kot dve leti, letos pa so se odlo/ili, da ga zaposlijo preko agencije. Podjetje se je samo povezalo z agencijo in se dogovorilo o njegovi zaposlitvi.

Kljub temu je moral na agencijo poslati pisno prošnjo in se dogovoriti za razgovor. Razgovor je bil v bistvu zgolj formalnost, saj je imel zaposlitev že zagotovljeno. Hkrati je bila to priložnost za podpis pogodbe in seznanitev s pogoji dela preko agencije.

Preden je za/el delati preko agencije, je delal tudi pri drugih podjetjih samo preko študentskega servisa in s pomo/jo priporo/il znancev prišel v podjetje, za katerega dela danes. Za zasebne agencije za zaposlovanje do nedavnega še ni slišal, saj ni dajal posebne pozornosti iskanju zaposlitve, vendar se mu zdi tak na/in zaposlitve še veliko ugodnejši od dosedanjega. Te/e mu delovna doba, ima pla/an dopust in dobi nadomestilo za bolniško. Po pogodbi z agencijo ima vse pravice kot redno zaposleni delavci. Razlika je predvsem v tem, da ga je sedaj podjetje od agencije najelo za dolo/en /as, kar pomeni, da ga po poteku teka roka lahko odslovijo.

Pravi, da se ne po/uti druga/e in je obravnavan kot redno zaposleni v podjetju. S storitvami agencije je zelo zadovoljen, navdušuje pa ga strokovnost in prijaznost osebja. Po njegovem mnenju obstaja velika možnost dobiti zaposlitev preko agencije, ker se posvetijo izklju/no iskalcu zaposlitve in ogromno pomagajo pri iskanju zaposlitve, ki vam ustreza. Do teh zaklju/kov je prišel samo na podlagi razgovora, ki ga je opravil ob podpisu pogodbe, saj mu zaposlitve ni priskrbela agencija, pa/ pa je na željo podjetja vstopila le kot posrednik. Z delovnim mestom je sedaj, ko dela preko agencije, še bolj zadovoljen, kot je bil prej, saj se kljub temu, da je zaposlen za dolo/en /as, sedaj /uti bolj enakovrednega redno zaposlenim, kot prej, ko je delal preko študentskega servisa. Dejstvo, da dela preko agencije - in ne direktno za podjetje -.ga ni/ ne moti, saj vidi v spremembi svojega delovnega statusa (od študentskega servisa do zaposlitve preko agencije) samo velik napredek. Glede na svojo izobrazbo in delovne izkušnje ne misli, da bi ga podjetje redno zaposlilo, vendar ga to trenutno ni/ ne moti, saj je zadovoljen tako z agencijo kot delovnim mestom in delom, ki ga opravlja. <e bo v prihodnosti /util

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 44 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
potrebo po zamenjavi zaposlitve ali pa bo v to kako druga/e prisiljen, bo poiskal pomo/ iste agencije, za katero dela danes. O tem, da bi kdaj poskušal najti zaposlitev na kak druga/en na/in, še ne razmišlja.

Tretji primer

Ženska, stara petintrideset let, ki ima srednješolsko izobrazbo. Zaposlitev v tem podjetju ni njena prva, saj je bila pred tem zaposlena drugje. Ker s svojim delovnim mestom iz razli/nih razlogov ni bila zadovoljna, se je odlo/ila, da pri/ne z iskanjem nove zaposlitve. Sprva je poizkušala s pošiljanjem prošenj na podlagi oglasov v /asopisih, vendar ji to ni prineslo posebnega uspeha.

Na podlagi predhodnih izkušenj je tudi Zavod za zaposlovanje ozna/ila kot enega izmed slabših na/inov iskanja zaposlitve, saj ji na ta na/in prej nikoli ni uspelo dobiti zaposlitve, zato tokrat niti ni poizkušala poiskati njihove pomo/i (glede na to, da je še bila zaposlena v prejšnjem podjetju, to tako ni bilo mogo/e, saj se ni mogla prijaviti na zavod).

Po nasvetu prijateljev se je za/ela zanimati za zasebne agencije za zaposlovanje. Na internetu je našla spletne strani štirih agencij in se vpisala v njihove baze podatkov. Prej kot v treh mesecih je od ene izmed njih po elektronski pošti dobila sporo/ilo, naj se oglasi na sedežu agencije na razgovor. Na razgovoru so ji pojasnili, da dolo/eno podjetje potrebuje ljudi njene stroke za opravljanje dela za dolo/en /as. <eprav si je želela službo za nedolo/en /as, se je odlo/ila, da gre na razgovor v to podjetje.

Na podlagi razgovora v podjetju, kjer so ji razložili, kaj zahteva prosto delovno mesto, kakšna so njihova pri/akovanja, kaj ji ponujajo, se je po tehtnem razmisleku odlo/ila, da zapusti prejšnje podjetje in se zaposli tukaj (preko agencije), seveda v primeru, /e jo sprejmejo. Ker so se odlo/ili zanjo, je z agencijo podpisala pogodbo o zaposlitvi in se preko nje zaposlila. Od tega je minilo nekaj mesecev, vendar ne vidi posebne možnosti, da bi jo podjetje po poteku pogodbenega /asa zaposlilo redno. Tako upa, da po poteku /asa, za katerega je zaposlena, lahko podaljšala pogodbo.

Predvsem pri iskanju prejšnje zaposlitve je, kot pravi, poizkušala na ve/ na/inov. Zavod za zaposlovanje se je, kot sem že omenila, izkazal za zelo neuspešno varianto. Tudi pošiljanje prošenj na podlagi oglasov v /asopisih ni prineslo želenih rezultatov. Kot boljšo varianto je omenila oglase na teletekstu RTV, saj je tam mogo/e najti ve/ oglasov za prosta delovna mesta. Sama je prišla do zaposlitve s pomo/jo prijateljev, ki so ji pravilno svetovali tudi tokrat in jo usmerili k zasebnim agencijam za zaposlovanje. Za ta na/in iskanja zaposlitve pred tem še ni vedela.

Z delom agencije, ki ji je priskrbela zaposlitev, je zadovoljna, predvsem pa je poudarila hitrost izvedbe storitve. Edino, kar jo pri tem moti, je zaposlitev za dolo/en /as, ker se zaradi tega po/uti zelo negotovo. Po poteku tega /asa ji namre/ nih/e ne zagotavlja, da ji bodo pogodbo podaljšali. Pri agenciji se ukvarjajo z manjšim številom iskalcev zaposlitve in se le tem bolj posvetijo. To je po njenem mnenju najve/ja prednost iskanja zaposlitve preko agencije in zato ve/ja možnost

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 45 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
dobiti zaposlitev kot pa pri drugih na/inih iskanja zaposlitve. Po drugi strani pa obstaja problem, ker se agencije ukvarjajo, po njenih besedah, predvsem s komercialnimi delovnimi mesti (delo v pisarni), manjša pa je ponudba strokovnih zaposlitev.

Iskanje zaposlitve preko agencije za zaposlovanje se ji zdi eden izmed boljših na/inov za pridobitev zaposlitve, zato bo v prihodnosti še poiskala njihovo pomo/. Ker je bila zadovoljna s storitvami svetovalcev agencije, ki ji je tokrat priskrbela zaposlitev, jo bo v prihodnosti še uporabila.

etrti primer

Ženska, stara šestintrideset let, ki ima višjo izobrazbo. Njena pot do zaposlitve je potekala preko znancev, ki so ji priskrbeli delo v omenjenem podjetju. Razlog, da je zaposlena preko agencije, je v tem, da je tako zahtevalo podjetje. Druga/e sama na ta na/in še ni iskala zaposlitve, tako da o agencijah in njihovem delu prej ni kaj dosti vedela.

Pri prejšnjih zaposlitvah je poizkušala preko Zavoda za zaposlovanje, vendar njihove storitve ocenjuje kot zelo slabe. Razlog je v premajhnem posve/anju posameznem iskalcu zaposlitve, kar je posledica velikega števila ljudi, ki na takšne na/ine iš/ejo zaposlitev. Tudi pošiljanje prošenj na podlagi oglasov v /asopisih ji najve/krat ni prineslo dobrih rezultatov, ker v pogosto ne pošljejo niti odgovora, zelo redko pa se zgodi, da te povabijo na razgovor. Razlog za to je, podobno kot pri Zavodu za zaposlovanje, v velikem številu kandidatov, ki na ta na/in iš/ejo zaposlitev. Verjetno podjetja delajo selekcijo že na tej stopnji in povabijo na razgovor le nekaj tistih, ki na podlagi poslane prošnje najbolj ustrezajo kriterijem.

Njen prvi stik z agencijo je bil na sedežu agencije, kjer je opravila pogovor z enim izmed svetovalcev. Enako kot ostali iskalci zaposlitve je z agencijo podpisala pogodbo o zaposlitvi.

