Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov

ISKANJE DELA IN ZAPOSLITVE PREKO AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE

Mentor: viš. pred. mag. Franc Belčič Kandidatka:Sanela Mišić

Kranj, oktober 2008

ZAHVALA Za pomoč in koristne nasvete pri izdelavi diplomske naloge se najlepše zahvaljujem mentorju mag. Francu Belčiču.

Zahvaljujem se tudi svoji družini za potrpljenje in spodbudo v času študija ter sestri Teji za pomoč pri uporabi računalnika.

POVZETEK V diplomskem delu predstavljamo dejavnost zasebnih agencij za zaposlovanje, ki so se s svojimi storitvami že uveljavile tudi v Republiki Sloveniji. V teoretičnem uvodu prikazujemo pomen in vlogo zasebnih agencij za zaposlovanje, regulacijo njihovega delovanja s strani države, nabor storitev, ki jih nudijo svojim naročnikom. V empiričnem delu smo raziskali stališča iskalcev zaposlitve o delovanju agencij ter analizirali obseg in kvaliteto predstavitve ponujenih prostih delovnih mest. KLJUČNE BESEDE − agencija za zaposlovanje − brezposelnost − trg dela

ABSTRACT In the diploma paper we introduce activity of private employement agencies and their services that have been enforced in Republic of Slovenia. In theoretical introduction we show importance of private employement agencies, regulation of their activity from states side, enlistment of service offers that are offered for people with orders. In empirical part we have researched seekers attitudes about agencies activites and we have analyzed the dimension and quality of presentation of offered available postings. KEYWORDS − employment agency − unemployment − labour market

KAZALO

ZAHVALA ......................................................................................................... 2 POVZETEK........................................................................................................ 2 POVZETEK........................................................................................................ 3 ABSTRACT ....................................................................................................... 3 I. TEORETIČNI DEL........................................................................................... 3 1 UVOD ....................................................................................................... 3

1.1. Predstavitev problema............................................................................. 3 1.2. Namen in cilji diplomskega dela .............................................................. 3

2 TEORETIČNE OSNOVE................................................................................... 3 2.1. AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE ................................................................ 3

2.1.1. Pojem.............................................................................................. 3 2.1.2. Dejavnost ........................................................................................ 3 2.1.3. Zakonska ureditev delovanja zasebnih agencij za zaposlovanje v Sloveniji ................................................................................................................ 3 2.1.4. ZASEBNE AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE V SLOVENIJI ......................... 3 2.1.5 ISKANJE DELA IN ZAPOSLITVE PREKO ZASEBNIH AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE......................................................................................... 3

II. EMPIRIČNI DEL............................................................................................ 3 1. PROBLEM ..................................................................................................... 3 2. METODE....................................................................................................... 3 3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE ....................................................................... 3 4. REZULTATI IN RAZLAGA................................................................................ 3 5. ZAKLJUČKI ................................................................................................... 3 6. LITERATURA IN VIRI..................................................................................... 3 Literatura ......................................................................................................... 3

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 6 od 80

I. TEORETIČNI DEL

1 UVOD Iskanje zaposlitve je v današnjih časih za marsikoga zelo naporen in stresen proces, zato veliko ljudi obupava, ker ne vidijo možnosti, da bodo kdaj v bližnji prihodnosti lahko našli ustrezno zaposlitev. Ker vsi ljudje niso dovolj uspešni pri samostojnem iskanju zaposlitve, potrebujejo nekoga, ki bi jim pri tem pomagal. Zavod za zaposlovanje je že poizkusil s tako imenovanimi klubi za zaposlitev, ki so namenjeni tistim, ki težko najdejo zaposlitev in to zelo čustveno doživljajo. Tu jim je omogočeno pisanje prošenj in pogovori z ljudmi s podobnimi težavami, s čimer si olajšajo delovno stisko. Žal so ti klubi namenjeni le ljudem s posebnimi težavami, pa tudi njihov obseg ne zadošča vsem potrebam, glede na število brezposelnih. Poleg Zavoda za zaposlovanje, ki je največja institucija na trgu dela v državi - in je financirana iz javnih sredstev - se je v zadnjih letih odprla tudi možnost za delovanje zasebnih agencij za zaposlovanje kot novost v našem okolju po zgledu razvitih tržnih gospodarstev. Gre namreč za zasebna podjetja, ki se ukvarjajo s komercialno dejavnostjo posredovanja med iskalci zaposlitve in delodajalci. Ker se pomen in delovanje agencij za zaposlovanje v Sloveniji šele uveljavlja, sem se odločila, da to tematiko raziščem v tem diplomskem delu.

1.1. Predstavitev problema Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve poleg javnega zavoda za zaposlovanje, to je Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) v Sloveniji deluje skupno še 145 zasebnih agencij za zaposlovanje (koncesionarjev). Poznamo dve vrsti koncesionarjev oz. zasebnih agencij za zaposlovanje: − zasebne agencije za posredovanje dela in zagotavljanje delovne sile − zasebne agencije za posredovanje začasnega in občasnega dela dijakom in

študentom. Med vsemi registriranimi koncesionarji se pri iskalcu zaposlitve poraja vprašanje, katero agencijo za zaposlovanje naj izbere, da bo pri iskanju zaposlitve kar najbolj uspešen. Predmet podrobnejše obravnave bodo zasebne agencije za zaposlovanje (v nadaljevanju agencije).

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 7 od 80

1.2. Namen in cilji diplomskega dela V Sloveniji so se zasebne agencije za zaposlovanje pojavile in se uveljavljajo kot posredniki na trgu dela po vzoru drugih razvitih tržnih gospodarstev, kar pomeni, da je njihova vloga posrednika med delodajalcem in delojemalcem komercialne narave. Delodajalcem svoje storitve zaračunavajo, delojemalcem pa jih ne smejo zaračunavati, kar je tudi zakonsko določeno. Za opravljanje strokovnih nalog, določenih v koncesiji, so lahko do zakonsko določene meje financirane s strani države. Zasebne agencije za zaposlovanje so torej komercialno naravnani posredniki med delodajalci in delojemalci. V njihovem delovanju so v primerjavi z javnim zavodom za zaposlovanje nekatere posebnosti, ki zadevajo tako delodajalce kot tudi delojemalce oz. iskalce zaposlitve. Pod pojmom agencije za zaposlovanje pa mislimo tako zasebne agencije za zaposlovanje kot tudi javni zavod za zaposlovanje. V diplomskem delu bomo skušali raziskat: a) stališča iskalcev zaposlitve ter njihove izkušnje pri delovanju zasebnih agencij (neposredne izjave štirih oseb ter odgovori manjšega vzorca anketiranih oseb, b) razlike v storitvah, ki jih ponuja na spletnih straneh javni zavod za zaposlovanje ter izbrane agencije pri ponudbi prostih delovnih mest oziroma del, pri čemer bomo obravnavali kvantitativni vidik (obseg ponudbe; izčrpnost informacij; čas, potreben za pridobitev informacije) ter kvalitativni vidik (prijaznost).

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 8 od 80

2 TEORETIČNE OSNOVE

2.1. AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE

2.1.1. Pojem

Zasebna agencija za zaposlovanje (v nadaljevanju agencija) je organizacija, ki na podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sklene delovno razmerje z delavcem, ki ga potem »napoti« na delo v drugo organizacijo. Agencija delavcu za določen čas zagotovi delovno razmerje. Gre za tristransko delovno razmerje, kjer so stranke delavec/zaposleni, zaposlitvena agencija in podjetje/naročnik, kjer je delo opravljeno. Skladno z zakonodajo, ki jo ureja zaposlovanje preko zasebne agencije, ima začasno zaposleni delavec v podjetju preko zasebne agencije za zaposlovanje enake pravice kot redno zaposleni, saj so preko zasebne agencije za zaposlovanje zaščiteni po kolektivni pogodbi. Te pravice se predvsem prejemanje iste plače in nadomestil kot redno zaposleni iste ravni v podjetju, v katerega je napoten, zagotovilo, da bodo plačani vsi socialni prispevki, zavarovanja in akontacija za dohodnino. Agencije nudijo delojemalcem pomoč pri iskanju prve zaposlitve, svetovanje pri iskanju in izbiri nove zaposlitve, pri iskanju začasnega dela, torej svetovanje na področju zaposlovanja. Iskalec z zasebno agencijo podpiše pogodbo, nato se preko agencije poveže s podjetjem, ter tam opravlja delo. Na začetku je delavec zaposlen pri agenciji za zaposlovanje in od nje prejema plačo, saj agencija prejema od podjetja provizijo, ki predstavlja nek odstotni delež plače zaposlenega. V primeru, da delavec ustreza kriterijem podjetja, ga lahko zaposlijo ter tako konča pogodbo z agencijo. Za iskalce prve zaposlitve je iskanje dela preko agencije koristno, saj jim omogoča pridobitev začetnih delovnih izkušenj, s čimer se njihova zaposljivost bistveno izboljša. Iskalci prve zaposlitve pridobijo preko agencije veliko informacij o podjetjih in trgu dela ter časovnem načrtovanju zaposlitve. Agencija opravlja tudi psihološko testiranje, ki iskalcem omogoča, da lažje identificirajo svoje prednosti in pomanjkljivosti ter oblikujejo boljše življenjepise. Agencije so torej naravnane k temu, da iskalcem zaposlitve pomagajo, saj brez njih ne morejo obstajati. Pomemben je tudi podatek, da agencije nudijo tudi dostop do ponudb dela, ki niso oglaševane v medijih. Agencija za svoje stranke sama išče delo, tako da iskalcev zaposlitve prihrani precej časa, saj ga agencija sproti obvešča o prostih delovnih mestih, ustreznih njihovi izobrazbi, izkušnjam in sposobnostim. Iskalcu tako ni potrebno samemu iskati oglasov, saj agencija zanj opravi nekakšno selekcijo oglasov z zahtevami podjetij, katerim iskalec ustreza.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 9 od 80

2.1.2. Dejavnost

Dejavnost agencij za zaposlovanje v skladu s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje obsega: − posredovanje zaposlitve, − posredovanje dela. Ki vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del

dijakom in študentom, − zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu, − izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe, − izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidenci

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in so vključene v program aktivne politike zaposlovanja.

Dejavnost zaposlovanja izvajajo na eni strani državne agencije za zaposlovanje (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) ter zasebne agencije na drugi strani. Slednje se delijo na zasebne agencije za posredovanje dela, klasične zasebne agencije za zaposlovanje ter specializirane zasebne agencije. Dejavnost zaposlovanja lahko opravlja pravna oseba z ustrezno registracijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje in pridobi koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

2.1.3. Zakonska ureditev delovanja zasebnih agencij za zaposlovanje v Sloveniji Zakon o delovnih razmerjih Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) je Državni zbor sprejel na seji 24. aprila 2002, veljati pa je pričel s 1.1. 2003. Sprejem zakona je bil toliko pomembnejši, saj je Slovenija z Ustavno listino prevzela obstoječo zakonodajo, ki je veljala na področju delovnih razmerij pred osamosvojitvijo. V ZDR so bili upoštevani mednarodni dokumenti, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij (Organizacija združenih narodov, Svet Evrope in Mednarodna organizacija dela), pri pripravi besedila zakona pa so bile obravnavane in ustrezno upoštevane tudi nekatere konvencije, ki jih naša država še ni ratificirala. Zaradi potrebnega usklajevanja predpisov z dokumenti EU so bile v zakon vključene tudi zahteve, ki izhajajo iz direktiv EU o individualnih delovnih razmerjih. ZDR obravnava varovanje delavcev pri novih zaposlitvenih razmerjih (pogodbeno delo, delo za zaposlitvene agencije) v 57. do 62. členu obravnava to tematiko poglavje z naslovom Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcem drugemu uporabniku. Zakon o delovnih razmerjih od 01.01.2003 ureja individualna delovna razmerja s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Cilj ZDR je vključevanje delavcev v delovni proces ob zagotavljanju usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri tem pa je potrebno upoštevati pravice delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varovanja

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 10 od 80

interesov delavcev v delovnem razmerju. Pravica svobode dela je mednarodno priznana človekova pravica, ki je urejena v mednarodnem aktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in spremenjene Evropske socialne listine o pravici do dela, konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) o prepovedi prisilnega in obveznega dela. Hkrati je to tudi ustavna pravica v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Gre za pravico vsakogar do proste izbire zaposlitve, enake dostopnosti do delovnega mesta, pod enakimi pogoji in prepoved prisilnega dela. Dostojanstvo pri delu je tudi splošna pravica, ki je urejena tudi na mednarodnem nivoju in odraža željo, da se delavci zaščitijo pred različnimi oblikami nadlegovanja. Pravica varovanja interesov delavcev v delovnem razmerju izhaja predvsem iz ugotovitve, da je delavec v delovnem razmerju do delodajalca v podrejenem položaju. ZDR varuje delavčeve pravice. Da bi bolje razumeli zakonsko opredeljene odnose, ki se nanašajo na delovno razmerje, je potrebno opredeliti, kaj sploh delovno razmerje je. Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca. Gre za pravno razmerje, ki se sklene s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, ki je dvostranski pravni akt in predstavlja razmerje med delavcem in delodajalcem. Kot delavca lahko opredelimo vsako fizično osebo, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, medtem ko je delodajalec fizična ali pravna oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko ter konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki ga potem napoti na delo v drugo organizacijo. ZDR vsebuje poglavje z naslovom Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, kar pomeni zakonsko ureditev delovnopravnega statusa zaposlenih delavcev pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela drugemu uporabniku. Po ZDR se ta vrsta pogodbe lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Posebnost pogodbe o zaposlitvi v tem primeru je dogovor med delodajalcem in delavcem o kraju, času ter višini plače in nadomestil v skladu s kolektivno pogodbo. ZDR določa tudi dogovor med uporabnikom in delodajalcem o napotitvi delavca. In sicer, pisni dogovor o pogojih za opravljanje dela (Uradni list RS, št. 42/02). Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti Zaposlovanje po tem zakonu obsega posredovanje zaposlitev, posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlovanja in odpiranja novih ter ohranjevanje produktivnih delovnih mest ter vse tiste dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za produktivno in svobodno izbrano zaposlitev, poklicni in strokovni razvoj ter uporabo delovnih sposobnosti posameznikov. Posredovanje zaposlitve po tem zakonu obsega strokovne in organizacijske naloge, opravljene s ciljem, da iskalec zaposlitve sklene delovno razmerje. Posredovanje dela po tem zakonu obsega strokovne in organizacijske naloge, opravljene s ciljem, da se brezposelna ali druga oseba vključi v delo.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 11 od 80