O sodelovanju z agencijo nima nobenih pripomb, z njihovimi storitvami je zadovoljna, posebej pa je omenila prijaznost osebja. Kot prednost iskanja zaposlitve preko agencij za zaposlovanje je navedla dejstvo, da so v neposrednem stiku s podjetji, ki iš/ejo delavce. Delo za dolo/en /as preko agencije je bistveno ne moti, vseeno pa bi si raje želela zaposlitev za nedolo/en /as. <e bo kdaj v prihodnosti menjala zaposlitev, bo poiskala pomo/ iste agencije.

Prednosti in slabosti iskanja zaposlitve preko zasebnih agencij za zaposlovanje na podlagi predstavljenih primerov

Na podlagi samo štirih primerov ni mogo/e priti do natan/nejših rezultatov in zaklju/kov, ki bi jih lahko posplošili, skušala pa bom pokazati, kako izkušnje teh štirih ljudi kažejo na prednosti in slabosti iskanja zaposlitve preko zasebne agencije za zaposlovanje. Kot smo že omenili, smo namenoma izbrali ljudi, ki so sodelovali z isto zasebno agencijo, da bi dobili razli/na mnenja o storitvah iste agencije. Ker se agencije pri nas po ponudbi domnevno ne razlikujejo bistveno, so razlike v kvaliteti

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 46 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
njihove ponudbe in storitev predvsem v spremljajo/ih dejavnikih, kot je ve/ja ali manjša strokovnost osebja, prijaznost... Ker pa želimo poudariti predvsem prednosti in slabosti iskanja zaposlitve preko zasebnih agencij, se nam ti dejavniki ne zdijo zelo pomembni, zato jih ne bomo upoštevali pri svojih ugotovitvah (/eprav smo se tudi o tem pogovarjali z opisanimi iskalci zaposlitve). To bi vsekakor prišlo bolj prav pri primerjavi kvalitete dela razli/nih agencij.

Prednosti iskanja dela in zaposlitve preko agencije za zaposlovanje

Iz pregledane literature, pri tem se opiramo predvsem na objavljeno raziskavo v /lanku Posredovanje dela (Raspor in Roži/, 2006, 381:383) in zapisano v /lanku Kohonta (Kohont, 2003, 452:453) - in na podlagi lastne raziskave - bi izpostavili naslednje prednosti in slabosti zaposlovanja preko zasebnih agencij za zaposlovanje.

Z vidika podjetja uporabnika je omenjena oblika zaposlitve ugodna iz naslednjih razlogov:
- prispeva k ve/ji fleksibilnosti podjetja, ki na ta na/in prilagaja koli/ino delovne

sile nihanjem v proizvodnji in povpraševanju,
- podjetje si na tak na/in navidezno zmanjšuje število zaposlenih v podjetju, saj

se tovrstni „stroški dela“ skrijejo med stroške storitev,
- v podjetju se zmanjša obseg aktivnosti in stroškov, ki se vežejo na zaposlitev ali

odpustitev delavcev,
- s storitvami agencije podjetja pridobijo sodelovanje specialistov za podro/je

kadrovanja, ki poskrbijo za vsa personalna, administrativna in druga dela pri obra/unavanju in izpla/evanju pla/,

- podjetjem lahko take zaposlitve omogo/ajo konkuren/no prednost, saj jim znižajo stroške dela in stroške prilagajanja spremembam na strani povpraševanja po njihovem proizvodu in storitvi,

- agencija zagotavlja, da bo v podjetje napotenega delavca v najkrajšem možnem

/asu zamenjala z novim, /e se izkaže, da je neprimeren ali /e samovoljno preneha opravljati delo,

- skrajša se /as od potrebe po delavcu do nastopa dela, še posebej je ustrezen kader že v kadrovski bazi agencije in se tako prihrani /as iskanja in selekcije kadrov,

- podjetjem omogo/a, da delavce spoznajo skozi delo in jih po poteku dogovorjenega obdobja, /e so ustrezni, zaposlijo (rekrutiranje).

Delavcem pa prinaša zaposlitev pri zasebni agenciji za zaposlovanje naslednje ugodnosti:
- s sklenitvijo delovnega razmerja in predvsem s pridobivanjem izkušenj pri ve/

delodajalcih krepijo svoje možnosti na trgu delovne sile,
- na ta na/in pridobijo delo v dolo/enem podjetju, kamor bi sami sicer težko prišli,

in spoznajo podjetje,
- zaposlitev pri agenciji delavcu zagotavlja reference za prihodnje delo. Poleg tega

agencija dobi oceno za delovne uspešnosti delavca tudi od podjetij uporabnikov, - za/etniki preko sistema posojanja pridobivajo potrebne delovne izkušnje,
- kljub temu, da je varnost zaposlitve v tem primeru nizka, zagotavlja pravice, ki

izhajajo iz zaposlitve za dolo/en /as,

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 47 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
- delavcu omogo/a aktivnejše odlo/anje o prostem /asu, saj se lahko z agencijo na za/etku dogovori, kdaj želi prekiniti zaposlitev,

- v primeru, da je povpraševanje po znanjih in sposobnostih delavca veliko, mu agencija lahko omogo/i delo pri najugodnejšem ponudniku,

- delavci se na tak na/in iz brezposelnosti u/inkovito in hitro vra/ajo v zaposlitev in vzpostavljajo najboljše odnose s potencialnimi delodajalci,

Slabosti iskanja dela in zaposlitve preko zasebne agencije za zaposlovanje

<eprav ve/jih slabosti za delodajalca ni videti, naj omenimo zlasti naslednje:
- trenutna ureditev ne omogo/a, da bi agencije lahko zagotovile dovolj hitro

delavce zaradi administrativnih postopkov,
- tako pogodbeno razmerje je prav tako /asovno omejeno na maksimalno eno

leto za isto delovno mesto pri istem delodajalcu,
- ko podjetje s tako pogodbo zaposli kadre, ki jih je potrebno kot pripravnike

usposabljati za delo, se vsaj v za/etnem obdobju lahko pojavlja ve/ napak v proizvodnji, kar se odraža v manjši produktivnosti, nižji kakovosti in višjih proizvodnih stroških. Ko kader po poteku /asa, za katerega je bila sklenjena pogodba, zapusti podjetje se celoten krog usposabljanja ponovi.

Med slabostmi, ki jih zaposlovanje pri zasebnih agencijah prinaša delavcu velja izpostaviti naslednje:
- varnost zaposlitve je nizka. Zaposlitev je nestalna, negotova, odvisna od potreb

in sposobnosti agencije, da svojim delavcem zagotavlja kontinuirane naloge pri uporabnikih,

- delavec ima tako manjšo ekonomsko varnost in izgubijo ob/utek socialne varnosti, ki izhaja le iz trajnejših delovnih razmerij,

- pogosta mobilnost med podjetji in s tem menjava delovnih okolij lahko stresno vpliva na delavce,

- delavci agencij uživajo manj finan/nih ugodnosti (npr. pridobitev ban/nega posojila),

- /eprav se uveljavlja pravilo izena/evanja pla/ med delavci zasebnih agencij in med delavci podjetja uporabnika, pa v številnih primerih prvi še vedno prejemajo nižje pla/e,

- delavec, ki je zaposlen pri agenciji v velikih primerih izgubi delo, še preden izpolni pogoje za prejemanje nadomestila za brezposelnost,

- delavcu se lahko dolo/i zelo neugodno razporeditev njegovega delovnega /asa, - delavec ima manjše možnosti napredovanja.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 48 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Drugi pristop: odgovori na vprašalnik (anketa)

Osnovne zna<ilnosti anketiranih oseb

a) Spol

V vzorcu je bilo 43 % žensk in 57 % moških.

b) Starost

Slika 1: Starostna struktura anketiranih oseb (Vir: Lastna raziskava)
Najve/ anketirancev je v najbolj vitalnem obdobju delovne aktivnosti, kar kaže slika

1.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 49 od 80


14%

36%

17%

33%

od 15 -26 let od 27-35 let od 36-45 let nad 46 let
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
c) Zaposlitveni status

Dobro polovico (54 %) sestavljajo brezposelne osebe, petina je dijakov in študentov, desetina je honorarno zaposlena. Bolj podroben prikaz je na sliki 2.

26%

10% 5%


54%5%
dijak, študent zaposlen

honorarno zaposlen svoboden poklic

nezaposlen

Slika 2: Zaposlitveni status anketiranih oseb (Vir: Lastna raziskava)

d) Dosežena stopnja izobrazbe5% 2%


7%

17%

26%

43%osnovna
poklicna
srednješolska
višja, visoka
univerzitetna
magisterij, specializacija, doktorat

Slika 3: Izobrazbena struktura anketiranih oseb (Vir: Lastna raziskava)

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 50 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

e) Preko katerih zaposlitvenih kanalov ste že iskali zaposlitev?

21,4 % anketirancev je iskalo zaposlitev preko javnih služb za zaposlovanje, 26,2% oseb je iskalo zaposlitev s pomo/jo priporo/il sorodnikov, prijateljev, znancev, 11,9 % anketirancev je iskalo delo preko študentskih servisov, 9,5 % anketirancev je iskalo delo s pomo/jo oglasov v javnih medijih ter 30,9 % anketirancev pa se je posluževalo pomo/i interneta.

f) Ali ste že kdaj iskali zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje?