V Sloveniji pred letom 1991 nismo imeli pravne podlage za delovanje zasebnih agencij za zaposlovanje oziroma za sklepanje pogodb o zaposlitvi za zaposlovalne agencije (posojanje delavcev – opravljanje dela delavca pri drugih uporabnikih). Pred začetkom tranzicije je bilo zaposlovanje državni monopol. Izjema so bile agencije za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom (študentski servisi). Možnost posredovanja lastnih delavcev drugemu uporabniku je bila uvedena z novelo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 1998 (Uradni list RS, št. 69/98), ki v 6. členu določa: »Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela izvaja Zavod«. V letu 1998 je bila že z dopolnitvijo 6. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju brezposelnih oseb vzpostavljena zakonska podlaga za podeljevanje koncesij delodajalcem, ki opravljajo dejavnost posredovanja in zagotavljanja delovne sile. Sklepanje koncesijskih pogodb se je podrobneje uredilo s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99, 79/00, 30/03. (ZDR s komentarjem, 2003). Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je podeljevalo koncesije, do koncesionarjev ni imelo finančnih obveznosti, se pravi, da so bile koncesije neodplačne. Koncesionarji so finančna sredstva pridobivali od podjetij in ustanov, ki so jim posredovale delavce ali pa na podlagi pogodb o sodelovanju v različnih projektih ali programih javnega zavoda za zaposlovanje. Pooblastilo za posredovanje se je lahko izdajalo za določen ali nedoločen čas. Ministrstvo podpisovanja koncesijskih pogodb, oz. izdajanja pooblastil ni omejevalo, seveda pod pogojem, da so prosilci izpolnjevali vse s pravilnikom predpisane pogoje. S sprejemanjem Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se je okvir delovanja zasebnih agencij bistveno povečal. Novela zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti določa, da lahko pristojno ministrstvo s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da izvaja strokovne naloge posredovanja dela, posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Na podlagi zakona in pravilnika so študentske organizacije v okviru notranjih organizacijskih enot na podlagi koncesije lahko posredovale delo z napotnico, s tem da je moral posrednik dela poskrbeti za zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Novela zakona pa je pristojnosti na področju zaposlovanja v celoti razširila na organizacije oziroma delodajalce, ki imajo koncesijo. V zvezi s posredovanjem dela dijakom in študentom je novela zakona določila le, komu so namenjena sredstva, ustvarjena iz koncesijskih dajatev za posredovanje dela, in v kakšen namen morajo biti sredstva porabljena. Zakonska novela je uveljavila tudi pooblastilo pristojnemu ministru, da določi višino stroškov, ki se priznajo organizaciji oziroma delodajalcu za posredovanje dela dijakom in študentom. Navedene novosti v zakonu po oceni ustavnega sodišča ne dajejo podlage za omejitev opravljanja dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del za dijake in študente le na pravne osebe, ki so vpisne v register in niso hkrati prejemnik

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 12 od 80

sredstev za izvajanje programov po 6. členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. ( Uradni list RS, št. 69/98). Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje S pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS,št. 48/99, 79/00 in 30/03) se podrobneje določajo pogoji, pod katerimi lahko ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacije oziroma delodajalce (v nadaljnjem besedilu: agencija), da izvajajo naloge posredovanja dela, posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanje delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. S tem pravilnikom se določa tudi vsebina koncesijske pogodbe, plačilo storitev in višina stroškov, ki se priznajo agenciji za posredovanje dela dijakom in študentom, sodelovanje agencije s pristojnimi organi in organizacijami, evidence in posredovanje podatkov ter poročanje in izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela agencije. Agencija opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve in posredovanja dela tako, da za brezposelne osebe in druge zainteresirane osebe išče zaposlitev ali delo in jih napotuje k delodajalcem zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi vključitve v delo. Agencija lahko opravlja dejavnost posredovanja dela tudi tako, da posreduje začasno in občasno delo dijakom in študentom, pri čemer se za posredovanje dela šteje opravljeno delo na podlagi potrdila s strani delodajalca in izvršenega plačila dijakom in študentom. Agencija opravlja dejavnost posredovanja in zagotavljanja delovne sile tako, da delavce, ki so pri njej zaposleni, na podlagi posebne pogodbe posreduje drugemu delodajalcu zaradi opravljanja dela. V 4. členu je določeno, da agencija lahko opravlja dejavnost za delojemalce, državljane RS, za Slovence brez slovenskega državljanstva, ki so pridobili osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas v skladu s predpisi o zaposlovanju tujcev, če z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno. 5. in 6. člen Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje določa, da agencija za zaposlovanje lahko opravlja dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za dijake in študente le za osebe s statusom dijaka in študenta. Začasno in občasno delo se lahko posreduje tudi osebam, ki so se med šolskim letom vrnile s služenja vojaškega roka in bodo pridobile status študenta šele s pričetkom novega šolskega leta in osebam, starim 15 let, ki so zaključile osnovno šolo v tekočem šolskem letu in bodo pridobile status dijaka s pričetkom novega šolskega leta. Vsa dela dijakom in študentom pa lahko agencija za zaposlovanje posreduje le na podlagi obvezne sestavine - napotnice. Za dejavnost izdelave zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe ter za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, sklene ministrstvo koncesijsko pogodbo po predpisih o javnih naročilih.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 13 od 80

Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitve, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov ter posredovanja in zagotavljanja delovne sile, ministrstvo obvesti agencijo za zaposlovanje o sklenitvi ali ne sklenitvi koncesijske pogodbe v roku 3 mesecev od dneva vložitve vloge. Koncesijska pogodba se sklene za določen čas. Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelave zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, se sklene za dve leti. Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in velja do zaključka naslednjega koledarskega leta. Koncesijska pogodba za opravljanje dejavnosti posredovanja dela, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov, se sklene za eno leto. O sklenitvi koncesijske pogodbe obvesti ministrstvo pristojne organe in zavod oziroma Študentsko organizacijo Slovenije, če gre za posredovanje dela dijakom in študentom. Koncesijska pogodba, sklenjena za določen čas, se lahko podaljša, če agencija vloži vlogo za podaljšanje pogodbe najkasneje tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe. Agencija začne z opravljanjem dejavnosti, če je v roku 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe dostavila ministrstvu odločbo pristojne upravne enote o izpolnjevanju z zakonom določnih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma priglasitev začetka opravljanja dejavnosti pristojnemu organu. O prenehanju agencije ali podružnice oziroma organizacijske enote mora vsaka stranka nasprotno stranko obvestiti pisno. 22. in 24. člen pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje pa določa oziroma zaračunava agenciji za zaposlovanje opravljeno storitev posredovanj dela agencije, dijakom in študentom, zakonsko določeno 10% koncesnino, od česar je razliko sredstev med prihodkom od koncesijske dejavnosti in priznanimi stroški iz te dejavnosti, obvezana odvajati Študentski organizaciji Slovenije za izvedbo obštudijskih dejavnosti. Agencija, ki izvaja dejavnost posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelave zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, je dolžna upoštevati pravila in metodološka navodila, ki veljajo v zavodu. V času sodelovanja skrbita zavod in agencija za varstvo podatkov brezposelnih oseb, ki jih skupaj obravnavata. Zavod mora agenciji posredovati podatke, ki so nujni za posredovanje zaposlitve in dela, izdelave zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. O obsegu ter načinu izmenjave podatkov sklepa zavod z agencijo za zaposlovanje pogodbo o sodelovanju. (Uradni list RS, št. 48/99, 30/03).

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 14 od 80

Postopek pridobitve koncesije za delovanje zasebnih agencij za zaposlovanje Kot temeljni razlog, da agencija za zaposlovanje sploh prične z dejavnostjo, je pridobitev koncesije, ki jo v Sloveniji dodeli pristojni organ Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pravna oseba, ki želi opravljati dejavnost posredovanja zaposlitve, posredovanja dela, ki vključuje začasna in občasna dela dijakov in študentov, posredovanja in zagotavljanja delovne sile drugemu uporabniku, naslovi vlogo za podelitev koncesije na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pravna oseba se prijavi z vlogo na javni razpis, ki ga v Uradnem listu Republike Slovenije objavi ministrstvo. Ta lahko za strokovne naloge pri izvedbi javnega razpisa pooblasti zavod. Vloga za pridobitev koncesije za delovanje zasebne agencije za zaposlovanje vsebuje:

• firmo oz. ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, dokumente o registraciji, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,

• področje dejavnosti (posredovanje zaposlitve, posredovanje dela dijakom in študentom, posredovanje in zagotavljanje delovne sile), za katero se vlaga vloga),

• navedbo, ali želi posredovati delo tudi dijakom in študentom, ki niso državljani Republike Slovenije,

• podatke o delavcih, ki bodo opravljali koncesijsko dejavnost z dokazili o sklenitvi delovnega razmerja in dokazili o doseženi vrsti in stopnji strokovne izobrazbe z opisom zahtevanih delovnih izkušenj in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,

• seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje koncesijske dejavnosti, • način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih

podatkov, • navedbo, ali poleg nameravane koncesijske dejavnosti opravlja tudi katero

drugo dejavnost ter izpis iz ustreznega registra, • za dejavnost iz 2. člena (posredovanje zaposlitve, posredovanje dela, ki

vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov) predvidene finančne vire opravljanja dejavnosti in poslovni načrt,

• cene storitev pri izvajanju iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 2. člena zakona, razen če gre za posredovanje dela dijakom in študentom,

• način oblikovanja in višino sredstev rizičnega sklada za izplačila dijakom in študentom v primeru neplačila delodajalcev ter pogoji in višina teh izplačil.

V javnem razpisu se lahko določijo tudi drugi podatki in dokumentacija, ki jo mora vsebovati vloga. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pri odločitvi o sklenitvi koncesijske pogodbe za dejavnost iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika upošteva poleg drugih pogojev iz tega pravilnika tudi število brezposelnih oseb pri območnih službah zavoda, potrebe delodajalcev po delu oziroma po zaposlitvi novih delavcev na tem območju, vrsto in obseg programov aktivne

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 15 od 80

politike zaposlovanja, število dijakov in študentov na določenem območju ter njihov socialni položaj, število koncesionarjev na določenem območju in spoštovanje predpisov pri dotedanjem poslovanju vložnika. V vseh primerih dejavnosti (posredovanje zaposlitve, posredovanje dela dijakom in študentom, posredovanje in zagotavljanje delovne sile) lahko ministrstvo pridobi mnenje zavoda, v primerih posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom pa tudi mnenje Študentske organizacije Slovenije. 2.1.3.5. Sklenitev koncesijske pogodbe med koncendentom in koncesionarjem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sklene koncesijsko pogodbo z zasebno agencijo za zaposlovanje za dejavnost izdelave zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe, izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje po predpisih o javnih naročilih. Za dejavnost posredovanja zaposlitve, posredovanje dela, ki vključuje začasna in občasna dela dijakov in študentov in posredovanja in zagotavljanja delovne sile ministrstvo obvesti vložnika o sklenitvi ali ne- sklenitvi koncesijske vloge v roku treh mesecev od dneva vložitve vloge. O sklenitvi koncesijske pogodbe obvesti ministrstvo pristojne organe in zavod, oz. Študentsko organizacijo Slovenije, če gre za posredovanje dela dijakom in študentom. (Uradni list RS, št. 48/99). Na podlagi ugoditvene vloge skleneta ministrstvo (koncendent) in organizacija oz. zasebna agencija za zaposlovanje (koncesionar) koncesijsko pogodbo, s katero natančneje dogovorita medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi sklenjene pogodbe pa lahko organizacija-agencija za zaposlovanje vpiše dejavnost posredovanja delovne sile pri registrskem sodišču. Vsebina pogodbe med koncendentom in koncesionarjem je določena in mora vsebovati sledeče:

• pogodbeni stranki (koncendent in koncesionar) in odgovorne osebe • obseg pooblastila • navedbo vseh lokacij poslovnega prostora, kjer bo agencija opravljala

dejavnost ali vpisovala člane in izdajala napotnice • kategorije oseb, ki jim agencija ne sme zaračunavati storitev • obveznost ločenega vodenja finančnih in drugih podatkov za koncesijsko in

drugo dejavnost, če agencija poleg koncesijske, opravlja tudi drugo dejavnost

• obveznost sodelovanja z zavodom oziroma v primeru posredovanja dela dijakom in študentom sodelovanje s Študentsko organizacijo Slovenije

• v primeru posredovanja dela dijakom in študentom, višina priznanih stroškov v skladu s 22. členom pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti in višina odvedenih stroškov v skladu s prvim odstavkom 24. člena pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 16 od 80

• obveznost ločenega vodenja finančnih in drugih podatkov o posredovanju zaposlitve in dela po podružnicah oziroma organizacijskih enotah

• v primeru posredovanja dela dijakom in študentom obveznost agencije za plačilo obveznega zavarovanja dijakov in študentov

• obveznost dajati letna poročila o svojem delu in omogočanje ministrstvu in pristojnim organom vpogled v celotno poslovanje koncesionarja

• v primeru posredovanja dela dijakom in študentom mora biti omogočen pregled nad poslovanjem tako, da je razviden čisti prihodek od koncesijske dejavnosti in stroški ter odvedena sredstva za namene iz tretjega odstavka 6. člena zakona v skladu z 22., 23. in 24. členom tega pravilnika, tudi za podružnice oziroma organizacijske enote

• plačilo storitev za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela skladno z 21. členom tega pravilnika

• plačilo storitev v primeru dejavnosti iz četrte in pete alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika (izdelave zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe, izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje)

• način izvajanja strokovnega in finančnega nadzora • razlogi za odvzem koncesijskega pooblastila, odpoved pogodbe in odpovedni

rok • pogodbeno zavarovanje za primer kršitve koncesijske pogodbe in vračilo

sredstev (Uradni list RS, št. 48/99). Veljavnost koncesijske pogodbe Po pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99) je zasebna agencija za poslovanje lahko sklenila koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve za določen ali nedoločen čas, vendar je s pravilnikom o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje bilo leta 2003 (Uradni list RS, št. 30/03) določeno, da se koncesijska pogodba sklene le za določen čas. Koncesijska pogodba za posredovanje zaposlitve, posredovanje in zagotavljanje delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se sklene za dve leti. Pogodba začne veljati s podpisom obeh strank pogodbe in velja do zaključka koledarskega leta. Koncesijska pogodba za posredovanje dela, ki vključuje začasna in občasna dela dijakov in študentov se sklene za eno leto. V primeru da je zasebna agencija za zaposlovanje opravljala na podlagi koncesijske pogodbe posredovanje dela, ki vključuje začasna in občasna dela dijakov in študentov za določen čas najmanj tri leta - in če v tem času ni kršila določb koncesijske pogodbe - se koncesijska pogodba sklene za dve leti.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 17 od 80

Koncesijska pogodba, sklenjena za določen čas, se lahko podaljša za eno leto z aneksom k pogodbi, če agencija vloži vlogo za podaljšanje pogodbe najkasneje tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe. Koncesijska pogodba se lahko sklene za nedoločen čas, če je to dejavnost agencija opravljala na podlagi koncesijske pogodbe za določen čas najmanj pet let od uveljavitve tega pravilnika in če v tem času ni kršila določil koncesijske pogodbe. (Uradni list RS, št. 30/03). Ministrstvo ima tudi pravico po 19. členu pravilnika (Uradni list RS, št. 48/99) po pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 30/03), da odvzame koncesijo agenciji brez predhodnega obvestila, če ugotovi, da:

• agencija krši dejavnost izven podeljene koncesije ali v nasprotju s koncesijsko pogodbo ali je opravljala dejavnost pred sklenitvijo koncesijske pogodbe

• s svojim poslovanjem krši predpise in sprejete normative ter standarde v zvezi z izdelavo zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe, z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidencah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

• če agencija iz krivdnih razlogov ni dostavila pogodbe o odvajanju sredstev v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe (dodano v Uradnem listu RS, št. 30/03)

• v postavljenem roku ni odpravila pomanjkljivosti v skladu z ugotovitvami ministrstva ali drugega pristojnega organa (Uradni list RS, št. 48/99).

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri poslovanju agencije lahko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve koncesijo odvzame za določen čas in agenciji naloži, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravi. V primeru odvzema koncesije, mora agencija dokončati začete posle v roku 30 dni od dneva odvzema koncesije, podati ministrstvu končno poročilo in mu izročiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na podeljeno koncesijo. (Uradni list RS, št. 48/99).

2.1.4. ZASEBNE AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE V SLOVENIJI Pregled zasebnih agencij za zaposlovanje Razlogov za delovanje zasebnih agencij za zaposlovanje je več. Tako na strani tistih, ki iščejo zaposlitev, kot podjetij, ki iščejo delavce, obstaja povpraševanje po njihovih uslugah. To povpraševanje se bo v prihodnjih letih po vsej verjetnosti še povečevalo, saj ponujajo nove rešitve za tiste, ki v novo nastalih razmerah na trgu dela iščejo zaposlitev. Agencije za zaposlovanje so se v Sloveniji začele pojavljati po letu 1994, medtem ko je na zahodu ta dejavnost uveljavljena že dalj časa. (Mavec,2001, str. 4). Nekatere med njimi so podružnice velikih mednarodnih agencij za zaposlovanje, ki že dalj časa delujejo po celem svetu, druge pa popolnoma nova podjetja v zasebni lasti

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 18 od 80

domačih lastnikov. Lahko bi rekli, da so se pojavile nove oblike delovnih razmerij, ki se odmikajo od tradicionalnega delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom, razmere na slovenskem trgu delovne sile so se drastično spremenile, s tem pa povečanje števila brezposelnih oseb. Mednarodna organizacija ILO je leta 1997 sprejela Konvencijo o zasebnih agencijah za zaposlovanje in tako je trg zasebnih agencij za zaposlovanje dobil tudi pravno podobo. V 50-ih so se začele pojavljati prve zasebne agencije za zaposlovanje, ki so bile specializirane za iskanje vodilnih kadrov, v 70-ih zasebne agencije za zaposlovanje in prerazporejanje vodilnih kadrov, v 80-ih pa so se razvile zasebne agencije za zaposlovanje posojanja kadrov (http://www.gov.si). Država se je tako morala zaradi sprememb, ki so se v zadnjih treh desetletjih zgodile na trgu delovne sile, prilagoditi situaciji na tem trgu. Spremembe so bile v glavnem posledica spremenjenih pogojev delovanja trga delovne sile, v okviru razmer, v kateri trg deluje (gospodarske, socialne, kulturne razmere). Kot posledica razvoja takih razmer na trgu pa je tudi nastanek zakonov in sporazumov, ki določajo standarde na trgu delovne sile, načine sklenitev pogodb o zaposlovanju, delovne zakonodaje.... Vzroke, ki spodbujajo širitev takih delovnih razmerij lahko najdemo tako na strani povpraševanja kot tudi na strani ponudbe na trgu delovne sile. Po Kohontu bi lahko vzroke za nastanek zasebnih agencij lahko pripisali več dejavnikom, ki so:

• potrebe podjetij po specifičnih oblikah dela in/ali povečani fleksibilnosti delovnih razmerij, ki izhajajo iz novih produkcijskih metod, skrajševanja življenjskih ciklov proizvodov, diferenciranega povpraševanja kupcev, prenašanja kadrovskih storitev na pogodbenike, itd.

• deregulacije, ki odpravlja monopol javnih služb na področju posredovanja dela in zaposlitev, katere namen je izboljšati fleksibilnost trga delovne sile, dvigniti kakovost storitev in ponuditi iskalcem zaposlitve najboljše možne rešitve oziroma povečati njihove zaposlitvene možnosti

• povpraševanje delavcev po začasnem delu • politike javnih služb za zaposlovanje, ki na temelju outsourcinga določene

storitve prenašajo na omenjene agencije • hkrati je sposobnost adaptacije, k jo prinaša tudi zaposlitve pri agenciji,

postala norma tistih, ki želijo obdržati delo. (Kohont, 2003 :444; Hafizofić, 2006)

Ne glede na to, da se slovenski trg dela pogosto označuje kot zelo tog, se potrebe po fleksibilnih oblikah opravljanja dela hitro povečujejo. Mednarodna raziskava Gospodinjstva, delo, fleksibilnost je pokazala, da je slovenska delovna sila zelo fleksibilna predvsem glede kraja dela. Primerjalna analiza upravljanja s človeškimi viri – Raziskava Centra za proučevanje organizacij in človeških virov – pa je pokazala, da slovenska podjetja uporabljajo predvsem do posameznika neprijazne oblike prožnega fleksibilnega dela. Največ slovenskih podjetij uporablja delo za določen čas, nadurno delo, delo v izmenah in delo ob vikendih. (Socialni razgledi, 2006:89).

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 19 od 80

Gre za fleksibilno, atipično, tristrano zaposlitveno razmerje v katerega so vključeni: pri agenciji za določen čas ali nedoločen čas zaposleni delavci, delodajalec, oz. Agencija in podjetje uporabnik, pri katerem delavec opravlja delo.

»Atipične oblike zaposlitve«, ki jih lahko imenujemo tudi fleksibilne oblike, se definirajo kot zaposlitve, v katerih se opravlja delo na drugega ( odvisno delo), njihova skupna značilnost pa je, da ni sklenjeno „klasično“ delovno razmerje“. Kajti, „klasična“ pogodba o zaposlitvi je sklenjena za nedoločen čas in za polni delovni čas, delo pa se opravlja neposredno za delodajalca. V okviru fleksibilnega zaposlovanja se sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas, za delo s krajšim delovnim časom, začasno delo prek zaposlitvenih agencij, delo na domu in na daljavo, pa tudi samozaposlovanje (Kresal, 2006: 35-38).

V tabeli 1 je prikazan seznam zasebnih agencij za zaposlovanje v Sloveniji na dan 21.12. 2007, ki imajo sklenjeno koncesijo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Splošne koncesije Zap . št. Koncesionar Naslov Telefon e-pošta

1 DIMI d.o.o. Parmova 53 1000 Ljubljana 01 420 40 12 041 272 973 bogdanarejc@email.si

2 IZOBRAŽEVALNI CENTER ŠTORE d.o.o. Teharje 11 3220 Štore 03 425 88 06 ic.store@siol.net

3 TEVIS-AGENCIJA ZA KADRE podjetje za tehnično vzdrževanje in kadrovske storitve d.o.o.

Kotnikova 28 1000 Ljubljana 01 308 31 12 janko.strasek@iskra-si.com

4 ALENKA MAHER kadrovski inženiring s.p. Letališka 33 1000 Ljubljana 0590 71 003 Info@ki-maher.com

5 AQ d.o.o. Mihov štradon 13 1000 Ljubljana 01 431 30 85 01 431 52 04 Info@aqdooo.si

podr. BIRO ZA DELO Komenskega 7 1000 Ljubljana

6 HILL INTERNATIONAL podjetje za kadrovski inženiring d.o.o. Vodovodna cesta 99a 1000 Ljubljana

01 595 36 98 hill.international@siol.net

7 KADIS kadrovsko izobraž. Inženiring d.o.o. Koprska 72 1000 Ljubljana 01 200 81 80

kadis@kadis.si peter.cinkole@kadis.si

8 KORKAD d.o.o. Polena 6 2392 Mežica 02 870 01 17 02 870 01 18 Korkad@siol.net

9 ATAMA d.o.o. Slovenska c. 55 1000 Ljubljana 01 433 12 30 atama@siol.net

10 CENETRKONTURA d.o.o. Parmova 41 1000 Ljubljana 01 433 36 30 01 436 34 07 centerkontura@siol.net

podr. Ljubljana Masarykova 23 1000 Ljubljana

11 ZIP CENTER d.o.o. Koroška cesta 2390 Ravne na Koroškem

02 870 76 00 zipravne@siol.net

12 INVEL d.o.o. Trg mladosti 6 3320 Velenje 03 587 40 42 03 897 73 50 info@invel.si

13 DART Zavod za razvoj, izobraževanje in produkcijo Lendava Mlinska ulica 3 9220 Lendava

02 578 82 90 02 578 82 91 dart@amis.net

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 20 od 80

14 CRI CELJE rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o. Oblakova 34 3000 Celje

03 426 45 65 03 426 45 00

cri-celje@siol.net cri.reha@siol.net

Dejavnost opravlja na Ipavčeva ulica 6 3000 Celje

15 ADECCO H.R. kadrovsko svetovanje d.o.o. Kolodvorska 10 1000 Ljubljana 01 234 92 72 miro.smrekar@adecco.si

Lokacija Ljubljana Celovška 44 1000 Ljubljana

Lokacija Novo mesto Rozmanova 34 8000 Novo mesto

Lokacija Celje Ulica XIV. Divizije 6 3000 Celje

Lokacija Maribor Meljska 3 2000 Maribor

16 AXENT leasing delovne sile in poslovne storitve d.o.o. Pristaniška 3 6000 Koper 05 626 14 11 rnfo@axent.si

17 RACIO družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o. Kersnikova 19 3000 Celje

03 491 29 20 03 428 50 60 racio@siol.net

18 POSAVC d.o.o. Levstikova 2a 8250 Brežice 07 499 04 80 posavc@siol.net

19 ANIMACIJA podjetje za izobraževanje,razvoj in storitve d.o.o.

Aškerčeva 1 2250 Ptuj 02 749 34 60 info@animacija.net

20 BUYITC inovativne internet rešitve d.o.o. Prvomajska 30 2000 Maribor 02 461 04 61 info@buyitc.si

21 MOJA KARIERA kadrovsko in poslovno svetovanje d.o.o. Breznikova 17 1230 Domžale

Dejavnost opravlja na Murnova 5 1230 Domžale

22 IKOS inženiring za kadre, organizacijo ter svetovanje, Marta Pinter s.p.

Vrečarjeva 14 3310 Žalec 03 710 38 16 ikos@siol.net

23 RECINKO, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Roška cesta 64 1330 Kočevje

01 893 14 70 01 893 14 71 recinko.skladdela@siol.net

24 I.S.S. Industrijske servisne storitve d.o.o. Koroška c. 53c 4000 Kranj 04 238 10 28

iss@iss.si branko.hribar@iss.si

Podr. Ajdovščina Lavričev trg 3 5720 Ajdovščina

25 IZVIR d.o.o. Kraigherjeva ul. 30 2250 Ptuj 02 787 84 51 izvir@s5.net

Dejavnost opravlja na Vodnikova ulica 2 2250 Ptuj

26 CENTER ZA RAZVOJ LITIJA Jerbova 8 1270 Litija 01 899 02 96 info@sr-litija.si

27 EKONOMSKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 17 1000 Ljubjana

01 583 24 00 01 589 26 42

vesna.opalk@ ef.uni-lj.si

28 ACADEMIA družba za strotve d.o.o. Glavni trg 17b 2000 Maribor 02 228 35 31 info@academia.si

29 TEHNOCOMERC d.o.o. Dravska c. 9 2000 Maribor 02 250 10 83 tehnocomerc@siol.net

30 UNID d.o.o. Župančičeva 14 6330 Piran 05 673 15 21

Info(at)klub-mp,si

31 Modri študentski servis Borštnikov trg 2 1000 Ljuibljana 01 200 88 00 delo@studentski-servis.si

Lokacija Vrhnika Cankarjev trg 4 1360 Vrhnika

32 LIP-LITOSTROJSKO INVALIDSKO PODJETJE d.o.o. Litostrojska 50 1000 Ljubljana 01 583 97 00 litostroj.lip@siol.net

33 MANPOWER d.o.o. Tomšičeva 1 1000 Ljubljana 01 242 91 70 info@manpower.si

Dejavnost opravljajo:

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 21 od 80

Lokacija Ljubljana Gosposvetska c. 5 1000 Ljubljana

Lokacija Novo mesto Kandijska 13 8000 Novo mesto

Lokacija Maribor Gregorčičeva 2 2000 Maribor

Lokacija Kranj Koroška cesta 14 4000 Kranj

Lokacija Celje Stanetova 4 3000 Celje

Lokacija Koper Pristaniška 3 6000 Koper

34 zavod RUJ Efenkova 61 3320 Velenje 03 586 24 13 ruj.zavod@amis.net Velenje@binz.si

35 Zavod JELŠA Cesta železarjev 8 4270 Jesenice 04 583 56 11 jelsa@papilot.si

Lokacija Kranj Bleiweisova 6 4000 Kranj

36 Zavod VITIS Obrtniška ul. 11 2250 Ptuj 02 771 07 59 ptuj@binz.si

37 PLANUM Novo mesto gradbeništvo d.o.o. Ljubljanska cesta 47 8000 Novo mesto 07 394 28 52 alese@cpnm.si

38 TRGOTUR d.o.o. Ljubljanska c. 13 b 3320 Velenje 03 898 62 55

39 MIKROFILMSKI CENTER MARIBOR d.o.o. Razlagova ulica 22 2000 Maribor 02 234 22 19 info@mc-mb.si

40 AS & P d.o.o. Ljubljanska c. 3a 3000 Celje 03 490 10 90 delo@studentski-celje.com

41 Mirko Macher s.p. Finžgarjeva 28 4248 Lesce

42 Zavod za svetovanje in izobraževanje ZSI Kamnikarjeva ul. 15 1291 Škofljica 01 366 64 88 zavod.zsi@siol.com

43 PDV d.o.o. Židovska 1 2000 Maribor

44 KI INTERIM d.o.o. Kotnikova 32 1000 Ljubljana 01 231 50 74 ki_interim@yahoo.com

45 TRENKWALDER d.o.o. Leskovškova c. 9e 1000 Ljubljana 01 547 43 50

podružnica Ptuj Osojnikova 9 2250 Ptuj

46 ETIK KADROVSKI INŽENIRING Pod gradom 4 2380 Sl. Gradec

47 AGENCIJA M SERVIS d.o.o. Slovenski trg 8 4000 Kranj 04 330 90 00 080 19 91 info@mservis.si

48 ADVISE kadrovsko poslovno svetovanje d.o.o. Dunajska 56 1000 Ljubljana 01 236 46 30i info@adfvise.si

Dejavnost opravlja na Cigaletova 7 1000 Ljubljana

49 ABF d.o.o. Južna cesta 5 6310 Izola 05 640 35 60

50 NOTORIA d.o.o. Cankarjeva 11 6000 Koper

51 UNIVERZA V MARIBORU, Ekonomsko-poslovna fakulteta Razlagova 14 2000 Maribor

52 KARIERA d.o.o. Dunajska 21 1000 Ljubljana 01 436 40 00 info@kariera.si

53 IP RIBNICA, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.

Opekarska c. 45 1310 Ribnica 01 837 25 10 info@ip.ribnica.si

Tabela 1: Seznam zasebnih agencij za zaposlovanje s koncesijo, stanje 21.12.2007 (podatki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve)