Velika ve/ina anketiranih oseb je že iskala zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje (83 %).

g) Kje ste izvedeli za storitve zasebnih agencij za zaposlovanje?

Prevladujo/i medij je internet (57 %), preko znancev in prijateljev je pridobilo informacije 24 % oseb, preko oglasov v javnih medijih 19 % oseb.

h) Ali ste že prijavljeni v bazo iskalcev zaposlitve v kateri od agencij za zaposlovanje?

Ve/ina anketiranih oseb je izjavila (74 %), da je v bazo prijavljena.

Povzetek ankete

Rezultati ankete kažejo, da je velika ve/ina oseb že iskala zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje, pri /emer so se o tej možnosti najbolj pogosto informirali preko interneta oziroma s pomo/jo znancev in prijateljev; prav tako je velika ve/ina že vpisana v baze iskalcev zaposlitve v zasebnih agencijah za zaposlovanje.

Na tej osnovi bi lahko sklepali, da so zasebne agencije zelo pomemben kanal za iskanje ustrezne zaposlitve. Vendar pa širše posploševanje te ugotovitve ni možno, ker imamo opravka s sorazmerno majhnim vzorcem oseb (n = 42), poleg tega ni mogo/e neposredno preveriti, v kolikšni meri je ta vzorec reprezentativen, torej v kolikšni meri ustrezno predstavlja vse iskalce zaposlitve v državi. Opomba: v prikazu smo kljub sorazmerno majhnemu vzorcu rezultate prikazovali v odstotnih deležih (%).

Splošne ugotovitve

Zaposlitev je nekaj, kar naj bi /lovek izbral po svoji presoji, da bo tako opravljal delo, za katerega je usposobljen in ki ga veseli, v idealnem primeru naj bi se /lovek zaposlil na podro/ju, kjer bo lahko v /im ve/ji meri izpolnil svoje sposobnosti, znanje, motivacijo, kjer se bo lahko uveljavil in razvijal. Pogosto pa so možnosti za izbiro želene zaposlitve omejene in se lahko ljudje odlo/ajo le med zaposlenostjo in brezposelnostjo.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 51 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Postati brezposeln za ve/ino ljudi predstavlja obup, stisko, izgubo dohodka in s tem vira za preživetje, brezizhodnost. Nezaposlenost je tudi pomemben dejavnik znižanja in odlaganja rodnosti. Starejši odlagajo rojstvo na boljše /ase, mladi na starejša leta. Vendar pa je /as brezposelnosti tudi /as, ko /lovek temeljito razmisli o svoji prihodnosti. Iskati zaposlitev namre/ ne pomeni pasivno /akanje na delovno mesto, ki ga bo ponudil delodajalec ali Zavod. Pomeni predvsem trdo delo, pot do zaposlitve pa lahko traja tudi ve/ mesecev. Za uspeh pa so pogosto pomembne spremembe – osebne ali poklicne. Vendar pa se moramo zavedati, da brezposelnost slabo vpliva na ljudi, zato jih je potrebno opogumiti, jih znova motivirati ter jih prepri/ati, da njihova lastna pobuda ter osebna motivacija pri iskanju zaposlitve prinaša pozitivne rezultate. Ker pa seveda zgolj to ni dovolj, so na voljo institucije, ki posamezniku pomagajo prebroditi obdobje brezposelnosti in jim s svojo strokovnostjo pomagajo oziroma jih vodijo na ustrezno pot. Tu predvsem mislimo na Zavod za zaposlovanje, zasebne agencije za zaposlovanje, ter v nekaterih primerih tudi medije (internetne strani, teletekst...).

Tretji pristop – analiza objavljenih prostih delovnih mest

Okvirni pregled

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA

Ime agencije

a


ZAPOSLOVANJE

b


Datum snemanja


19.9.2008


A-orodjar


B- ekonomski


tehnik


C-dipl. inž.


strojništva


D-dipl.


organizatorka-


menedžerka


E-univ. dipl.


sociologinja


OPOMBE1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za obmo/je iskanja


3 50 1 0 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali
avtorski pogodbi) za obmo/je iskanja 1 43 1 0 03


Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne)

3a Za nedolo/en ali dolo/en /as


da


da


da


3b Za polni ali krajši delovni /as


da


da


da


3c Kratek opis dela

3d Morebitna alternativna izobrazba


da


da


da


3e Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.)


da


da


da
3f Okvirna višina pla/e oziroma pla/ila za delo


ne


ne


ne
3g Na/in prijave


da


da


da


3h Rok prijave


da


da


da


3i Kontaktna oseba za prijavo


da


da


da


3j Poskusno delo


da


da


da


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 52 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

4 Povpre/no porabljen /as za pridobitev
navedenih informacij (v minutah) 7 min 5 min 7 min


Skupaj 19 min

za vse poizved

be


Tabela 5: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije Zavoda RS za zaposlovanje

a


Ime agencije


AGENCIJA M - SERVIS d.o.o.


b


Datum snemanja


19.9.2008
A-orodjar


B- ekonomskiE-univ. dipl.


tehnik


C-dipl. inž.


strojništva


D


dipl.


organizatorka-


menedžerka


sociologinja


OPOMBE


-

1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za obmo/je iskanja


0 1 0 0 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za obmo/je iskanja

0 1 0 0 03


Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne)3aZa nedolo/en ali dolo/en /asda


3bZa polni ali krajši delovni /asne


3cKratek opis dela
3dMorebitna alternativna izobrazbane


3eUrnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.)


ne


3fokvirna višina pla/e oziroma pla/ila za delone


3gNa/in prijavene


3hRok prijaveda


3iKontaktna oseba za prijavo


ne

3jPoskusno delo


ne

4 Povpre/no porabljen /as za pridobitev navedenih informacij (v minutah)


3 min


Tabela 6: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije M – Servis d.o.o.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 53 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
a


Ime agencije


KARIERA d.o.o.

b


Datum snemanja


19.9.2008
A-orodjar


B- ekonomski
tehnik


dipl. inž.


strojništva


D-dipl.


organizatorka-


menedžerka


univ. dipl.


sociologinja


OPOMBE


-

C


E -
1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za obmo/je iskanja


2 11 0 1 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za obmo/je iskanja

1 7 0 0 03


Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne)3aZa nedolo/en ali dolo/en /as


da


dada


3bZa polni ali krajši delovni /as


da


dada


3cKratek opis dela


da


dada


3dMorebitna alternativna izobrazba


da


dada


3eUrnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.)


da


dada


3fokvirna višina pla/e oziroma pla/ila za delo


ne


nene


3gNa/in prijave


da


dada


3hRok prijave


da


dada


3iKontaktna oseba za prijavo


da


dada


3jPoskusno delo


ne


nene


4 Povpre/no porabljen /as za pridobitev navedenih informacij (v minutah)


4 min5 min3 min


Tabela 7: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Kariera d.o.o.

a


Ime agencije


TRENKWALDER d.o.o.

b


Datum snemanja


19.9.2008B- ekonomskinja


A-orodjar


tehnik


C-dipl. inž.


strojništva


dipl.


organizatorka-


menedžerka


E -univ. dipl.


sociologi


OPOMBE


-

D
1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za obmo/je iskanja

0 1 3 0 02 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za obmo/je iskanja

0 1 2 0 03


Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne)3aZa nedolo/en ali dolo/en /asda


da


3bZa polni ali krajši delovni /asda


da


3cKratek opis delada


3dMorebitna alternativna izobrazbada


da


3eUrnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.)


ne


ne


3fokvirna višina pla/e oziroma pla/ila za delone


ne


3gNa/in prijaveda


da


3hRok prijaveda


da


3iKontaktna oseba za prijavoda


da


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 54 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
3jPoskusno delone


ne


4 Povpre/no porabljen /as za pridobitev navedenih informacij (v minutah)


3 min2 min


Tabela 8: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Trenkwalder d.o.o.

a


Ime agencije


MANPOWER d.o.o.

b


Datum snemanja


19.9.2008B- ekonomskierka


A-orodjar


tehnik


C-dipl. inž.


strojništva


dipl.


organizatorka-


menedž


univ. dipl.


sociologinja


OPOMBE


-

D

E -
1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za obmo/je iskanja


1 1 2 0 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za obmo/je iskanja

1 1 1 0 03


Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne)3aZa nedolo/en ali dolo/en /as


da


da


da


3bZa polni ali krajši delovni /as


ne


ne


ne


3cKratek opis dela


da


ne


ne


3dMorebitna alternativna izobrazba


ne


da


da


3eUrnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.)


ne


ne


ne


3fokvirna višina pla/e oziroma pla/ila za delo


ne


ne


ne


3gNa/in prijave


da


da


da


3hRok prijave


da


da


da


3iKontaktna oseba za prijavo


da


da


da


3jPoskusno delo


ne


ne


ne


4 Povpre/no porabljen /as za pridobitev navedenih informacij (v minutah)


3 min3 min2 min


Tabela 9: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Manpower d.o.o.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 55 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
a


Ime agencije


MOJA KARIERA d.o.o.

b


Datum snemanja


19.9.2008B- ekonomski


A-orodjar


tehnik


dipl. inž.


strojništva


dipl.


organizatorka-


univ. dipl.


sociologinjamenedžerka


OPOMBE


-

D

-

C


E -
1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za obmo/je iskanja

0 0 1 0 02 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za obmo/je iskanja

0 0 1 0 03


Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne)3aZa nedolo/en ali dolo/en /asda


3bZa polni ali krajši delovni /asda


3cKratek opis delada


3dMorebitna alternativna izobrazbada


3eUrnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.)da


3fokvirna višina pla/e oziroma pla/ila za delone


3gNa/in prijaveda


3hRok prijavene


3iKontaktna oseba za prijavone


3jPoskusno delone


4 Povpre/no porabljen /as za pridobitev navedenih informacij

(v minutah)


3 min


Tabela 10: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Moja kariera d.o.o.