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 22 od 80

Študentske koncesije Zap št. Koncesionar Naslov Telefon e-pošta

1 SERVIS STORITEV d.o.o. Kosovelova 8 5280 Idrija 05 372 26 50 servis.storitevdoo@siol.net

2 POSAVC storitve, trgovina in posredovanje d.o.o.

Levstikova 2a 8250 Brežice 07 4990480 posavc@siol.net

Podružnica Krško CKŽ 131 8270 Krško

podružnica Sevnica Trg svobode 11 8290 Sevnica

3 MLADINSKI SERVIS KRANJ d.o.o. Gregorčičeva 8 4000 Kranj

04 236 01 00 info@ms-kranj.si

4 UNID d.o.o. Župančičeva 14/II 6330 Piran

05 673 15 21 servis@klub-mp.si

5 ŠTUDENTSKI d.o.o. Ljubljanska 3a 3000 Celje

03 492 67 06 03 492 67 07

info@studentski-celje.si

podr. Rogaška Slatina Kidričeva 27 3250 Rog. Slatina

podr. Žalec Šlandrov trg 35 3310 Žalec

6 ZAVOD ŠOUM Gosposvetska 83 2000 Maribor 02 228 56 00 branko.klaric@soum.si

7 ZAMORC d.o.o. Kidričeva 1 4220 Škofja Loka

04 512 01 14 zamorc@kss-loka.si

8 IMPOL KADRING d.o.o. Trg svobode 26 2310 Slovenska Bistrica

02 805 52 03 info@impol-kadring.si

9 ŠS d.o.o. Slovenska c. 40 1000 Ljubljana 01 241 20 00 info@studentski-servis.si

ŠS podr. Ljubljana Kardeljeva ploščad 5 1000 Ljubljana

ŠS podr. Ljubljana Trubarjeva 52 1000 Ljubljana

ŠS podr. Kamnik Glavni trg 23 1241 Kamnik

ŠS podr. Litija Cankarjeva 10 1270 Litija

ŠS Sevnica Kvedrova 32 8290 Sevnica

ŠS podr. Domžale Ljubljanska 70 1230 Domžale

ŠS podr. Zagorje Kidričeva 3 1410 Zagorje

ŠS podr. Maribor Slovenska 21 2000 Maribor

ŠS podr. Maribor Žitna 12 2000 Maribor

ŠS podr. Koper Čevljarska 17 6000 Koper

ŠS Kranj Gregorčičeva ul. 8 4000 Kranj

ŠS podr. Škofja Loka Kapucinski reg

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 23 od 80

19 4220 Škofja Loka

ŠS podr. Jesenice Ul. V. Kejžarja 7 4270 Jesenice

ŠS podr. Radovljica Kranjska cesta 2 4240 Radovljica

ŠS podr. Medvode Medvoška cesta 3 1215 Medvode

10 SERVING d.o.o. Koper Ulica OF 9 6101 Koper 05 759 16 16 Student@serving.si

11 MS SERVIS POSREDOVANJE d.o.o. Mestni trg 7 3210 Sl. Konjice

03 759 21 40 03 759 21 42

msservis@siol.net

12 TUR SERVIS d.o.o. Čabranska 8 1380 Cerknica 01 709 37 93 info@tur-servis.si

13 IMPOS d.o.o. Trg svobode 16 2310 Sl. Bistrica 02 805 00 76 student@impos.si

14 ŠTUDENTEK Študentski zavod Kluba študentov občine Piran

Župančičeva 14 6330 Piran

05 671 00 20 servis@studentek.si

podr. Lucija Obala 114 6320 Lucija

podr. Izola Nazorjeva 2 6310 Izola

15 ML. SERVIS MURSKA SOBOTA d.o.o. Š. Kovača 23 9000 Murska Sobota

02 521 10 38 02 534 84 10

mladinskiservis@email.si

16 TRENKWALDER ŠTUDENTSKI SERVIS d.o.o.

Osojnikova c, 9 2250 Ptuj

02 746 82 00

17 MANPOWER d.o.o. Gosposvetska 5 1000 Ljubljana 01 242 91 70

18 AGENCIJA M SERVIS d.o.o. Slovenski trg 8 4000 Kranj

04 202 04 50 info@mservis.si

podr. Tolmin Slovenski trg 8 5220 Tolmin

podr. Ajdovščina Župančičeva 8a 5270 Ajdovščina

podr. Nova Gorica Bevkov trg 6 5000 Nova Gorica

podr. Trebnje Baragov trg 1 8210 Trebnje

podr. Novo mesto Prešernov trg 6 8000 Novo mesto

podr. Črnomelj Kolodvorska 35 8340 Črnomelj

podr. Koper Kidričeva 1 6000 Koper

podr. Kranj 2 Kidričeva 53 4000 Kranj

posl. Ljubljana 2 Igriška 14 1000 Ljubljana

podr. Maribor Slovenska ulica 33 2000 Maribor

podr. Maribor Cankarjeva ul. 10

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 24 od 80

2000 Maribor 19 NAKLO d.o.o. Notranjska 14 1370 Logatec

01 754 13 13 student@naklo-logatec.si

20 ŠTUDENTSKI SERVIS TRBOVLJE d.o.o. Gimnazijska 7 1420 Trbovlje

21 MALDINSKI SERVIS VELENJE d.o.o. Trg mladosti 2 3320 Velenje

03 897 17 23 03 897 17 24

info@mi-servis-velenje.si

MSV podr. Žalec Mestni trg 6 3310 Žalec

MSV podr. Slovenj Gradec

Mariborska cesta 4 2380 Slovenj Gradec

22 LIBIS d.o.o. Prešernova 5 9240 Ljutomer 02 582 15 32 i.ibis@volja.net

23 REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER Župančičeva 18 6000 Koper

05 663 75 80 info@rrc-kp.si

24 EUROSPLET d.o.o. Partizanska 19 2390 Ravne na Koroškem

02 821 64 10 info@eurosplet.si

podr. Slovenj Gradec Mariborska c. 4 2380 Slovenj Gradec

podr. Radlje ob Dravi 2360 Radlje ob Dravi

25 ŠTUDENTSKI SERVIS ŠTUDENT d.o..o. Slovenska c. 6 1000 Ljubljana

01 200 40 00 info@ss-student.si

26 ŠTUDENTSKI SERVIS, družba za storitve d.o.o. Gregorčičeva 23- 25 2000 Maribor

02 229 09 00

ŠSM podr. Maribor Orožnova 8 2000 Maribor

ŠSM podr. Maribor Gosposvetska 87 2000 Maribor

ŠSM podr. Ljubljana Slovenska c. 27- 29/IV 1000 Ljubljana

ŠSM podr. Ljubljana Dunajska 107 1000 Ljubljana

ŠSM podr. Ljubljana Trg OF 10 1000 Ljubljana

ŠSM podr. Ljubljana Poljanska c. 14 1000 Ljubljana

ŠSM podr. Žalec Mestni trg 7 3310 Žalec

ŠSM podr. Murska Sobota Slovenska c. 25 9000 Murska Sobota

ŠSM podr. Velenje Trg mladosti 6 3320 Velenje

ŠSM podr. Ravne na Koroškem Prežihova 3 2390 Ravne na Koroškem

ŠSM podr. Hrastnik Log 3 1430 Hrastnik

ŠSM podr. Celje Vodnikova 11 3000 Celje

ŠSM podr. Slovenske Konjice Stari trg 15 3210 Slovenske Konjice

ŠSM podr. Krško CKŽ 23 8270 Krško

ŠSM podr. Brežice CPB 33 8250 Brežice

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 25 od 80

ŠSM podr. Ptuj Trstenjakova 5a 2250 Ptuj

ŠSM podr. Črnomelj Ul. Mirana Jarca 4 8340 Črnomelj

ŠSM podr. Kočevje TZO 37 1330 Kočevje

ŠSM podr. Lucija Obala 114 6320 Lucija

ŠSM podr. Nova Gorica Delpinova 13 5000 Nova Gorica

ŠSM podr. Vrhnika Cankarjev trg 5 1360 Vrhnika

ŠSM podr. Metlika

Naselje B. Kidriča TPC GALA 8330 Metlika

ŠSM podr. Grosuplje Kolodvorska 11 1290 Grosuplje

ŠSM podr. Ribnica Vrvarska 3 1310 Ribnica

ŠSM podr. Ruše Falska cesta 16 2342 Ruše

ŠSM podr. Maribor Slovenska c. 38a 2000 Maribor ŠSM podr. Maribor Žitna 12

2000 Maribor

ŠSM podr. Ormož Vrazova ulica 5 2270 Ormož

ŠSM podr. Kranj Na skali 7 4000 Kranj

ŠSM podr. Domžale Ljubljanska 90 1230 Domžale

ŠSM podr. Slovenj Gradec

Glavni trg 51 2380 Slovenj Gradec

ŠSM podr. Celje Kocenova 2 3000 Celje

ŠSM podr. Maribor Razlagova ulica 11 2000 Maribor

27 UMG d.o.o. Pod plevno 52 4220 Škofja Loka

Dejavnost opravlja na Ul. Nadgoriških borcev 34 1000 Ljubljana

28 ERGRE d.o.o. Obrežna 145 2000 Maribor

02 251 27 33

ergre@triera.net

29 ATAMA d.o.o. Dalmatinova 2 Slovenska c. 55 c 1000 Ljubljana

01 230 08 60

info@atama.si

30 METODA d.o.o. Brnčičeva 13 1000 Ljubljana

01 561 10 65 01 561 27 06

studentski.servis@keep-trade.si

31 MA.GO.MA d.o.o. Kidričeva ulica 20 5000 Nova Gorica

05 330 30 60

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 26 od 80

Podr. Ljubljana Kersnikova ulica 1 1000 Ljubljana

32 TEVIS-AGENCIJA ZA KADRE d.o.o.

Kotnikova 28 1000 Ljubljana

01 308 31 12 01 308 31 21

tevis@iskra.si

33 KADIS, kadrovsko izobr. Inženiring d.o.o.

Koprska 72 1000 Ljubljana

01 200 81 80

kadis@kadis.si

34 KORKAD d.o.o. Polena 6 2302 Mežica

02 870 24 16 02 870 01 18

korkad@siol.net

35 ORANGE STORITVE d.o.o.

Masarykova 36 1000 Ljubljana

01 236 11 56

ljubimka.pavasovic@avdicija.com

36 ŠTUDENTSKI SERVIS PIKACOM d.o.o.

Dunajska 106 1000 Ljubljana

01 566 31 11

pikacom@siol.net

37 ALT LAKOŠE &CO- LAKOŠE TANJA IN DRUGI d.n.o.

Ljubljanska 42 2000 Maribor

02 320 58 05 02 320 58 06

alt.lakose@siol.net

38 NASTOP družba za posredovanje dela d.o.o.

Tržaška c. 2 1000 Ljubljana

01 426 84 30

info@nastop.si

podr. Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 24 3240 Šmarje pri Jelšah

39 SPEN d.o.o. Ilirija 35 6276 Pobegi

info@naluno.com spen@siol.net

podr. Lucija Obala 114 6320 Lucija

40 CIFRA, finančne, računovodske in svetovalne storitve d.o.o.

Begunje 103 4275 Begunje

04 537 27 00 04 537 27 30

cifra@siol.net

Posluje v Radovljici Gorenjska c. 25 4240 Radovljica

41 EOROCENTER d.o.o. Slovenska 28 1234 Mengeš

info@studentski-center.com

42 TENIDA, Estetska in zdravstvena dejavnost, storitve in trgovina d.o.o.

Kosovelova 16 3000 Celje

03 543 34 22

tenida@siol.net

43 IP RIBNICA, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.

Opekarska c. 45 1310 Ribnica

01 837 25 10 01 837 25 14

info@ip-ribnica.si

44 AGENCIJA GRAFITI d.o.o.

Kropa 6 4245 Kropa

04 530 84 00

grafiti@g-kabel.si agencija.grafiti@siol.net

45 BUYITC inovativne internet rešitve d.o.o.

Prvomajska 30 2000 Maribor

02 228 02 28

info@buyitc.si

46 SIL MERKUR KAVČIČ IN ŽUPANČIČ, trgovina, gostinstvo in posredništvo d.n.o.

Kosovelova 35 5280 Idrija

05 372 28 66 05 372 28 68

silmerkur@hotmail.com

47 DATA družba za promet blaga in storitev d.o.o.

Šmartinska 130 1000 Ljubljana

01 541 90 45 01 524 29 30

ales.zevnik@data.si

48 NOUA podjetje za trženje, zastopanje in svetovanje d.o.o.

Ljubljanska c. 1 8000 Novo mesto

07 337 45 41

noua.studentski@siol.net

49 ADWCCO H.R. kadrovsko svetovanje d.o.o.

Kolodvorska 10 1000 Ljubljana

01 234 92 72

info@adecco.si

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 27 od 80

50 AVT ekologija, varnost, trgovina-sistemi d.o.o.

Arkova 13 5280 Idrija

05 372 26 20

avt@evt.si

51 MODRI ŠTUDENTSKI SERVIS

Borštnikov trg 2 1000 Ljubljana

01 200 88 00

vprasanja@studentski-servis.si

MŠS podr. Ljubljana 1 C. 27 aprila 31/IV 1000 Ljubljana

MŠS podr. Ljubljana 2 Kersnikova 4 1000 Ljubljana

MŠS podr. Ljubljana 3 Kardeljeva ploščad 5 1000 Ljubljana

ŠOULJ podr. Grosuplje Kolodvorska 3 1290 Grosuplje

ŠOULJ podr.. Maribor Prešernova 12a 2000 Maribor

MŠS podr. Kočevje Trg zbora odposl. 2 1330 Kočevje

ŠOULJ podr. Ribnica Škrabčev trg 54 1310 Ribnica

ŠOULJ podr. Vrhnika Cankarjev trg 4 1360 Vrhnika

ŠOULJ podr. Celje Cankarjeva 3 3000 Celje

ŠOULJ podr. Lendava Glavna ulica 1 9220 Lendava

52 NOVOLINE d.o.o. Letališka c. 33 1000 Ljubljana

01 547 18 38

53 CENTERKONTURA d.o.o. Parmova 41 1000 Ljubljana

01 436 36 30 01 436 34 07

centerkontura@siol.net

54 KARIERA d.o.o. Dunajska c. 21 1000 Ljubljana

01 436 40 00

info@kariera.si

Tabela 2: Seznam študentskih agencij za zaposlovanje s koncesijo, stanje

21.12.2007 (podatki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve)

Ponudba zasebnih agencij za zaposlovanje za delodajalce Ponudbo zasebnih agencij za zaposlovanje bom predstavila na podlagi pregleda ponudbe več agencij. Na osnovi analize njihovih spletnih strani bom skušala zbrati in obrazložiti ponudbo zasebnih agencij za zaposlovanje pri nas. Storitve, ki jih ponujajo zasebne agencije za zaposlovanje so :

• posredovanje dela, • iskanje in selekcija kadrov, • »lov na glave« (headhunting), • oglaševanje prostih delovnih mest, • obračun in izplačilo plač, • svetovanje s področja upravljanja s človeškimi viri, • svetovanje z delovno-pravnega področja.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 28 od 80