Podatke za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje smo preverili še enkrat na dan 17.10.2008.

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 17.10.2008 na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/slo/Iskanje-dela/iskanje-dela.htm

)


Orodjar
Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer:

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 56 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Vrsta


Trajanje

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Naziv delodajalca

zaposlitve


zaposlitve
OBMO NA SLUŽBA KRANJPolni delovni /as


DUMIS, PODJETJE ZA PREDELAVO PLASTI<NIH MAS, ORODJARSTVO IN TRGOVINO D.O.O.


30.9.2008


DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž


Dolo/en /as, 3

mesece

OBMO NA SLUŽBA LJUBLJANA
SKUPINA KARIERA NACIONALNI KADROVSKI OPERATER D.O.O.


3.10.2008


ORODJAR - ZA<ETNIK IN IZKUŠENI DELAVEC


- DELO V DOMŽALAH - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno ustrezal pogojem za obe delovni mesti.

Ekonomski tehnik
Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago 76 prostih delovnih mest, in sicer:
Vrsta


Trajanje

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Naziv delodajalca

zaposlitve


zaposlitve
OBMO NA SLUŽBA KRANJPRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


30.9.2008


PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE KRANJA - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

30.9.2008


ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE KRANJA - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


25.7.2008


ZASTOPNIK I - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesece


MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

25.7.2008


ZASTOPNIK II - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesece


MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

SKUPINA KARIERA NACIONALNI KADROVSKI OPERATER D.O.O.


RA<UNOVODJA/KNJIGOVODJA-DELO V LJUBLJANA - M/Ž


Polni delovni /as


19.9.2008


Nedolo/en /as

3.10.2008


Polni delovni /as


RECEPTOR V NOVEM PARK HOTELU BOHINJ

- M/Ž


Nedolo/en /as


BOHINJ VODNI PARK D.O.O.

26.9.2008


SAMOSTOJNI RA<UNOVODJA - M/Ž


KOROTAN, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, SERVISIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O., KRANJ


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

10.10.2008


RA<UNOVODJA - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


HIB, podjetje za proizvodnjo, trgovino na debelo in dro bno,


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 57 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

servis, ekonomske, organizacijske in tehnološ ke stor.,in projektir. v gradbeništvu,Kranj, d.o.o10.10.2008


Polni delovni /as


ADMINISTRATOR- KOMERCIALIST - M/Ž


Nedolo/en /as


DOVŽAN, TRGOVINA NA DEBELO IN NA DROBNO, D.O.O.

Polni delovni /as


10.10.2008


TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž


Dolo/en /as, 3 mesece


Trženje oglasnega prostora, Krista Svete s.p.

KALIKONTO, RA<UNOVODSTVO, STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, D.O.O.


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


14.10.2008


SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž14.10.2008PRODAJALEC V EROTI<NI TRGOVINI - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


VENERA SHOP,


PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.


Polni delovni /as


17.10.2008


PRODAJALEC - M/Ž


Dolo/en /as, 6 mesecev


BABY CENTER, d.o.o., Ljubljana; BABY CENTER TRGOVINA KRANJ II.


Krajši delovni /as: 20 ur na teden


Dolo/en /as, 5 mesecev


17.10.2008


PRODAJALKA - M/Ž


TRAMP, STORITVE IN

TRGOVINA, D.O.O.

Polni delovni /as


Dolo/en /as, 5 mesecev


17.10.2008


PRODAJALKA - M/Ž


TRAMP, STORITVE IN

TRGOVINA, D.O.O.

17.10.2008


PRODAJALKA - M/Ž


TRAMP, STORITVE IN


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 5 mesecev


TRGOVINA, D.O.O.

Krajši delovni /as: 20 ur na teden


17.10.2008


POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž


Dolo/en /as, 6 mesecev


PROMO - VIZIJA TRGOVINA IN POSREDOVANJE, D.O.O.


OBMO NA SLUŽBA LJUBLJANA
PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE DOMŽAL - M/Ž


Polni delovni /as


30.9.2008


Nedolo/en /as


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE KAMNIKA - M/Ž


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


30.9.2008

30.9.2008


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE VRHNIKE - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

30.9.2008


PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE LJUBLJANE - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


30.9.2008


ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE LJUBLJANE - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA

ZASTOPNIŠKA DRUŽBA

D.O.O.


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 58 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

30.9.2008


ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE VRHNIKE - M/Ž


Polni delovni /as


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


Nedolo/en /as

30.9.2008


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE DOMŽAL - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMO<JE KAMNIKA - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


30.9.2008


PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.


25.7.2008


ZASTOPNIK I - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesece


MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

Polni delovni /as


25.7.2008


ZASTOPNIK II - M/Ž


Dolo/en /as, 3 mesece


MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

19.9.2008


RA<UNOVODJA/KNJIGOVODJA-DELO V LJUBLJANA - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


SKUPINA KARIERA NACIONALNI KADROVSKI OPERATER D.O.O.


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 6 mesecev


17.10.2008


PRODAJALKA - M/Ž


BETI TREND

TRGOVINA IN

STORITVE D.O.O.

Polni delovni /as


3.10.2008


RECEPTOR V NOVEM PARK HOTELU BOHINJ

- M/Ž


Nedolo/en /as


BOHINJ VODNI PARK D.O.O.

9.9.2008


ZASTOPNIŠKI KANDIDAT - M/Ž


ADRIATIC SLOVENICA


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 6 mesecev

D.D.; ADRIATIC SLOVENICA D.D., PE POSTOJNA


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 6 mesecev


9.9.2008


ZASTOPNIŠKI KANDIDAT - M/Ž


ADRIATIC SLOVENICA

D.D.; ADRIATIC SLOVENICA D.D., PE POSTOJNA


17.10.2008


PRODAJALKA - M/Ž


VARTEKS TRADE


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.


17.10.2008


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


LLUGOLLI & OSTALI, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.N.O.


TRGOVEC - PRODAJALEC - M/Ž

Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


26.9.2008


PRODAJA - M/Ž


TRGODOM NO. 1,


PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.3.10.2008


KNJIGOVODJA V RA<UNOVODSTVU - M/Ž


MLINOSTROJ D.D., PODJETJE ZA IZGRADNJO TEHNOLOŠKIH

OBJEKTOV IN NAPRAV


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

7.10.2008


KOMERCIALIST - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


BUVARD D.O.O., PODJETJE ZA

TRGOVINO,

ZASTOPSTVA IN SERVISNE STORITVE


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 59 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

7.10.2008


PRODAJALEC V TRGOVINI REPROMATERIALA - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


KZ CERKLJE, Z.O.O.; KGZ KOMENDA

7.10.2008


POSLOVODJA (PE POSTOJNA) - M/Ž


SVILANIT SVILA -INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., KAMNIK


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesece

Polni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesece


7.10.2008


PRODAJALKA I (PE POSTOJNA) - M/Ž


SVILANIT SVILA -INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., KAMNIK


7.10.2008


PRODAJALEC I (PE BERNARDIN) - M/Ž


SVILANIT SVILA -INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., KAMNIK


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesece

10.10.2008


ZASTOPNIK - M/Ž


SLOVENSKA KNJIGA D.O.O., PODJETJE ZA PRODAJO IN DISTRIBUCIJO KNJIG, SVETOVANJE IN ZALOŽNIŠTVO


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesecePolni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesece


10.10.2008


TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž


Trženje oglasnega

prostora, Krista Svete s.p.

10.10.2008


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


ZAŠ<ITA PTUJ KONFEKCIONIRANJE IN TRŽENJE D.O.O.


PRODAJNI KOMERCIALIST M/Ž - M/Ž
10.10.2008


POTOKAR PODJETJE ZA TRGOVINO, TRANSPORT, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA, PARMOVA UL. 51


NABAVNO - PRODAJNI REFERENT - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as10.10.2008


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


VODJA RA<UNOVODSTVA - M/Ž


RLD URŠKA JEREB S.P.,

RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU

10.10.2008


KOMISIONAR - M/Ž


SANOLABOR PODJETJE


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 6 mesecev

ZA PRODAJO MEDICINSKIH LABORATORIJSKIH IN ZOBOZDRAVSTVENIH APARATOV, INSTRUMENTOV, ZDRAVIL IN OPREME, D.D.


FITNES CENTER PANTER ŠPORT, TRGOVINA, GOSTINSTVO, GRADBENIŠTVO, PROIZVODNJA, ZALOŽNIŠTVO D.O.O.


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


10.10.2008


RECEPTOR - M/Ž
10.10.2008


SVETOVALEC ZA NOTRANJO OPREMO - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


PARON LESNA INDUSTRIJA D.O.O..

14.10.2008


ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V(I), ZA POTREBE TRAVMATOLOŠKE KLINIKE,. - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 6 mesecev


UNIVERZITETNI KLINI<NI CENTER LJUBLJANA

14.10.2008


Polni delovni /as


SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž


Nedolo/en /as


KALIKONTO, RA<UNOVODSTVO, STORITVE, TRGOVINA,


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 60 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

GOSTINSTVO, D.O.O.
PRODAJALEC VOZIL - ADMINISTRATOR -M/Ž


14.10.2008


AVTO CAR PRODAJNO


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

SERVISNI CENTER D.O.O.

14.10.2008


Polni delovni /as


ADMINISTRATIVNO DELO - M/Ž


Dolo/en /as, 6 mesecev


MRAK, RA<UNALNIŠKI INŽENIRING IN OPREMA, D.O.O.

14.10.2008


POSLOVODJA - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


WIT B TRGOVSKA DRUŽBA, D.O.O.

Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


RAIFFEISEN BANKA D.D.


14.10.2008


TRŽNIK V POSLOVALNICI - M/Ž
14.10.2008


PRODAJA OBUTVE - M/Ž


ALPINA, D.D., ŽIRI;


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 6 mesecevPRODAJALNA POSTOJNAPolni delovni /as


Nedolo/en /as


14.10.2008


PRODAJALEC V EROTI<NI TRGOVINI - M/Ž


VENERA SHOP,

PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.


17.10.2008


KOMERCIALNI TEHNIK - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 6 mesecev


TEKSTIL PROIZVODNO


IN TRGOVSKO PODJETJE D.D.17.10.2008


ADMINISTRATOR-TRŽENJE STROKOVNE


VERLAG DASHOFER,


Krajši delovni /as: 30 ur na teden


Dolo/en /as, 6 mesecev


LITERATURE PO TELEFONU - M/Ž


ZALOŽBA, D.O.O.

17.10.2008


Polni delovni /as


POSLOVODJA V MPD PE IDRIJA - M/Ž


Dolo/en /as, 3 mesece


ŽIVEX TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. VOL<JA DRAGA

17.10.2008


PRODAJALKA - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 6 mesecev


BETI TREND TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

17.10.2008


ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I),ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


UNIVERZITETNI KLINI<NI CENTER LJUBLJANA

17.10.2008


PRODAJNI SVETOVALEC - M/Ž


DOLLAR, PODJETJE ZA ZASTOPSTVA, IZVOZUVOZ, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, D.O.O.


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

19.9.2008


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


ORPI TRGOVINA, MARKETING, SVETOVANJE, D.O.O.


ADMINISTRATOR-POSLOVNA TAJNICA - M/Ž
Polni delovni /as


Nedolo/en /as


ORPI TRGOVINA, MARKETING, SVETOVANJE, D.O.O.


19.9.2008


VODJA PRODAJE - M/Ž
17.10.2008


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


SIJ, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN EKONOMSKE STORITVE Z MARKETINGOM, D.O.O.SKLADIŠ<NIK - M/ŽPolni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


17.10.2008


TRGOVSKI POTNIK - M/Ž


DAMAJANTI posredovanje in prodaja d.o.o.


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 61 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

17.10.2008


Polni delovni /as


KNJIGOVODJA - M/Ž


RA - FI INŽENIRING PODJETJE ZA EKONOMIKO, RA<UNOVODSTVO, FINANCE IN POSREDOVANJE, D.O.O., LJUBLJANA


Dolo/en /as, 12 mesecevPolni delovni /as


Nedolo/en /as


KOPTEX D.O.O.; TRGOVINA LOVEC


10.10.2008


PRODAJALEC-TRGOVEC - M/Ž
17.10.2008


ADMINISTRATOR - M/Ž


MESNINE DEŽELE KRANJSKE PROIZVODNJA MESNIH IZDELKOV TER MESA IN KMETIJSTVO D.D.


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 3 mesece

Polni delovni /as


Nedolo/en /as


M.TRADE TRGOVSKO PODJETJE GORNJA RADGONA D.O.O.


14.10.2008


TEHNI<NI KOMERCIALIST - M/Ž
10.10.2008


Polni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev


ITU SPORTS FASHION PRODAJA IN IZDELAVA ŠPORTNIH OBLA<IL, D.O.O. LJUBLJANA


POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž3.10.2008


Polni delovni /as


PRODAJALEC - M/Ž


Dolo/en /as, 6 mesecev


GM 3, MARKETING D.O.O.

PULZAR PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O., KOMENDA, SADARJEVA 21


3.10.2008


ADMINISTRATIVNA DELA - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

23.9.2008


KOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž


MAJO SERVISNO IN TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., IHAN, GORI<ICA 2, DOMŽALEPolni delovni /as


Dolo/en /as, 12 mesecev

Polni delovni /as


17.10.2008


POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž


ARHEJ D.O.O.,


Dolo/en /as, 12 mesecev


ARHEOLOŠKE

RAZISKAVE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE, SEVNICA


Povpraševanje s strani delodajalcev je videti zelo obsežno, /eprav se je treba zavedati, da je to hkrati izobrazbeni profil z velikim vsakoletnim prilivom iz šol, in je torej tudi ponudba zelo velika. Naša potencialna iskalka zaposlitve nima formalnih delovnih izkušenj, zato moramo najprej izlo/iti delovna mesta, kjer se takšne izkušnje zahtevajo. Pri pregledovanju pogojev za vsa prikazana delovna mesta smo ugotovili, da bi naša potencialna iskalka ustrezala pogojem za 53 delovnih mest od vklju/no 140 prostih, kjer delodajalci niso zapisali pogoja delovnih izkušenj.

Opomba: Analiza narejena dne, 21.10.08.

Diplomirani inženir strojništva

Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago 4 prosta delovna mesta, in sicer :

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 62 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Vrsta


Trajanje

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Naziv delodajalca

zaposlitve


zaposlitve
INOKS PODJETJE ZA TRŽENJE IN PROIZVODNJO D.O.O.


3.10.2008


KONSTRUKTER - M/Ž


Polni delovni /asNedolo/en /as

14.10.2008


DIOTEC SEMICONDUCTOR, PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH KOMPONENT, D.O.O.


VODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž


Polni delovni /asNedolo/en /asDolo/en /as, 6 mesecev


17.10.2008


TEHNOLOG - M/Ž


Polni delovni /asAHA EMMI, PREDELAVA

ALUMINIJA, D.O.O.

DELO SE OPRAVLJA NA NAFTNIH BAZAH (PLATFORMAH), DELO V TUJINI - M/Ž


SPLOŠNA GRADBENA DELA CIPOT ŽELJKO S.P.


3.10.2008


Polni delovni /asNedolo/en /as
Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za vsa štiri prosta delovna mesta.Dipl. organizatorka-menedžerka

Univ. dipl. sociologinja

Za ta dva profila dne 17.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Ocena uporabnosti spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Dostop do podatkov je sorazmerno hiter, na naslovni strani je rubrika iskanje dela. Za ozna/bo kriterijev (obmo/na služba, stopnja izobrazbe…) porabimo manj kot minuto, lahko izberemo tudi izpis za vsa delovna mesta ali za delovna mesta, ki so na voljo za nedolo/en ali za dolo/en /as. To filtriranje je za marsikoga verjetno uporabno.