Posredovanje dela Zasebna agencija za zaposlovanje, na podlagi komercialne pogodbe, delavce, ki so pri njej zaposleni, posreduje podjetju za opravljanje določenega dela. Na ta način podjetje dokaj hitro zadovolji začasno potrebo po dodatni delovni sili. Stroški dela so zanj na ta način popolnoma variabilni, saj nastajajo skladno z delovnimi aktivnostmi in jih ni, ko ni delovnih aktivnosti. Agencija na podlagi zahteve naročnika v podjetje napoti delavce, ki so ustrezni (po izobrazbi, delovnih izkušnjah in drugih potrebnih lastnosti) za opravljanje določenih delovnih nalog. Z delavci, ki jih napoti v določeno podjetje, agencija sklene pogodbo o zaposlitvi (prevzame vse postopke prijave in odjave delavcev, sklene ustrezne pogodbe, obračuna in izplačila plač) ter prevzame vsa delovno-pravna tveganja (Adecco, 2007). Čeprav so napoteni delavci v bistvu zaposleni v agenciji, delajo po navodilih naročnika (podjetja). Posredovanje dela je na podlagi izkušenj agencij primerno za zagotavljanje delavcev ne glede na stopnjo njihove izobrazbe in pridobljenih izkušenj in je časovno neomejeno (od enega dneva do več mesecev). Podjetja to storitev največkrat uporabljajo v primeru povečanega obsega dela, sezonskega dejavnika (ki vpliva na obseg proizvodnje), odsotnosti zaposlenih (zaradi dopusta, bolniške, ipd.) ali iskanja morebitnih novih sodelavcev. Posredovanje zaposlitve (iskanje in selekcija kadrov) Podobno kot pri posredovanju dela agencija podjetju posreduje kandidate. Razlika je v tem, da gre za povpraševanje po ljudeh, ki naj bi zasedli delovna mesta, ne pa samo opravljali določene naloge do dokončanja del. Tukaj torej ne gre za nadomestne ali začasne delavce, pač pa za ljudi, ki jih podjetje namerava zaposliti za nedoločen čas. Do povpraševanja pride zaradi nadomestitve zaposlenih, ki so zapustili podjetje, zamenjave neustreznih kadrov ali odpiranja novih delovnih mest. Agencija za zaposlovanje izbira med ljudmi, ki nimajo zaposlitve in takimi, ki so že zaposleni, a iščejo boljše oziroma drugo delovno mesto. Na podlagi selekcije širšega kroga kandidatov podjetju posredujejo najboljše. Selekcija poteka seveda na podlagi opisa delovnega mesta ter zahtevanih kriterijev glede izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih lastnosti kandidatov. Prednost za podjetje pri tem načinu izbire kadrov je predvsem v hitrosti izbire in njeni strokovnosti. Predstavljeni so najboljši kandidati, med katerimi se v končni fazi podjetje odloči samo.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 29 od 80

»Lov na glave« (headhunting) Lov na glave ali headhunting je dejavnost iskanja oseb, ki so pripravljene, voljne in sposobne prevzemati specializirana delovna mesta, managerske funkcije ali vodstvene položaje v podjetjih (Kralj, 2001, str. 59-60). V nekaterih primerih zahtevajo naročniki točno določenega človeka, kar pomeni, da mora agencija poiskati načine, kako pripeljati tega človeka v določeno podjetje. V drugih primerih pa se izoblikuje profil kandidata, na podlagi tega pa agencija potem sama poišče najprimernejše kandidate in podjetju predstavi svoj izbor. »Idealni kandidat je tisti, ki ustreza spisku zahtevanih lastnosti, naročnikovi poslovni kulturi in njegovim posebnim željam«. (Kofol, 1998, str. 8). Oglaševanje prostih delovnih mest Agencije za zaposlovanje preko različnih medijev oglašujejo prosta delovna mesta za podjetja, ki so njihovi naročniki. Njihove oglase je moč zaslediti v dnevnem časopisju in na internetu. Oglasi vsebujejo podatke o delovnem mestu, zahtevani izobrazbi in ostalih lastnostih kandidata, ne pa tudi o tem, za katero podjetje gre. Navedena je agencija in njen naslov, preko nje pa potem kasneje kandidat ne bi skušal priti v neposreden stik s podjetjem, saj bi na ta način izgubila posel. Obračun in izplačilo plač Agencije ponujajo podjetjem storitev obračuna in izplačila plač, kar pomeni, da obračunajo plače za zaposlene nekega podjetja ne glede na to, ali gre za ljudi, ki so se pri podjetju zaposlili preko agencije - ali take, ki so tam redno zaposleni že dalj časa - in z agencijo nimajo nobene povezave. Storitev obsega svetovanje pri vzpostavitvi sistema in vzpostavitev sistema obračuna plač, obračun plač ter izdelavo obveznih poročil in analiz (Kadrovska dejavnost, 2002). Svetovanje s področja upravljanja s človeškimi viri Strokovnjaki iz agencije skušajo svetovati podjetjem, kako ravnati s svojimi zaposlenimi in njihovimi znanji in sposobnostmi (v smislu odkrivanja njihovih potencialov), da bi dosegali kar najboljše rezultate na poslovnem področju oziroma pri svojem delu. Svetovanje z delovno-pravnega področja Gre za svetovanje s področja delovno-pravne zakonodaje, kolektivnih pogodb, zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja. Naročniku ponujajo urejanje delovno pravnih razmerij. Sem sodi tehnična izvedba sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, prijava in odjava iz zdravstvenega zavarovanja ter prijava in odjava sprememb med zavarovanjem, priprava vseh sklepov iz področja urejanja pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja (sklepi o razporeditvi, delovnem času,

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 30 od 80

nadurnem delu, itd.), v sodelovanju z odvetnikom izvedba disciplinskih postopkov in reševanje pritožb pred organi druge stopnje. Poleg tega agencije ponujajo izdelavo splošnih aktov. (Kadrovska dejavnost, 2004):

● pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ● pravilnik o delovnih razmerjih, ● pravilnik o plačah in drugih prejemkih, ● pravilnik o disciplinski odgovornosti, ● pravilnik o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev, ● pravilnik o delovnem času. ● pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

2.1.4.3. Ponudba zasebnih agencij za zaposlovanje za delojemalce Ponudba obsega (Adecco,2008):

● pomoč pri iskanju prve zaposlitve, ● svetovanje pri iskanju in izbiri nove zaposlitve ● svetovanje pri iskanju začasnega dela, ● svetovanje na področju zaposlovanja.

Pomoč pri iskanju prve zaposlitve Agencija iskalcu prve zaposlitve na podlagi njegove izobrazbe in sposobnosti skuša ustrezno svetovati pri izbiri delovnega mesta. Preden se iskalec preko agencije za zaposlovanje poveže z nekim podjetjem in začne opravljati pripravništvo ali se drugače tam zaposli, podpiše pogodbo z agencijo. V začetnem obdobju je zaposlen pri agenciji in od nje prejema plačo. Agencija v tem obdobju od podjetja prejema provizijo, ki predstavlja nek odstotni delež plače zaposlenega. Če zaposleni ustreza zahtevam podjetja, se redno zaposli pri njem in stiki z agencijo se na tem nivoju končajo. Svetovanje pri iskanju in izbiri nove zaposlitve Podobno velja tudi za iskalce prve zaposlitve. Razlika v njegovih delovnih izkušnjah in znanju, ki mu dajejo večjo možnost pri izbiri službe, saj podjetja dajejo prednost kandidatom z izkušnjami. Postopek glede zaposlitve in posredovanja agencije pa je v osnovi enak. Svetovanje pri iskanju začasnega dela Oseba, ki išče začasno delo, preko agencije za zaposlovanje, z njo podpiše pogodbo. To pomeni, da je zaposlena pri agenciji in ne pri podjetju, za katerega opravlja zahtevana dela. Plačo in vse ostale prispevke dobiva od agencije. Ima popolnoma enake pravice kot redno zaposleni pri podjetju, saj je preko agencije zaščiten po kolektivni pogodbi. Te pravice so (Kadrovska dejavnost, 2007):

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 31 od 80

● prejemanje iste plače in nadomestil kot redno zaposleni iste ravni v podjetju v katerega je napoten,

● zagotovilo, da bodo plačani vsi socialni prispevki, zavarovanja, akontacija za dohodnino, itd.,

● biti ustrezno seznanjen s tveganji povezanimi z delovnim mestom, ● podpisati transparentno pogodbo, ki vključuje definicijo zahtevanih nalog, ki

jih je potrebno izvajati, trajanje začasnega dela, delovne ure, vrsto pogodbe in plačo,

● imeti možnost kasnejše redne zaposlitve pri podjetju v katerega je napoten. Svetovanje na področju zaposlovanja Če iskalec sam ne ve najbolj natančno, kakšno zaposlitev oziroma delo želi, ga svetovalci v agenciji za zaposlovanje skušajo kar se da ustrezno usmeriti. V primeru, da na trgu obstaja trajno pomanjkanje povpraševanja po določeni stroki, se morajo kandidati prekvalificirati, da bi bili sposobni opravljati dela na drugih področjih. Zato tudi agencije usmerjajo ljudi v izobraževalne tečaje, s pomočjo katerih potem lažje pridejo do zaposlitve.. Kot vidimo se ponudbi za delodajalce in delojemalce medsebojno dopolnjujeta, saj delojemalci povprašujejo po delovni sili, ki jo ponujajo delojemalci, obratno pa delojemalci povprašujejo po delovnih mestih, ki jih ponujajo delodajalci. Agencije so pri tem posredniki, ki skušajo omogočiti, da se ponudba in povpraševanje po zaposlitvi kar najhitreje in brez težav srečata. Outsourcing ( racionalizacija kadrovskih procesov)

Pri ponudbi zasebnih agencij sem omenila, da tisti, ki preko agencije za zaposlovanje dobi delo, ni redno zaposlen pri podjetju, za katerega opravlja delovne naloge, pač pa pri agenciji, ki ga je posredovala temu podjetju. Najemanju zunanje delovne sile za opravljanje del znotraj podjetja pravimo outsourcing.

Outsourcing ali racionalizacija kadrovskih procesov je zunanje oskrbovanje, oddajanje del, zunanje izvajanje, organizacijsko izločanje posameznih aktivnosti, procesov ali kar celih poslovnih funkcij za zunanje ponudnike (izvajalce teh storitev). Gre za izkoriščanje zmogljivosti zunaj lastnega podjetja, oddajanje dela ali storitev zunanjim partnerjem, najemanje tujih storitev, vključevanje zunanjih sodelavcev, organizacijsko izločanje funkcij oziroma procesov (Outsourcing Advise, 2007). Razlog, da se podjetja uporabljajo te novosti, je v zmanjševanju stroškov. Z najemanjem zunanjih sodelavcev se izognejo stroškom uvajanja lastnih ali iskanja ustreznih novih kadrov za opravljanje določenih aktivnosti v podjetju. S tem predvsem prihranijo čas in hitro omogočijo nemoteno delovanje vseh poslovnih funkcij, ki so odvisne od dela zunanjih sodelavcev (pri nas trenutno najbolj uveljavljeno področje informacijske tehnologije).

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 32 od 80

2.1.5 ISKANJE DELA IN ZAPOSLITVE PREKO ZASEBNIH AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE

Zaposlitev je nekaj, kar naj bi človek izbral po svoji presoji, da bo tako opravljal delo, za katerega je usposobljen in ki ga veseli. Pogosto pa so možnosti za izbiro želene zaposlitve omejene in se lahko ljudje odločajo le med zaposlenostjo in brezposelnostjo. Postati brezposeln za večino ljudi predstavlja obup, stisko, izgubo dohodka in s tem vira za preživetje, brezizhodnost. Vendar pa je čas brezposelnosti tudi čas, ko človek temeljito razmisli o svoji prihodnosti. Iskati zaposlitev namreč ne pomeni pasivnega čakanja na delovno mesto, ki ga bo ponudil delodajalec ali Zavod. Pomeni predvsem trdo delo, pot do zaposlitve pa lahko traja tudi več mesecev. Za uspeh pa so pogosto potrebne spremembe – osebne in poklicne.

Zasebne agencije za zaposlovanje sicer ponujajo različne možnosti pri iskanju zaposlitve, vendar bom v tej točki opisala le postopek pri iskanju dela in zaposlitve preko agencij z namenom pridobitve redne zaposlitve ali zaposlitve za določen čas. Ostale dejavnosti (headhunting in outsourcing) ne predstavljajo osrednje teme tega diplomskega dela, zato se mi ne zdi pomembno opisovati postopkov pri teh načinih zaposlovanja ali iskanja zaposlitve.

Vzpostavitev kontakta z agencijo

Osebe, ki iščejo zaposlitev in se odločijo poiskati pomoč zasebne agencije za zaposlovanje, lahko to storijo na različne načine:

• vpišejo se v bazo podatkov na internetnih straneh, • pošljejo prošnjo na podlagi oglasa v časopisu.

Vpis v bazo podatkov Zasebne agencije za zaposlovanje na svojih spletnih straneh na internetu ponujajo iskalcem zaposlitve poleg objave oziroma razpisa prostih delovnih mest tudi vpis v bazo podatkov. V bazo podatkov vpišejo podatke o svoji izobrazbi, delovnih izkušnjah, svojih željah glede delovnega mesta in življenjepis. Na podlagi tega agencije potem lažje iščejo primerne kandidate za svoje naročnike (podjetja), ki povprašujejo po delovni sili. Vsak uporabnik baze podatkov mora imeti tudi svoj elektronski naslov, na katerega prejema obvestila o prostih delovnih mestih. Ta obvestila so poslana glede na stopnjo izobrazbe in kraj dela, ki ga je navedel uporabnik. Obvestila o prostih delovnih mestih pošilja računalniški program na podlagi že omenjenih kriterijev.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 33 od 80

Ko kandidat, ki išče zaposlitev, preko elektronske pošte prejme obvestilo o prostem delovnem mestu, se na podlagi tega odloči, ali mu ustreza. Hkrati ugotovi, ali ustreza zahtevanim kriterijem. Vsak oglas ima poleg osnovnih podatkov o delovnem mestu in zahtev glede izobrazbe in sposobnosti kandidata elektronski naslov kontaktne osebe (svetovalca). Prijava, ki jo kandidat pošlje na ta naslov, mora vsebovati ime in priimek kandidata, opis, na katero delovno mesto se prijavlja, ter nekaj razlogov, s katerimi pojasni, da je primeren za delovno mesto - in kaj ga je pritegnilo k prijavi. Ta način kontakta z agencijo iskalcu zaposlitve omogoča ažurno spremljanje ponudbe delovnih mest, saj ga agencija sproti obvešča o prostih delovnih mestih. Poleg tega ni potrebno za vsako delovno mesto posebej sestavljati in pošiljati prošnje ter dolgo čakati na odgovor. Po našem mnenju je ta oblika najustreznejša, seveda za tiste, ki imajo dostop do interneta. Prošnja na podlagi oglasa v časopisu Prošnja na podlagi oglasa v časopisu se v bistvu ne razlikuje od tiste, ki bi jo poslali podjetju direktno. Kandidat pošlje prošnjo z zahtevanimi podatki, ki pa je naslovljena na agencijo. Agencija mu potem odgovori na naslov, ki ga poda v prošnji in se potem dogovori za razgovor s svetovalcem. Neposreden stik z agencijo

Potem, ko iskalec zaposlitve odda prošnjo na podlagi oglasa za prosto delovno mesto, prejme obvestilo o tem, kdaj naj se oglasi na agenciji za razgovor. Na podlagi lastne izkušnje lahko povem, da agencije že v tej točki izvajajo selekcijo. Ko sem sama poizkusila iskati zaposlitev preko neke zasebne agencije za zaposlovanje, sem doživela precejšnje razočaranje. Vpisala sem se v njivo bazo podatkov in res preko elektronske pošte začela dobivati obvestila o prostih delovnih mestih. Poslala sem nekaj prošenj, vendar nikoli nisem dobila nobenega odgovora z njihove strani. Ko sem se povezala z agencijo, so mi zatrdili, da so dobili mojo prošnjo in da lahko v kratkem času pričakujem odgovor, vendar se to ni nikoli zgodilo. Potem sem začela razmišljati o tem, da verjetno dobijo izredno veliko prošenj. Zato že na podlagi tega izvedejo prvo selekcijo in na razgovor povabijo le tiste kandidate, ki po določenih kriterijih najbolj ustrezajo zahtevam objave oziroma razpisa. Tisti iskalci zaposlitve, ki ustrezajo kriterijem objave oziroma razpisa, torej dobijo odgovor agencije, v katerem je naveden datum in čas razgovora s kontaktno osebo. Na osnovi tega se nato oglasijo na razgovor v agenciji. Razgovor poteka na enak način kot poteka razgovor za zaposlitev v podjetju, s to razliko, da izbira iskalca zaposlitve še ne pomeni, da je zaposlitev dobil. Agencija za zaposlovanje pomeni namreč šele »prvi krog kvalifikacij«, ki kandidata postavi ob bok drugim izbranim, ki imajo enake možnosti, da dobijo želeno zaposlitev. Agencija za zaposlovanje po naročilu podjetja izmed vseh kandidatov, ki jih pokliče na razgovor, izbere nekaj

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 34 od 80

najbolj ustreznih (ponavadi pet ali šest, odvisno od zahtev podjetja). Izbranci gredo kasneje še na razgovor v podjetje. Razgovor v agenciji poteka med svetovalcem in kandidatom. Svetovalec kandidata še bolj natančno seznani z delovnim mestom, za katerega se poteguje. Nakaže pričakovanja s strani delodajalca, zbere dodatne podatke o njegovih znanjih in sposobnostih, ki jih morda ni navedel v poslani prošnji, vendar se mu sedaj zdijo pomembne, na podlagi dodatnih informacij, ki jih je na tem razgovoru dobil o delovnem mestu. Lahko govori tudi o svojih izkušnjah iz področij, ki niso neposredno povezana z želenim delovnim mestom, vendar se mu zdijo pomembne in koristne pri opravljanju dela na tem delovnem mestu. Kandidat pove, zakaj se sam zdi primeren za to delovno mesto in kaj meni, da je njegova prednost pred ostalimi kandidati. Pripomba: to je po mojem mnenju zelo težko opredeliti, ker ostalih kandidatov ne pozna). Razgovor naj bi vključeval vse pomembne malenkosti, ki bi lahko v očeh svetovalca pomenile prednost pred ostalimi iskalci zaposlitve. Kandidat se mora zavedati, da je predpogoj zaposlitve to, da vzbudi zanimanje pri svetovalcu. On namreč odloča, ali bo kandidat poslan na razgovor v podjetje - in s tem dejanske možnosti za zaposlitev. Razgovor v podjetju Agencija med vsemi, ki so prišli na razgovor za določeno delovno mesto, izbere nekaj oseb, ki naj bi glede na kriterije naročnika (podjetja) najbolj ustrezali. Za te kandidate se potem s podjetjem dogovori za termine. Kandidati se oglasijo v podjetju, kjer imajo razgovor s predstavnikom podjetja. To je zadnja faza selekcije kandidatov. Teme razgovora ne bom posebej opisovala, saj se naj ne bi bistveno razlikovala od tiste v agenciji. Po končanem razgovoru se v določenem času kandidata obvesti, ali s kandidaturo uspel. Kandidata o tem obvestita agencija in podjetje. Predstavnik podjetja pa ga (v primeru, da je zaposlitev dobil) obvesti o tem, kdaj naj pride v podjetje, da bo sklenil pogodbo o zaposlitvi in začel z delom. S tem se konča faza selekcije. Zaposleni dobiva plačo in druge pravice iz delovnega razmerja od agencije, saj je po podpisu pogodbe zaposlen v agenciji - in ne v podjetju. Agencija od podjetja dobiva mesečno plačilo za najem zaposlenega (določen odstotek njegove plače). Po preteku določenega roka se agencija in podjetje lahko dogovorita, da se kandidata redno zaposli pri podjetju, kar pomeni, da prekine pogodbo z agencijo. Za to se podjetje ponavadi odločijo po nekaj mesecih, če ugotovi, da so zadovoljna z njegovim delom. V primeru, da z njim niso zadovoljna, se lahko odločijo za zamenjavo. To je prednost zaposlovanja ljudi preko agencije (z vidika podjetja), saj brez kakršnikoli stroškov lahko zamenjajo zaposlenega, ki se izkaže za nesposobnega oziroma neustreznega pri opravljanju svojega dela ali kako drugače ne ustreza zahtevam delovnega mesta. Podjetje ima potem spet prosto delovno mesto in proces selekcije kandidatov preko agencije se ponovi.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 35 od 80

Sodelovanje zasebnih agencij za zaposlovanje s pristojnimi organi Agencija, ki izvaja aktivnost posredovanja dela, je po zakonu o delovnih razmerjih in pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje dolžna sodelovati z Zavodom RS za zaposlovanje in Študentsko organizacijo Slovenije, ter upoštevati pravila o ponudbi in povpraševanju na trgu dela. V času sodelovanja skrbita za varstvo podatkov brezposelnih oseb tako agencija kot Zavod za zaposlovanje. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), določa, da mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, prosta delovna mesta javno objaviti. Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni. Javno se morajo objaviti vsa delovna mesta. Namen javne objave je omogočiti širše obveščanje kandidatov za zaposlitev in tako zagotoviti več možnosti, da delodajalec za prosto delovno mesto dobi ustreznega delavca. Vse organizacije oziroma delodajalce Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 69/98, 67/02, 02/04, 63/04 in 79/06) obvezuje, da Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavijo vsako prosto delovno mesto. Objava ni potrebna v določenih primerih, ki so natančno določena z zakonom. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda za območje Slovenije. Njegova dejavnost, organizacija, način funkcioniranja in druge statusne značilnosti so urejene z zakoni in statutom. Zavod deluje funkcionalno oziroma organizacijsko na sedežu v centralni službi, v območnih enotah in v uradih za delo, pri čemer poslovanje s strankami poteka na območnih enotah in v uradih za delo, na centralni službi pa le v zvezi s postopkom izdaje delovnega dovoljenja za tujce in s statusom begunca ali slovenskega izseljenca oziroma njegovega potomca. Uradi za delo opravljajo in zagotavljajo neposreden stik z delavci, delodajalci ter drugimi občani pri informiranju in uveljavljanju njihovih pravic in zahtevkov v zvezi s posredovanjem dela in zaposlitev, poklicnim usmerjanjem, štipendiranjem in programi aktivne politike zaposlovanja (Kresal, 94). Zavod mora vsa prosta delovna mesta objaviti v svojih uradnih prostorih. Taka objava šteje kot javna objava. Delodajalci poleg tega lahko uporabijo tudi druge oblike javne objave (na primer sredstva javnega obveščanja). Rok za prijavo začne teči z dnem objave na Zavodu za zaposlovanje. Če delodajalec objavi prosto delovno mesto tudi v sredstvih javnega obveščanja, začne rok za prijavo teči z dnem zadnje objave, kar pa ne velja za delodajalca, ki zaposluje skladno z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02). Agencija za zaposlovanje na zavodu prijavi delovno mesto na poseben način. To stori s pomočjo posebnega obrazca »Prijava potrebe po delavcu oziroma pripravniku.«, ki se nahaja na internetnih straneh Zavoda za zaposlovanje. Obrazec pravilno izpolni prek interneta ali pošlje po pošti območni službi zavoda oziroma uradu za delo. Obrazec je v dveh izvodih, od katerih zadrži dva izvoda zavod za zaposlovanje zaradi javne objave in posredovanja brezposelnih oseb na prosto delovno mesto. Tretji izvod zavod vrne agenciji, da ga ta ima kot dokazilo o izvršenih zakonskih obveznostih in tudi v primeru kasnejše zaposlitve tega delavca za prijavo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 36 od 80

zdravstveno zavarovanje. Ob prijavi izbranega delavca mora agencija za zaposlovanja obrazec M-1 vpisati v registrsko številko obrazca »Prijava potrebe po delavcu oziroma pripravniku«, ki jo dopiše zavod za zaposlovanje. Ob prijavi agencija označi, ali želi sodelovanje zavoda pri iskanju kandidatov za delovno mesto. Če to željo uveljavi, pošlje zavod nekaj primernih iskalcev zaposlitve na razgovor v agencijo. V primeru, da med brezposelnimi osebami, prijavljenimi na zavodu za zaposlovanje, ni primernih kandidatov (tudi to se zgodi npr. ob iskanju delavca, ki ima izpit za strojni kotel in 30 let izkušenj), lahko skladno s predpisi, ki urejajo področje zaposlovanja tujcev, agencija zaposli tujca.

V primeru, da agencija želi sodelovanje Zavoda za zaposlovanje pri iskanju delavca, ji ta, kot sem že omenila, napoti nekaj kandidatov na razgovor. Strokovni sodelavci v agenciji o izteku prijave za prosto delovno mesto opravijo intervju s temi kandidati. Kandidati, ki po mnenju strokovnih sodelavcev niso primerni, jim le potrdijo opravljen razgovor, katerega brezposelni prijavljeni na zavodu nujno potrebujejo, saj je ta nujno potreben za obstanek na zavodu za zaposlovanje. O neizbranosti kandidatov pa agencija obvesti kandidate pisno - in ne na razgovoru v roku osmih dni. Ob izbiri pravega kandidata pa agencija za zaposlovanje sklene pogodbo o zaposlitvi za določen, nedoločen ali krajši čas, in sicer najkasneje v osmih dneh po pričetku dela. Ta časovna omejitev velja tudi za prijavo delavca v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje z obrazcem M-1. Poleg obrazca pa se doda že omenjen obrazec »Prijava potrebe po delavcu oz. Pripravniku z registrsko številko dodeljeno s strani Zavoda za zaposlovanje.

Težave mladih pri iskanju dela in zaposlitve

Iskanje dela in zaposlitve pogosto pereč problem za mlade ljudi, ki so zaključili šolanje - in prvič iščejo zaposlitev ali zaposlitev menjajo, ker iščejo bolj ustrezno. Ob tem, da pri nas veliko ljudi neposredno občuti problem brezposelnosti, se mladi soočajo morda s celo večjimi težavami pri iskanju dela in zaposlitve kot ostali brezposelni. To po eni strani spodbuja izobraževanje (v zadnjih letih je vse več mladih, ki se odločajo za vpis na univerzo), saj vidijo svoje možnosti in prednosti v dobri izobraženosti prebivalstva, po drugi strani pa delodajalci ne morejo zagotoviti dovolj delovnih mest, da bi te ljudi zaposlila. Tudi težave pri iskanju zaposlitve vplivajo na to, da se mladi odločajo za nadaljnji študij, ker menijo, da bodo z višjo izobrazbo lažje prišli do zaposlitve. To v določenih strokah, ki so, lahko rečemo, glede na število vpisanih študentov, bolj popularne od drugih, vodi do presežne ponudbe kadrov, kar spet ne rešuje problema brezposelnosti, ampak ga še dodatno poglablja. Povpraševanje po delovni sili v različnih panogah gospodarstva se spreminja glede na trende v svetovnem gospodarstvu, kar je posledica vse večje povezanosti in medsebojne odvisnosti različnih držav. Žal se te spremembe dogajajo precej hitro, zato je že izbira poklica v današnjih časih zelo negotova odločitev. Pri tem mislim na to, ali bo po koncu izobraževanja obstajalo povpraševanje po taki delovni sili ali ne. Ljudje se zaradi trenutnih gospodarskih razmer čedalje bolj odločajo za poklice, za

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 37 od 80

katere menijo, da jim bodo prinesli zaposlitev in dobro plačo kot pa za tisto, kar jih resnično veseli. Ko prebiramo oglase za prosta delovna mesta, lahko opazimo, da večina podjetij zahteva od kandidatov poleg ustrezne izobrazbe določene delovne izkušnje. To je pogosto glavni razlog, da je mladim, ki iščejo prvo zaposlitev, veliko težje kot ostalim iskalcem zaposlitve. Seveda to ni značilno samo za našo državo, vendar je v razmerah visoke brezposelnosti konkurenca za delovna mesta tako še veliko večja. Podjetja za prosto delovno mesto lahko dobijo več kot sto prijav. Seveda ni mogoče vseh kandidatov povabiti na razgovor, zato na podlagi izbora le manjši krog kandidatov dobi možnost. Nekdo, ki je sicer izredno sposoben, pa nima delovnih izkušenj, bo verjetno že na podlagi tega izpadel iz kroga ljudi, ki so povabljeni na razgovor. Tako ponavadi veliko ljudi ne dobi niti priložnosti, da bi na razgovoru pokazali svoje sposobnosti in znanja. Vsi našteti problemi, s katerimi se soočajo mladi pri iskanju zaposlitve, tudi njih vodijo do iskanja novih načinov, da bi prišli do zaposlitve. Iskalci prve zaposlitve in ostali mladi, ki so brezposelni, predstavljajo izredno velik delež ljudi, ki iščejo zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje. Čeprav se je delež tistih, ki so stari do 26 let, in tistih, ki iščejo prvo zaposlitev, v celotni registrirani brezposelnosti v zadnjem desetletju zmanjšal, obe kategoriji še vedno sodita med značilne skupine registriranih brezposelnih oseb. Kljub upadanju deležev obeh omenjenih kategorij v celotni registrirani brezposelnosti sta le-ta še vedno precej visoka. Potrebno je vedeti tudi to, da se je brezposelnost v zadnjih letih precej povečala tudi v drugih kategorijah, kar je razlog za upadanje relativnih deležev obeh kategorij.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 38 od 80

II. EMPIRIČNI DEL

1. PROBLEM Iskanje zaposlitve in dela lahko štejemo za večino ljudi v sodobnem svetu kot zelo pomembno aktivnost. Pri tem imajo osebe na voljo različne poti oziroma kanale. V tem diplomskem delu bomo empirično raziskavo zasnovali na treh pristopih:

1. Prikazali bomo stališča štirih oseb oziroma njihove neposredne izjave o delovanju zasebnih agencij za zaposlovanje. Pri tem se zavedamo močne omejitve, kajti izjave štirih oseb ne moremo šteti kot reprezentativne – in jih tedaj ne moremo posplošiti. Lahko pa pomenijo zanimivo ilustracijo.

2. Na vzorcu 42 oseb bomo na podlagi odgovorov na krajšo anketo raziskali

njihova stališča do delovanja agencij za zaposlovanje. Tudi ta vzorec iz objektivnih razlogov ni zadosti velik, predvsem pa ni reprezentativen za bolj zanesljive posplošitve. Kljub temu pa lahko rezultati pomenijo vsaj osnovno indikacijo o stališčih iskalcev zaposlitve do tega načina iskanja zaposlitve.