Izpis prostih delovnih mest se pojavi takoj oziroma zelo hitro. Na koncu je tudi navedeno njihovo število. Podrobnejši prikaz se odpre hitro, rubrike so standardizirane, pregledne in dokaj iz/rpne. Za primer prikazujemo enega od delovnih mest iz našega izbora

(vir: http://www.ess.gov.si/slo/Iskanje-dela/PDWeb/PD/IzpisPDPodrobnosti.asp?id=JH29544

:,

17.10.2008)Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 63 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka

JH29544:
Naziv delodajalca:
Naslov delodajalca:


C!"# $

"%"& $ '() *(+
"% !% ,$ -./0!1!0 % "


Kontaktna oseba delodajalca za kandidate:Naziv delovnega mesta oz. dela:


C 2 34Opis del in nalog:
Upravna enota delovnega mesta oz. dela:

Poklicna/strokovna

#%0 , %"5 ,0

izobrazba:Alternativno:


6 -7 6 8 / 9 0
-"% ,"5 /0z 6 %7.; , 0; 6Trajanje zaposlitve:


% ;" ; ! ' /"!"5"Vrsta zaposlitve:


8 % 0 -"% , 0 ; !Delovne izkušnje:


%"Znanje jezikov:


"/< 0 7"z0 6 z./", 7" ! , = , 67" 7" ! ,Drugi pogoji:
Prijava je mogo*a do:


' ) * >Na*in prijave kandidatov:


-0- 0 7 8 <%7"7 8 8 < 0$ #?80! ,% = z 90,%7" 7"80! /Okvirna pla*a:


( #6. 3 /"!";Urnik dela:


-, %0 ,"; 0z/" ! -"%Poskusno delo:


' /"!"5"

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 64 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijaPodatki ponujajo prakti/no vse osnovne informacije od delodajalcu in delovnem mestu. V tem primeru vidimo, da delodajalec iš/e glede na izobrazbeni profil alternativno, saj navaja kar pet razli/nih možnih profilov, ki bi bili ustrezni za to delovno mesto. Delo poteka v treh izmenah, s poskusnim delom…, delodajalec je navedel tudi višino pla/e, to je podatek, ki ga v ve/ini primerov v takšnih javnih objavah ni na voljo. Seveda pa kljub tej iz/rpnosti marsikaterega iskalca zaposlitve zanimajo še druge informacije, ki jih bo dobil neposredno, v tem primeru je navedena kontaktna oseba s telefonsko številko in elektronskim naslovom.Druge prednosti ali kvalitete iskanja zaposlitve preko Zavoda

Republike Slovenije za zaposlovanje so tudi naslednja (zapisane so na spletni strani):

Kandidat se lahko na ro/a na prosta delovna mesta preko RSS novic.

Poizveduje lahko po prostih delovnih mestih preko mobilnih naprav.

Naro/a se lahko na prosta delovna mesta preko RSS novic na mobilne naprave.

Pregleduje lahko objave prostih delovnih mest na EURES spletni strani (za vse /lanice Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora).

Možna je uporaba e-življenjepisa in e-borze.

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Adecco (http://www.adecco.si/zaposlitev/index.html)

Orodjar


Glede na osnovne kriterije iskanja so bila na razpolago tri prosta delovna mesta, in sicer:

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 65 od 80


Objava PD na:


Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Vrsta


Trajanje

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Naziv delodajalca

zaposlitve


zaposlitve
OBMO NA SLUŽBA MURSKA SOBOTAPolni delovni /as


09.10..2008


ORODJAR-SPECIALIST - M/Ž


Dolo/en /as


NI PODATKAPODJETJE JE NARO<NIK

AGENCIJEOBMO NA SLUŽBA MURSKA SOBOTA
DELAVEC NA OBDELOVALNIOH CNC STROJIH M/Ž


30.09.2008


Dolo/en /as


Polni delovni /as


NiI PODATKAPODJETJE JE NARO<NIK

AGENCIJE


OBMO NA SLUŽBA MARIBOR30.09..2008


OBDELOVALEC KOVIN - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as


NI PODATKAPODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE
Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za vsa tri delovna mesta.

Ekonomski tehnik
Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago10 prostih delovnih mest, in sicer:
Vrsta


Trajanje

Datum objave


Naziv delovnega mesta

zaposlitve


zaposlitve


Naziv delodajalca
OBMO NA SLUŽBA LJUBLJANAPolni delovni /as


20.10. 2008


KOMERCIALNIN REFERENT - M/Ž


Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE

JE NARO<NIK AGENCIJE
Polni delovni /as


13.10. .2008


KOMERCIALIST NA TERENU


Dolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE

JE NARO<NIK AGENCIJE


06.10. 2008


KNJIGOVODJA - M/Ž


Nedolo/en /as


Polni delovni /as


NI PODATKA- PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJEPolni delovni /as


03.10. 2008


PRODAJNI PREDSTAVNIK – M/Ž


Dolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE

JE NARO<NIK AGENCIJE
OBMO NA SLUŽBA KRANJPolni delovni /as


02.10. 2008


TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž


Dolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE

JE NARO<NIK AGENCIJE
OBMO NA SLUŽBA MARIBOR02.10. .2008


TAJNIK - M/Ž


Dolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE


Polni delovni /as


JE NARO<NIK AGENCIJE


Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 66 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

OBMO NA SLUŽBA LJUBLJANA19.09. 2008


KNJIGOVODJA - M/Ž


Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE


Polni delovni /as


JE NARO<NIK AGENCIJE
Polni delovni /as


24.09. 2008


REFERENT V FINAN<NI OPERATIVI –M/Ž


Dolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE

JE NARO<NIK AGENCIJE
OBMO NA SLUŽBA MARIBOR18.9. 2008


KOMERCIALIST - M/Ž


Dolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE


Polni delovni /as


JE NARO<NIK AGENCIJE
OBMO NA SLUŽBA LJUBLJANANI PODATKAPODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


Polni delovni /as Nedolo/en /as NI PODATKA- PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


12.9. 2008


KOMERCIALIST – M/Ž


Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za vseh deset prostih delovnih mest.Diplomirani inženir strojništva

Glede na osnovne kriterije iskanja sta bila na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer.Vrsta


Trajanje

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Naziv delodajalca

zaposlitve


zaposlitve
OBMO NA SLUŽBA LJUBLJANA16.10. 2008


VODJA PROJEKTOV - M/Ž


Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE


Polni delovni /as


JE NARO<NIK AGENCIJE
OBMO NA SLUŽBA NOVO MESTOPolni delovni /as


12.10. 2008


RAZVOJNI INŽINIR V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI


Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE

M/Ž


JE NARO<NIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za oba prosta delovna mesta.Dipl. organizatorka-menedžerka

Univ. dipl. sociologinjaZa ta dva profila dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 67 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijaAnaliza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Moja kariera d.o.o. (http://www.mojakariera.si/postings.php?session_id=)Diplomirani inženir strojništva

Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago 1 prosto delovno mesto, in sicer.Vrsta


Trajanje

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Naziv delodajalca

zaposlitve


zaposlitve
OBMO NA SLUŽBA KOPER18.06 2008


PODRO<NI VODJA PRODAJE ZA ZAHODNO EVROPO


Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE


Polni delovni /as


- M/Ž


JE NARO<NIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za prosto delovno mesto.Orodjar

Ekonomski tehnik

Dipl. organizatorka-menedžerka

Univ. dipl. sociologinjaZa te štiri profile dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Manpower d.o.o. (http://www.manpower.si/domov/prosta_dela/

Orodjar
Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer:Vrsta


Trajanje

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Naziv delodajalca

zaposlitve


zaposlitveSanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 68 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
OBMO NA SLUŽBA CELJE09.10. 2008


STRUGAR ZA VERTIKALNO STRUŽNICO - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en/Nedolo/en /as


NI PODATKAPODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJEOBMO NA SLUŽBA CELJEPolni delovni /as


Dolo/en/Nedolo/en /as


NI PODATKAPODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


09.10. 2008


STRUGAR ZA VERTIKALNO STRUŽNICO - M/Ž

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za dolo/eni prosti delovni mest.

Ekonomski tehnik
Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago pet prostih delovnih mest, in sicer:Datum objave


Naziv delovnega mesta


Vrsta

Trajanje zaposlitve


Naziv delodajalca

zaposlitve
OBMO NA SLUŽBA NOVA GORICA20.10. 2008


Polni delovni /as


KOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž


NI PODATKAPODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


Dolo/en/Nedolo/en /as

OBMO NA SLUŽBA LJUBLJANAPolni delovni /as


15.10. 2008


POSLOVNI SEKRETAR DIREKTORJA


Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


- M/ŽOSEBNI BAN<NI SVETOVALEC -M/Ž


Polni delovni /as


14. 10. 2008


Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE

JE NARO<NIK AGENCIJEPRODAJNO NABAVNI REFERENT -M/Ž


Polni delovni /as


13.10. 2008


Dolo/en/Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE

JE NARO<NIK AGENCIJEOBMO NA SLUŽBA KOPER05.09. 2008


NABAVNI REFERENT - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en/Nedolo/en /as


NI PODATKAPODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE
Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za dolo/ena prosta delovna mesta.Diplomirani inženir strojništva

Glede na osnovne kriterije iskanja sta bila na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer:

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 69 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija


Vrsta

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Trajanje zaposlitve


Naziv delodajalca

zaposlitve
OBMO NA SLUŽBA CELJE19.10. 2008


Polni delovni /as


Dolo/en/Nedolo/en /as


RAZVOJNI INŽINIR - M/Ž


NI PODATKA- PODJETJE JE NARO<NIK

AGENCIJE
OBMO NA SLUŽBA VELENJE
09.10. 2008


VODJA PROIZVODNJE – M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en/Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE
Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za dolo/ena prosta delovna mesta.Dipl. organizatorka-menedžerka

Univ. dipl. sociologinja

Za ta dva profila dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni

strani
Trenkwalder

d.o.o. (http://www.trenkwalder.com/si/Iskalci/Iskanje_dela.html?offset=30)

Ekonomski tehnik
Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago pet prostih delovnih mest, in sicer:Datum objave


Naziv delovnega mesta


Vrsta zaposlitve


Trajanje zaposlitve


Naziv delodajalca
OBMO NA SLUŽBA NOVO MESTONI PODATKA-PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


21.10. 2008


KOMERCIALIST - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 70 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
OBMO NA SLUŽBA VELENJE15.10. 2008


Polni delovni /as


KOMERCIALIST - M/Ž


Dolo/en/Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJEOBMO NA SLUŽBA DRAVOGRAD14.10. 2008


KOMERCIALIST - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


NI PODATKA-PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJEOBMO NA SLUŽBA LJUBLJANANI PODATKA-PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


30.09. 2008


KOMERCIALIST PO TELEFONU - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as
23.09. 2008


AGENT V KLICNEM IN PODPORNEM CENTRU


Polni delovni /as


Dolo/en /as

M/Ž


NI PODATKA-PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE
Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za vseh pet dolo/enih prostih delovnih mest.Diplomirani inženir strojništva

Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago eno prosto delovno mesto, in sicer:Vrsta

Datum objave


Naziv delovnega mesta


Trajanje zaposlitve


Naziv delodajalca

zaposlitve
OBMO NA SLUŽBA CELJE21.10. 2008


VODJA PROIZVODNJE - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as


NI PODATKA- PODJETJE JE NARO<NIK


AGENCIJE
Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za dolo/eno prosto delovno mesto.Orodjar

Dipl. organizatorka-menedžerka

Univ. dipl. sociologinja

Za te tri profile dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Agencija M Servis d.o.o. (https://mservis.si/studentski-servis-kadrovskaagencija/agencija/iskalci/prosta-dela/50ttp://)

Orodjar

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 71 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer:Datum objave


Naziv delovnega mesta


Vrsta zaposlitve


Trajanje zaposlitve


Naziv delodajalca
OBMO NA SLUŽBA MARIBORNI PODATKA-PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


14.10. 2008


PREOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž


Polni delovni /as


Nedolo/en /as
OBMO NA SLUŽBA NOVO MESTOOBLIKOVALEC KOVIN/SSTROJNI TEHNIK -M/Ž


NI PODATKA-PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE


19.10. 2008


Polni delovni /as


Dolo/en /as

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za dolo/eni prosti delovni mesti.

Ekonomski tehnik
Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago eno prosto delovno mesto, in sicer:Datum objave


Naziv delovnega mesta


Vrsta zaposlitve


Trajanje zaposlitve


Naziv delodajalca
OBMO NA SLUŽBA LJUBLJANA08.10. 2008


POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž


Polni delovni /as


Dolo/en /as


NI PODATKA-PODJETJE JE NARO<NIK AGENCIJE
Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za prosto delovno mesto.Dipl. inženir strojništva

Dipl. organizatorka-menedžerka

Univ. dipl. sociologinja

Za te tri profile dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Ocena uporabnosti spletnih strani zasebnih agencij za zaposlovanje

Dostop do podatkov je sorazmerno hiter, tako kot na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, zelo pregledne naslovne strani, in predvsem zanimive za potencialne iskalce zaposlitve zaradi obsežnosti podatkov ter

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 72 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
tudi vizualne podobe strani, kar pritegne dokaj veliko število iskalcev oz. obiskovalcev. V sorazmerno kratkem /asu pridemo do informacij, ki nas zanimajo (cca. 5 minut /asa)i. Lahko re/emo, da ve/ji del zasebnih agencij za zaposlovanje nudi obiskovalcem spletnih strani ve/ji nabor informacij z zanimivo vsebino in barvitostjo, nekaj agencij pa je tudi takih, ki z informacijami bolj ali manj skoparijo, predvsem kar zadeva urnik dela ter mese/ni OD oziroma pla/o za potencialne zaposlene.

Navedba prostih delovnih mest se pojavi takoj oziroma zelo hitro, vklju/no z navedenim številom vseh prostih delovnih mest, ve/ji del je razdeljenih na regije, kar omogo/a hitrejši dostop do informacij, ter s tem prihranek na /asu.

Za primer prikazujemo enega od delovnih mest iz našega izbora (vir: http://www.trenkwalder.com/si/Iskalci/Nova_delovna_mesta.html?reference_id=SI2008393008)

Opis

21.10.2008

Naš naro/nik je podjetje, ki deluje v kovinsko predelovalni in strojni industriji. Njihov osnovni proizvodni program temelji na individualnih potrebah kupca. Uporabljajo visoko razvito tehnologijo. Kot temelj uspešnega poslovanja, pa vidijo predvsem v zadovoljstvu svojih zaposlenih.KOMERCIALIST (m/ž) na DolenjskemOpis delovnega mesta:

pripravljanje ponudb v sodelovanju s tehnologi,

opravljanje sestankov s kupci in dobavitelji,

delo z že obstoje/imi strankami,

pridobivanje novih strank,

pridobivanje podizvajalcev.

Pri/akujemo prijave kandidatov, ki imajo:

kon/ano najmanj V. stopnjo ekonomske ali strojne smeri,

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 73 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

predhodne delovne izkušnje v kovinsko predelovalni industriji,

poznavanje ra/unalniških orodij MS Office,

opravljeno vozniško dovoljenje B kategorije,

aktivno znanje nemškega jezika.

Nudimo:

redno in dobro pla/ilo s pripadajo/imi dodatki,

delo v prijetnem kolektivu,

delovno razmerje za nedolo/en /as s poskusno dobo,

delo poteka v dopoldanskem /asu,

delovno mesto je prosto takoj.

Prijave z življenjepisom in kontaktnimi podatki pošljite na naslov: Trenkwalder d.o.o., Florjanov trg 3, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov: prijava@trenkwalder.com.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.: 07 39 30 720 ali 040 573 417.

Vidimo, da nam ponujeni podatki prikazujejo vse osnovne informacije o delovnem mestu, kar pa ne moremo re/i za podatke, ko govorimo o delodajalcu oz. nazivu firme. Tukaj se zasebne agencije obi/ajno zavarujejo, oz. dajejo možnost iskalcem zaposlitve, da se zglasijo na sedežu agencije, s katero je naro/nik - delodajalec sklenil pogodbo in tam dobijo še ve/ informacij. Delo poteka v eni izmeni, s poskusnim delom za nedolo/en /as, kar je vzpodbudno za marsikaterega iskalca zaposlitve, saj ga ta podatek pritegne in mu zagotavlja motivacijo za nadaljnje delo. V tem primeru delodajalec ni navedel višino pla/e, kar lahko štejemo kot minus, saj je to nedvomno pomemben podatek za iskalca zaposlitve. Lahko re/emo, da smo ta podatek redko sre/evali tudi v ostalih objavah zasebnih agencij za zaposlovanje. Sklenemo lahko, da kljub nekaterim pomanjkljivostim podatkov iskalec najde dovolj osnovnih informacij.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 74 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
5. ZAKLJU KI

Za uspešnost podjetij je klju/nega pomena, da izberejo ustrezne kadre. Veliko konkuren/nih prednosti izhaja prav iz razlike v kvaliteti kadrov. Zato je potrebno proces zaposlovanja v vseh fazah izpeljati skladno z vsemi predpisi, a hkrati tudi /im bolj strokovno. V na/elu lahko re/emo, da si prav vsak delodajalec v tržnem, konkuren/nem okolju želi pridobiti takšne kadre, ki bodo v najve/ji možni meri izpolnjevali poslovne cilje podjetja.

Kako prepoznati vse prednosti in slabosti kandidatov, je odvisno od znanja in izkušenj tistih, ki opravljajo selekcijo. Nekatera podjetja nimajo dovolj /asa ali ustreznih ljudi, ki bi selekcijo lahko kvalitetno opravljali, zato iš/ejo pomo/ drugje. Tako prihranijo precej /asa in denarja in na ta na/in pridejo do kvalitetnega kadra, kar dolgoro/no pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja.

Ena od novejših možnosti je vsekakor tudi najem zasebnih agencij za zaposlovanje. <eprav gre po mnenju nekaterih za še eno »neumnost iz zahoda«, so se pri nas zasebne agencije za zaposlovanje že uveljavile..Ponujajo nove možnosti zaposlovanja za tiste, ki si sami ne morejo pomagati. Na drugi strani ponujajo podjetjem strokovno pomo/ pri selekciji kadrov, ki bodo kar najbolj ustrezali njihovim zahtevam. Tako delujejo kot posrednik med delodajalci in delojemalci.

Motiv zasebnih agencij je uspešno poslovanje in preživetje v konkurenci, ki je o/itno že mo/na, o /emer posredno pri/a že dolg seznam v tabeli 1. To je osnova, da se trudijo zadovoljiti ponudbo in povpraševanje na obeh straneh. V tržnih razmerah jih konkurenca sili, da se pri svojem delu obnašajo profesionalno, da skušajo ponuditi ve/ kot drugi in si s tem zagotoviti kar najve/ posla - in s tem zaslužka.

Nekateri vidijo agencije za zaposlovanje kot sredstvo za manipuliranje z ljudmi, njihova dejavnost in znanje pa nista ni/ drugega kot izkoriš/anje delovne sile z namenom pridobivanja /im ve/jega zaslužka. Ker delujejo kot posrednik med delodajalci in delojemalci, se zdijo kot nepotreben /len v procesu zaposlovanja, ki neupravi/eno pobira delež.