3. Primerjali bomo možnosti iskanja preko spletnih strani zasebnih agencij za

zaposlovanje in jih primerjali z možnostmi, ki jih ponuja javni zavod za zaposlovanje – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pri tretjem pristopu bomo iskali bomo odgovore na naslednja vprašanja:

a) Katere agencije ponujajo možnosti za iskanje zaposlitve in dela preko svojih spletnih strani? Pri tem pomeni zaposlitev sklenitev delovnega razmerja s pogodbo o zaposlitvi pri delodajalcu, ne glede na to, ali je prosto delovno mesto oziroma vrsta dela na razpolago za polni ali za krajši delovni čas, za polni ali krajši delovni čas. Delo pa pomeni možnost opravljanja dela preko podjemne pogodbe (pogodbe o delu) ali avtorske pogodbe.

b) Koliko delovnih mest oziroma koliko del je na razpolago pri posamezni

agenciji na določen datum za določenega iskalca zaposlitve?

c) Katere podatke o zaposlitvi (prostem delovnem mestu) oziroma vrsti dela ponujajo agencije?

d) Koliko časa porabi iskalec zaposlitve, da dobi na spletni strani vse

potrebne informacije?

e) Kolikšna je prijaznost pri dostopanju do podatkov?

f) Zbrane podatke in ocene bomo primerjali s storitvami Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je javni zavod z izvajalsko mrežo po celotni Republiki Sloveniji (12 območnih oziroma regijskih služb ter 59 uradov za delo na ravni upravnih enot).

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 39 od 80

2. METODE Pri prvem pristopu smo uporabili metodo intervjuja, pri drugem metodo anketiranja, pri tretjem pristopu pa smo uporabili naslednjo pot:

1. Uporabili smo uradno objavljeni seznam agencij – poleg Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2. Hipotetično smo izbrali pet iskalcev zaposlitve oziroma dela z različnimi

izobrazbenimi profili, starostjo, spolom, delovnimi izkušnjami in pripravljenostjo za zaposlitev glede na kraj stalnega bivališča (oddaljenostjo med krajem bivališča in krajem delovnega mesta). Podatki o teh osebah so v tabeli 3.

OSEBA / OSNOVNI PODATKI

A - orodjar B – ekonomski tehnik

C – dipl. inž. strojništva

D – dipl. organizatorka - menedžerka

E – univ. dipl. sociologinja

1 Javno veljavna izobrazba Orodjar Ekonomski tehnik Dipl. inž. strojništva

Dipl. organizator – manager

Univ. dipl. sociologinja

2 Leto zaključka izobrazbe 1980 2006 1999 2003 2007 3 Spol Moški Ženski Moški Ženski Ženski 4 Starost 46 let 21 let 33 let 35 let 23 let

5 Dolžina delovnih izkušenj

27 let

Brez formalnih delovnih izkušenj v delovnem razmerju, 7 mesecev kot pomoč pri računovodskih opravilih preko študentskega servisa.

9 let 15 let Brez formalnih delovnih izkušenj.

6 Vrsta delovnih izkušenj (okvirni opis)

Delo v proizvodnji Računovodska opravila.

Konstrukcija strojnih naprav, tri leta vodja obrata s 40 zaposlenimi (pred stečajem srednje velikega podjetja)

S predhodno izobrazbo administrativnega tehnika po opravljenem pripravništvu 10 let na delovnem mestu referenta v upravni enoti, po diplomi (izredni študij) kadrovska in splošna opravila v manjšem podjetju (5 let).

Občasna dela prevajanja (francoščina) preko študentskega servisa.

7 Občina stalnega bivališča

Jesenice Ljubljana Celje Maribor Nova Gorica

8

Pripravljenost za sprejem dela oziroma delovnega mesta glede na oddaljenost od stalnega bivališča (po označbi upravne enote)

Jesenice, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Tržič, Ljubljana.

Ljubljana, Škofja Loka. Celje, Laško, Žalec, Velenje. Maribor, Lenart, Ruše.

Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin, Postojna.

Tabela 3: Osnovni podatki o petih, hipotetično izbranih osebah (A, B, C, D, E), ki

iščejo zaposlitev oziroma delo.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 40 od 80

Namenoma smo izbrali osebe z različnimi izobrazbenimi profili glede na stopnjo izobrazbe (ena oseba s IV., ena oseba s V., dve osebi s VI. In ena oseba s VII. stopnjo); različno vrsto izobrazbe (dve osebi s tehniško, tri osebe z družboslovno izobrazbo); različnim letom zaključka izobrazbe; različnim spolom (tri ženske, dva moška); različno starostjo (46, 21, 33, 35, 23 let); različno dolžino delovnih izkušenj (od osebe B brez formalnih delovnih izkušenj do osebe A s sorazmerno dolgimi delovnimi izkušnjami 27 let; različno vrsto delovnih izkušenj, med drugim tudi z vodstvenimi delovnimi izkušnjami osebe C; z različnim krajem stalnega bivališča (Jesenice, Ljubljana, Celje, Maribor, Nova Gorica) ter različno pripravljenostjo glede kraja zaposlitve. Menimo, da smo kljub (zelo) majhnemu vzorcu tako zajeli nekaj tipičnih primerov, ki bi bili lahko tudi realni in odražajo del populacije iskalcev zaposlitve. Postavili smo se v vlogo iskalcev zaposlitve oziroma dela, ki imajo navedene lastnosti, pomembne pri iskanju zaposlitve. Za vsako agencijo iz seznama – in na začetku še Zavoda RS za zaposlovanje - smo »odigrali« vlogo osebe A, B, C, D in E, ki ima na voljo internetno povezavo in išče informacije. Rezultate smo zapisali v preglednico, ki vsebuje naslednje podatke (tabela 4). A Ime agencije B Datum snemanja A -

orodjar B – ekonomski tehnik

C – dipl. inž. strojništva

D – dipl. organizatorka - menedžerka

E – univ. dipl. sociologinja

OPOMBE

1

Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za območje iskanja

2

Skupno število del (po podjemni in/ali avtorski pogodbi) za območje iskanja

3 Kvaliteta dobljenih podatkov za prosta delovna mesta (da, ne) 3a za nedoločen ali za določen čas

3b Za polni ali za krajši delovni čas

3c Kratek opis dela

3d Morebitna alternativna izobrazba

3e Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.)

3f Okvirna višina plače oziroma plačila za delo

3g Način prijave 3h Rok prijave 3i Kontaktna oseba za prijavo

3j Poskusno delo 4 Povprečno

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 41 od 80

porabljen čas za pridobitev navedenih informacij (v minutah)

Tabela 4: Preglednica za zbiranje podatkov o objavah prostih delovnih mest oziroma

del glede na izbrane kriterije. Poleg zbranih podatkov v tabeli smo ob koncu zapisali splošen kvalitativni (subjektivni) vtis o uporabnosti in prijaznosti dostopa do podatkov. Oceno bomo izvedli na podlagi primerjalne kvantitativne analize ter kvalitativnih splošnih ocen za vse agencije.

3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE Empirična analiza pri tretjem pristopu zajema le 5 profilov iskalcev zaposlitve in dela. V realnem svetu je takšnih profilov več deset tisoč, če upoštevamo vso kombinatoriko lastnosti posameznih oseb. Kljub temu upamo, da bo tudi tako zožen vzorec dal vsaj indikacijo o izčrpnosti in uporabnosti podatkov posameznih agencij. Kvalitativna ocena pri vsaki agenciji bo neizbežno subjektivna, dala jo bo avtorica tega dela, za večjo objektivnost bi bilo bolje, če bi celotno proceduro izvedlo več neodvisnih ocenjevalcev. Empirična analiza zajema le snemanje stanja na en dan, kar ni nujno reprezentativno, saj je spričo valovanja v povpraševanju po kadrih lahko določen datum objavljanja za določeno agencijo pristranski. Ali bolj natančno: sicer naključno izbrani datum da lahko rezultat, ki je precenjen ali podcenjen. Za bolj zanesljivo podobo bi morali zajemati podatke naključno in daljši čas. Predstavljeni rezultati prikazujejo le del storitev, ki jih agencije ponujajo svojim strankam (iskalcem zaposlitve in dela). Ta analiza ne zajema drugih storitev za to ciljno skupino (svetovanje, predhodna selekcija, zaposlovanje pri drugem delodajalcu in podobno), prav tako ne storitev, ki jih agencije ponujajo delodajalcem in drugim.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 42 od 80

4. REZULTATI IN RAZLAGA Prvi pristop: stališča štirih oseb Pred nedavnim se je v medijih veliko govorilo in opozarjalo na to, da naj bi večina agencij za zaposlovanje kršila delovnopravno zakonodajo in kolektivne pogodbe. Agencijam so očitali, da ne zaposlujejo za nedoločen čas. Tudi to, da so delavci zaposleni preko agencij plačani slabše, kot določa zakon (vsi enako plačilo). Govorilo se je tudi o tem, da nimajo dodatkov za nočno in nadurno delo, ne dobijo regresov, ter ne morejo stavkati. V diplomskem delu smo z vprašalnikom želeli preveriti predvsem položaj delavcev in učinkovitost delovanja zaposlitvenih agencij. O iskanju zaposlitve smo govorili z mnogimi mladimi ljudmi, ki se soočajo s podobnim problemom kot večina mladih v Sloveniji. Večina izmed njih je že skušala najti zaposlitev preko zasebnih agencij, nekaterim med njimi je to tudi uspelo. V nadaljevanju bomo opisali izkušnje štirih naključnih oseb, starih od 24 do 36 let, ki so našle zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje. Vsi štirje imajo skupno to, da so poiskali zaposlitev preko iste agencije - in to pri istem podjetju. Razlog, da smo se odločili za izbiro ene agencije, je v različnosti poti, ki je te štiri ljudi vodila do te agencije in kasneje do zaposlitve. Na ta način smo dobili štiri bolj ali manj različne vidike enakega ali vsaj podobnega načina iskanja zaposlitve. Z izbiro istega podjetja pa bi želeli vsaj nakazati, kakšna je njegova politika zaposlovanja. Na podlagi pogovora z vsemi štirimi osebami smo opazili, da ravno na tem področju obstajajo razlike. Po mnenju enega izmed njih se podjetje glede na višino izobrazbe namreč odloči, ali jih zaposliti redno ali pa samo preko agencij za določen čas. Tudi njihova stališča glede zaposlitve za določen čas se razlikujejo. Prvi primer Moški, star osemindvajset let, visokošolska izobrazba. Zaposlitev je začel iskati takoj po končanem študiju, vendar precej časa neuspešno. Poizkušal je preko Zavoda RS za zaposlovanje, kar pa ni obrodilo nikakršnih rezultatov. Storitve Zavoda RS za zaposlovanje je ocenil kot slabe, saj ob velikem številu ljudi, ki so tam prijavljeni, nimajo dovolj časa, da bi se posvetili posamezniku in mu na najboljši način svetovali in poskušali najti ustrezno zaposlitev. Kot neustrezen je označil tudi sistem iskanja zaposlitve, po katerem zavod poišče delo nekomu ne glede na njegove želje, kar pomeni, da mora to delo sprejeti ali pa se mu ukine prejemanje denarnega nadomestila. (Takšna situacija se sicer lahko primeri le za osebo, ki že ima denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, kar za to osebo ne velja). Ker tudi pošiljanje prošenj na objave v različnih časopisih ni prineslo želenih rezultatov, se je na priporočilo znancev povezal z zasebnimi agencijami za zaposlovanje. Na internetu je poiskal naslove različnih agencij in se vpisal v njihove baze podatkov. Po treh mesecih se je z eno izmed njih dogovoril za razgovor. Predstavnik agencije mu je na podlagi razgovora o njegovi izobrazbi in sposobnostih ter željah in ambicijah predstavil nekaj podjetij, on pa je izbral eno izmed njih. Ponujeno delovno mesto je sicer zahtevalo srednješolsko izobrazbo, vendar se je kljub temu odločil, da bo odšel

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 43 od 80

na razgovor. Na razgovoru v podjetju je izvedel, da kasneje obstaja možnost napredovanja, kar pomeni, da bo lahko prišel do pozicije, ki bolj ustreza njegovi izobrazbi. Na podlagi tega se je odločil, da ponudbo sprejme. Kmalu je bil obveščen, da je sprejet in z agencijo je podpisal pogodbo. Bil je zaposlen pri agenciji, od katere je prejemal plačo in vse ostale prejemke na podlagi kolektivne pogodbe. V času, ko je bil zaposlen pri agenciji, je imelo podjetje, v katerem je delal, pravico, da ga odslovi, pri čemer ne bi bilo potrebno navajati razlogov za takšno odločitev. Povedal je, da ga delo, ki ga je takrat opravljal, ni preveč stimuliralo, ker je bilo zelo monotono in nezanimivo. Delo, ki ga je opravljal, je - kot smo že omenili - zahtevalo srednješolsko izobrazbo. To obdobje, ki naj bi trajalo šest mesecev, je bilo zanj poskusno obdobje, v katerem so se predstavniki podjetja odločali, ali ga bodo redno zaposlili ali ne. Na željo podjetja je prišlo do dogovora z agencijo, po katerem se je že pred iztekom šestmesečnega roka redno zaposlil pri podjetju in od takrat dalje pogodbeno ni bil več vezan na agencijo. Ob prekinitvi sodelovanja z agencijo se je spremenila tudi njegova pozicija oziroma delovno mesto, saj je bil prerazporejen na bolj zahtevno, odgovornejše delovno mesto, ki bolj ustreza njegovi izobrazbi in sposobnostim. To je še posebej poudaril, ker meni, da je kadrovska politika podjetja, da redno zaposluje samo ljudi z višjo in visoko izobrazbo. Meni, da bi bil danes še vedno zaposlen preko agencije, če bi imel samo srednješolsko izobrazbo. Ko smo govorili o različnih možnostih iskanja zaposlitve, je navedel kot najboljše načine tiste, ki niso najpogosteje v uporabi. Zdi se mu, da pošiljanje prošenj na slepo in priporočila znancev in prijateljev prinašajo dosti boljše rezultate kot pa Zavod RS za zaposlovanje ali odzivanje na oglase v različnih medijih. Uporaba interneta, ki je po njegovem mnenju v današnjih časih prevladujoč medij, je pri iskanju zaposlitve zelo dobrodošla. Posebej v povezavi z zasebnimi agencijami za zaposlovanje je navedel to kot eno izmed njihovih ključnih prednosti. Zaradi večje baze delodajalcev, ki je dostopna do interneta, je mogoče poiskati zaposlitev, ki po več kriterijih ustreza željam iskalca zaposlitve. Po vpisu v bazo podatkov je trajalo tri mesece, da je s pomočjo zasebne agencije za zaposlovanje dobil zaposlitev. V tem času ni imel posebnih stikov z agencijo, kar pomeni, da ni porabljal niti časa niti posebne energije pri tem načinu iskanja zaposlitve. Agencija je iskala delo zanj in ga potem obvestila ter mu dala celo različne možnosti izbire. S tega vidika je bil z njihovimi storitvami zelo zadovoljen, še posebej pa je omenil strokovnost svetovalcev, ki so ga na ustrezen način usmerili in mu pomagali najti zanj ustrezno delovno mesto. Na delo agencije ni imel posebnih pripomb, ker pravi, da so delo opravili zelo profesionalno in korektno. Že na samem začetku, ko se je najprej zaposlil preko agencije, je bil obveščen o odvijanju procesa zaposlitve pri izbranem podjetju in kakšne so njegove možnosti, da pride do redne zaposlitve. Dejansko so se zadeve odvijale tako, kot mu je bilo rečeno. Z delovnim mestom, ki mu ga je priskrbela agencija, je zadovoljen, ni pa izpolnilo prav vseh njegovih pričakovanj.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 44 od 80