Kljub o/itkom, ki so se pojavljali v medijih o nezakonitem delovanju agencij za zaposlovanje, je verjetno takšen na/in iskanja zaposlitve v današnjem /asu vedno bolj prisoten in u/inkovit. Domet tega diplomskega dela ni tolikšen, da bi lahko strokovno in verodostojno potrdili ali ovrgli o/itke na ra/un agencij, prav tako ne moremo v celoti preveriti njihove u/inkovitosti in uspešnosti. Naši rezultati dajejo le nekaj znamenj o kvaliteti in delovanju teh agencij.

Število klasi/nih oblik zaposlitve se po/asi zmanjšuje in trg dela od nas zahteva vedno ve/jo fleksibilnost. Tako je po mojem mnenju pri/akovati porast dejavnosti zasebnih agencij za zaposlovanje in veliko sprememb na podro/ju zaposlovanja, pri tem pa ni nujno, da bo to bolj ugodno za delavca, saj smo lahko videli, da obstajajo številne prednosti kot tudi slabosti pri uporabi teh storitev.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 75 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Kljub vsem teoreti/nim in strokovnim ter empiri/nim ugotovitvam o prednostih in slabostih zasebnih agencij za zaposlovanje se ne bi mogla opredeliti, ali je ta vrsta posredovanja zaposlitve dobra ali slaba. Verjetno takšen splošen odgovor niti ni potreben. Dejstvo je, da zasebne agencije ponujajo svoje storitve, da delujejo; njihovo delovanje je spri/o ob/utljivosti in širše družbene pomembnosti sorazmerno strogo regulirano s strani države (zakoni, pravilniki, koncesije). Zelo verjetno je, da se po kvaliteti storitev medsebojno razlikujejo, poleg tega mnoge agencije ponujajo zelo razli/ne vrste storitev. Delodajalec ali iskalec zaposlitve morata torej svobodno pretehtati, ali se bosta odlo/ila za njihovo pomo/. Verjetno bo trg vsaj deloma presodil, katere agencije bodo na trgu obstale in razvijale – in katere bodo usahnile.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 76 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
6. LITERATURA IN VIRILiteratura

1. Bel/i/, F. (2002): Proces zaposlovanja kadrov, Založba Moderna organizacija, Kranj

2. Kresal, B. (2006): Delovno pravo, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana

3. Raspor, A., Volk Roži/, N. (2006): Posredovanje dela, Ljubljana

4. Sedej, M. (1997): Metode in tehnike kadrovanja, Založba Moderna organizacija, Kranj

5. Svetlik, I. (1985): Brezposelnost in zaposlovanje, Delavska enotnost, Ljubljana

6. Svetlik, I.,Glazer, J., Kajzer, A.,Trbanc, M. (2002): Politika zaposlovanja, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

7. Štefelin, M. (2005) : Profil agencij za zaposlovanje, Diplomsko delo, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj

8. Vele/i/, M. (2002): Iskanje zaposlitve preko zasebnih agencij za poslovanje, Diplomsko delo, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

Viri

1. Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana. Pridobljeno 21.12.2007 s svetovnega spleta: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Analize/2005/ObiskanostZavodovihSplet nihStrani2004.pdf.

2. Organiziranost Zavoda RS za zaposlovanje. Pridobljeno s svetovnega spleta: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Organiziranost/Organiziranost.htm

.3. Seznam koncesionarjev, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela ter posredovanja in zagotavljanja delovne sile – splošne koncesije (21.12.2007). Pridobljeno s svetovnega spleta: http://www.mddsz.gov.si/seznamkoncesionarjev/splosne koncesije.htm.
4. Seznam koncesionarjev, ki posredujejo za/asno in ob/asno delo dijakom in študentom – študentske koncesije (21.12.2007). Pridobljeno s svetovnega spleta: http://www.mddsz.gov.si/seznamkoncesionarjen/studentske


koncesije.htm.

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 77 od 80


Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
5. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97, 69/98, 65/00, 97/01, 42/02, 67/02, 2/04, 62/05.

6. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, Uradni list RS, št. 48/99, 79/00, 30/03, 54/03, 62/05, 139/06.

7. Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št..29/95, 12/99, 101/99, 36/00, 97/01, 42/02, 43/06, 103/07 – neuradno pre/iš/eno besedilo

8. Adecco H.R., kadrovsko svetovanje d.o.o.

http://www.adecco.si/

9. http://www.mddsz.gov.si/

10. http://www.dz-rs.si/

11. http://www.uradni-list.si/

lanki

Kohont, A. (2003): Zaposlovanje pri zasebnih agencijah, Teorija in praksa, 40,3, str. 442-454.

Priloga 1: Anketa

Spoštovani!

Sem absolventka na Fakulteti za organizacijske vede kadrovsko – izobraževalne smeri in pišem diplomsko nalogo z naslovom » Iskanje dela in zaposlitve preko zasebnih agencij za zaposlovanje. Prosila bi vas, /e mi lahko odgovorite na nekaj vprašanj, ki mi bodo v veliko pomo/ pri nadaljnjem delu.

HVALA!

Sanela Miši0

1. SPOL:

- Ž

- M

2. STAROST:

- od 15 do 26 let - od 27 do 35 let - od 36 do 45 let - nad 46 let

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 78 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
3. TRENUTNI STATUS:

- dijak, študent
-
zaposlen
-
honorarno zaposlen
-
svoboden poklic
-
nezaposlen
-
drugo ..............................

4. DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE:

- osnovnošolska izobrazba
-
srednješolska izobrazba
-
poklicna izobrazba
-
višje ali visokošolska izobrazba
-
univerzitetna izobrazba
-
magisterij, specializacija, doktorat - drugo ................................

5. Naziv, ki ste ga pridobili po zaklju/ku šolanja: ......................................

Na 6. vprašanje odgovorite v primeru, /e se še vedno formalno izobražujete.

6. Naziv, ki ga boste pridobili, ko boste zaklju/ili šolanje: ............................

7. Preko katerih zaposlitvenih kanalov ste že iskali zaposlitev? (možnih ve/ odgovorov)

- preko javnih služb za zaposlovanje oz. Lokalnih uradov za delo - s pomo/jo priporo/il sorodnikov, znancev, prijateljev
-
študentskih servisov
-
interneta
-
drugo .................................

8. Kje ste izvedeli za storitve zasebnih agencij za zaposlovanje ?

- od prijateljev, znancev
-
naklju/no, preko brskanja po internetu
-
v drugih medijih ( /asopis, radio, TV, itd.)

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 79 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
9. Ali ste že kdaj iskali zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje?- DA

- NEVsa nadaljnja vprašanja so namenjena tistim, ki so na vprašanje pod to/ko 9 odgovorili z DA.

10. Zakaj ste se odlo/ili za ta na/in iskanja zaposlitve ? (možnih ve/ odgovorov)

- lažji in hitrejši vpogled za prosta delovna mesta stalno obveš/anje o novih delovnih mestih

- 24- urni dostop do tovrstnih informacij

- ve/ informacij ( o ponudniku dela, o samem delu, itd.)

- drugo .....................................

11. Ali ste že prijavljeni v bazo iskalcev zaposlitve v kateri od agencij za zaposlovanje?

- DA

- NE

12. Kako pogosto pregledujete informacije o prostih delovnih mestih na portalih zasebnih agencij za zaposlovanje?

- dnevno
-
ve/krat na teden
-
nekajkrat na mesec - drugo

Za konec me še zanima, kako bi ocenili storitve zasebnih agencij za zaposlovanje?

Za vaš /as in odgovore se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam !

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 80 od 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
KAZALO SLIK

Slika 1: Starostna struktura anketiranih oseb ……………………………………………..…51 Slika 2: Zaposlitveni status anketiranih oseb ……………………………………………….…52 Slika 3: Izobrazbena struktura anketiranih oseb………………………………………………53

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam zasebnih agencij za zaposlovanje s koncesijo, stanje 21.12.2007 ……………………………………………………………………………………………………………….str.21 Tabela 2: Seznam študentskih agencij za zaposlovanje s koncesijo, stanje

21.12.2007 ……………………………………………………………………………………………………………..str.28 Tabela 3: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Kariera d.o.o.

……………………………………………………………………………………………………………………………str.41 Tabela 4: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Trenkwalder d.o.o.

……………………………………………………………………………………………………………………………str.42 Tabela 5: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije Zavoda RS za zaposlovanje …………………………………………………………………………………………………………………………..str.55

Tabela 6: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije M – Servis d.o.o.

…………………………………………………………………………………………………………………………..str.55 Tabela 7: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Kariera d.o.o. …………………………………………………………………………………………………………….…str.56 Tabela 8: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Trenkwalder d.o.o.

……………………………………………………………………………………………………………………….....str.57
Tabela 9: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Manpower d.o.o. …………………………………………………………………………………………………………………………..str.58

Tabela 10: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Moja kariera d.o.o. ……………………………………………………………………………………………………………………..……str.59

Sanela Miši : Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 81 od 80