To, da je bil v začetnem obdobju zaposlen preko agencije za zaposlovanje, ga ne moti, ker ni bilo bistveno drugače, kot če bi bil redno zaposlen, samo plačo je prejemal preko agencije. V podjetju so ga obravnavali kot ostale redno zaposlene delavce. Slabše plačano delo v tem obdobju, ki ni ustrezalo njegovi izobrazbi, je sprejel kot del poskusne dobe, v kateri je bil njegov cilj predvsem priti do redne zaposlitve. Kot edini problem zaposlenosti preko agencije navaja dejstvo, da te podjetje lahko odslovi v vsakem trenutku, če te ne potrebuje ali ni zadovoljno s teboj. Glede na dosedanje izkušnje z zasebnimi agencijami za zaposlovanje bi ponovno iskal službo preko iste agencije, saj je izredno zadovoljen z njenimi storitvami. Drugi primer Moški, star štiriindvajset let, ima srednješolsko izobrazbo. Njegova pot do zaposlitve je bila precej drugačna, saj je za to podjetje delal že prej, preko študentskega servisa. Na ta način je bil pri podjetju več kot dve leti, letos pa so se odločili, da ga zaposlijo preko agencije. Podjetje se je samo povezalo z agencijo in se dogovorilo o njegovi zaposlitvi. Kljub temu je moral na agencijo poslati pisno prošnjo in se dogovoriti za razgovor. Razgovor je bil v bistvu zgolj formalnost, saj je imel zaposlitev že zagotovljeno. Hkrati je bila to priložnost za podpis pogodbe in seznanitev s pogoji dela preko agencije. Preden je začel delati preko agencije, je delal tudi pri drugih podjetjih samo preko študentskega servisa in s pomočjo priporočil znancev prišel v podjetje, za katerega dela danes. Za zasebne agencije za zaposlovanje do nedavnega še ni slišal, saj ni dajal posebne pozornosti iskanju zaposlitve, vendar se mu zdi tak način zaposlitve še veliko ugodnejši od dosedanjega. Teče mu delovna doba, ima plačan dopust in dobi nadomestilo za bolniško. Po pogodbi z agencijo ima vse pravice kot redno zaposleni delavci. Razlika je predvsem v tem, da ga je sedaj podjetje od agencije najelo za določen čas, kar pomeni, da ga po poteku teka roka lahko odslovijo. Pravi, da se ne počuti drugače in je obravnavan kot redno zaposleni v podjetju. S storitvami agencije je zelo zadovoljen, navdušuje pa ga strokovnost in prijaznost osebja. Po njegovem mnenju obstaja velika možnost dobiti zaposlitev preko agencije, ker se posvetijo izključno iskalcu zaposlitve in ogromno pomagajo pri iskanju zaposlitve, ki vam ustreza. Do teh zaključkov je prišel samo na podlagi razgovora, ki ga je opravil ob podpisu pogodbe, saj mu zaposlitve ni priskrbela agencija, pač pa je na željo podjetja vstopila le kot posrednik. Z delovnim mestom je sedaj, ko dela preko agencije, še bolj zadovoljen, kot je bil prej, saj se kljub temu, da je zaposlen za določen čas, sedaj čuti bolj enakovrednega redno zaposlenim, kot prej, ko je delal preko študentskega servisa. Dejstvo, da dela preko agencije - in ne direktno za podjetje -.ga nič ne moti, saj vidi v spremembi svojega delovnega statusa (od študentskega servisa do zaposlitve preko agencije) samo velik napredek. Glede na svojo izobrazbo in delovne izkušnje ne misli, da bi ga podjetje redno zaposlilo, vendar ga to trenutno nič ne moti, saj je zadovoljen tako z agencijo kot delovnim mestom in delom, ki ga opravlja. Če bo v prihodnosti čutil

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 45 od 80

potrebo po zamenjavi zaposlitve ali pa bo v to kako drugače prisiljen, bo poiskal pomoč iste agencije, za katero dela danes. O tem, da bi kdaj poskušal najti zaposlitev na kak drugačen način, še ne razmišlja.

Tretji primer Ženska, stara petintrideset let, ki ima srednješolsko izobrazbo. Zaposlitev v tem podjetju ni njena prva, saj je bila pred tem zaposlena drugje. Ker s svojim delovnim mestom iz različnih razlogov ni bila zadovoljna, se je odločila, da prične z iskanjem nove zaposlitve. Sprva je poizkušala s pošiljanjem prošenj na podlagi oglasov v časopisih, vendar ji to ni prineslo posebnega uspeha. Na podlagi predhodnih izkušenj je tudi Zavod za zaposlovanje označila kot enega izmed slabših načinov iskanja zaposlitve, saj ji na ta način prej nikoli ni uspelo dobiti zaposlitve, zato tokrat niti ni poizkušala poiskati njihove pomoči (glede na to, da je še bila zaposlena v prejšnjem podjetju, to tako ni bilo mogoče, saj se ni mogla prijaviti na zavod). Po nasvetu prijateljev se je začela zanimati za zasebne agencije za zaposlovanje. Na internetu je našla spletne strani štirih agencij in se vpisala v njihove baze podatkov. Prej kot v treh mesecih je od ene izmed njih po elektronski pošti dobila sporočilo, naj se oglasi na sedežu agencije na razgovor. Na razgovoru so ji pojasnili, da določeno podjetje potrebuje ljudi njene stroke za opravljanje dela za določen čas. Čeprav si je želela službo za nedoločen čas, se je odločila, da gre na razgovor v to podjetje. Na podlagi razgovora v podjetju, kjer so ji razložili, kaj zahteva prosto delovno mesto, kakšna so njihova pričakovanja, kaj ji ponujajo, se je po tehtnem razmisleku odločila, da zapusti prejšnje podjetje in se zaposli tukaj (preko agencije), seveda v primeru, če jo sprejmejo. Ker so se odločili zanjo, je z agencijo podpisala pogodbo o zaposlitvi in se preko nje zaposlila. Od tega je minilo nekaj mesecev, vendar ne vidi posebne možnosti, da bi jo podjetje po poteku pogodbenega časa zaposlilo redno. Tako upa, da po poteku časa, za katerega je zaposlena, lahko podaljšala pogodbo. Predvsem pri iskanju prejšnje zaposlitve je, kot pravi, poizkušala na več načinov. Zavod za zaposlovanje se je, kot sem že omenila, izkazal za zelo neuspešno varianto. Tudi pošiljanje prošenj na podlagi oglasov v časopisih ni prineslo želenih rezultatov. Kot boljšo varianto je omenila oglase na teletekstu RTV, saj je tam mogoče najti več oglasov za prosta delovna mesta. Sama je prišla do zaposlitve s pomočjo prijateljev, ki so ji pravilno svetovali tudi tokrat in jo usmerili k zasebnim agencijam za zaposlovanje. Za ta način iskanja zaposlitve pred tem še ni vedela. Z delom agencije, ki ji je priskrbela zaposlitev, je zadovoljna, predvsem pa je poudarila hitrost izvedbe storitve. Edino, kar jo pri tem moti, je zaposlitev za določen čas, ker se zaradi tega počuti zelo negotovo. Po poteku tega časa ji namreč nihče ne zagotavlja, da ji bodo pogodbo podaljšali. Pri agenciji se ukvarjajo z manjšim številom iskalcev zaposlitve in se le tem bolj posvetijo. To je po njenem mnenju največja prednost iskanja zaposlitve preko agencije in zato večja možnost

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 46 od 80

dobiti zaposlitev kot pa pri drugih načinih iskanja zaposlitve. Po drugi strani pa obstaja problem, ker se agencije ukvarjajo, po njenih besedah, predvsem s komercialnimi delovnimi mesti (delo v pisarni), manjša pa je ponudba strokovnih zaposlitev.

Iskanje zaposlitve preko agencije za zaposlovanje se ji zdi eden izmed boljših načinov za pridobitev zaposlitve, zato bo v prihodnosti še poiskala njihovo pomoč. Ker je bila zadovoljna s storitvami svetovalcev agencije, ki ji je tokrat priskrbela zaposlitev, jo bo v prihodnosti še uporabila. Četrti primer Ženska, stara šestintrideset let, ki ima višjo izobrazbo. Njena pot do zaposlitve je potekala preko znancev, ki so ji priskrbeli delo v omenjenem podjetju. Razlog, da je zaposlena preko agencije, je v tem, da je tako zahtevalo podjetje. Drugače sama na ta način še ni iskala zaposlitve, tako da o agencijah in njihovem delu prej ni kaj dosti vedela. Pri prejšnjih zaposlitvah je poizkušala preko Zavoda za zaposlovanje, vendar njihove storitve ocenjuje kot zelo slabe. Razlog je v premajhnem posvečanju posameznem iskalcu zaposlitve, kar je posledica velikega števila ljudi, ki na takšne načine iščejo zaposlitev. Tudi pošiljanje prošenj na podlagi oglasov v časopisih ji največkrat ni prineslo dobrih rezultatov, ker v pogosto ne pošljejo niti odgovora, zelo redko pa se zgodi, da te povabijo na razgovor. Razlog za to je, podobno kot pri Zavodu za zaposlovanje, v velikem številu kandidatov, ki na ta način iščejo zaposlitev. Verjetno podjetja delajo selekcijo že na tej stopnji in povabijo na razgovor le nekaj tistih, ki na podlagi poslane prošnje najbolj ustrezajo kriterijem. Njen prvi stik z agencijo je bil na sedežu agencije, kjer je opravila pogovor z enim izmed svetovalcev. Enako kot ostali iskalci zaposlitve je z agencijo podpisala pogodbo o zaposlitvi. O sodelovanju z agencijo nima nobenih pripomb, z njihovimi storitvami je zadovoljna, posebej pa je omenila prijaznost osebja. Kot prednost iskanja zaposlitve preko agencij za zaposlovanje je navedla dejstvo, da so v neposrednem stiku s podjetji, ki iščejo delavce. Delo za določen čas preko agencije je bistveno ne moti, vseeno pa bi si raje želela zaposlitev za nedoločen čas. Če bo kdaj v prihodnosti menjala zaposlitev, bo poiskala pomoč iste agencije. Prednosti in slabosti iskanja zaposlitve preko zasebnih agencij za zaposlovanje na podlagi predstavljenih primerov Na podlagi samo štirih primerov ni mogoče priti do natančnejših rezultatov in zaključkov, ki bi jih lahko posplošili, skušala pa bom pokazati, kako izkušnje teh štirih ljudi kažejo na prednosti in slabosti iskanja zaposlitve preko zasebne agencije za zaposlovanje. Kot smo že omenili, smo namenoma izbrali ljudi, ki so sodelovali z isto zasebno agencijo, da bi dobili različna mnenja o storitvah iste agencije. Ker se agencije pri nas po ponudbi domnevno ne razlikujejo bistveno, so razlike v kvaliteti

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 47 od 80

njihove ponudbe in storitev predvsem v spremljajočih dejavnikih, kot je večja ali manjša strokovnost osebja, prijaznost... Ker pa želimo poudariti predvsem prednosti in slabosti iskanja zaposlitve preko zasebnih agencij, se nam ti dejavniki ne zdijo zelo pomembni, zato jih ne bomo upoštevali pri svojih ugotovitvah (čeprav smo se tudi o tem pogovarjali z opisanimi iskalci zaposlitve). To bi vsekakor prišlo bolj prav pri primerjavi kvalitete dela različnih agencij. Prednosti iskanja dela in zaposlitve preko agencije za zaposlovanje Iz pregledane literature, pri tem se opiramo predvsem na objavljeno raziskavo v članku Posredovanje dela (Raspor in Rožič, 2006, 381:383) in zapisano v članku Kohonta (Kohont, 2003, 452:453) - in na podlagi lastne raziskave - bi izpostavili naslednje prednosti in slabosti zaposlovanja preko zasebnih agencij za zaposlovanje. Z vidika podjetja uporabnika je omenjena oblika zaposlitve ugodna iz naslednjih razlogov: − prispeva k večji fleksibilnosti podjetja, ki na ta način prilagaja količino delovne

sile nihanjem v proizvodnji in povpraševanju, − podjetje si na tak način navidezno zmanjšuje število zaposlenih v podjetju, saj

se tovrstni „stroški dela“ skrijejo med stroške storitev, − v podjetju se zmanjša obseg aktivnosti in stroškov, ki se vežejo na zaposlitev ali

odpustitev delavcev, − s storitvami agencije podjetja pridobijo sodelovanje specialistov za področje

kadrovanja, ki poskrbijo za vsa personalna, administrativna in druga dela pri obračunavanju in izplačevanju plač,

− podjetjem lahko take zaposlitve omogočajo konkurenčno prednost, saj jim znižajo stroške dela in stroške prilagajanja spremembam na strani povpraševanja po njihovem proizvodu in storitvi,

− agencija zagotavlja, da bo v podjetje napotenega delavca v najkrajšem možnem času zamenjala z novim, če se izkaže, da je neprimeren ali če samovoljno preneha opravljati delo,

− skrajša se čas od potrebe po delavcu do nastopa dela, še posebej je ustrezen kader že v kadrovski bazi agencije in se tako prihrani čas iskanja in selekcije kadrov,

− podjetjem omogoča, da delavce spoznajo skozi delo in jih po poteku dogovorjenega obdobja, če so ustrezni, zaposlijo (rekrutiranje).

Delavcem pa prinaša zaposlitev pri zasebni agenciji za zaposlovanje naslednje ugodnosti: − s sklenitvijo delovnega razmerja in predvsem s pridobivanjem izkušenj pri več

delodajalcih krepijo svoje možnosti na trgu delovne sile, − na ta način pridobijo delo v določenem podjetju, kamor bi sami sicer težko prišli,

in spoznajo podjetje, − zaposlitev pri agenciji delavcu zagotavlja reference za prihodnje delo. Poleg tega

agencija dobi oceno za delovne uspešnosti delavca tudi od podjetij uporabnikov, − začetniki preko sistema posojanja pridobivajo potrebne delovne izkušnje, − kljub temu, da je varnost zaposlitve v tem primeru nizka, zagotavlja pravice, ki

izhajajo iz zaposlitve za določen čas,

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 48 od 80

− delavcu omogoča aktivnejše odločanje o prostem času, saj se lahko z agencijo na začetku dogovori, kdaj želi prekiniti zaposlitev,

− v primeru, da je povpraševanje po znanjih in sposobnostih delavca veliko, mu agencija lahko omogoči delo pri najugodnejšem ponudniku,

− delavci se na tak način iz brezposelnosti učinkovito in hitro vračajo v zaposlitev in vzpostavljajo najboljše odnose s potencialnimi delodajalci,

Slabosti iskanja dela in zaposlitve preko zasebne agencije za zaposlovanje Čeprav večjih slabosti za delodajalca ni videti, naj omenimo zlasti naslednje: − trenutna ureditev ne omogoča, da bi agencije lahko zagotovile dovolj hitro

delavce zaradi administrativnih postopkov, − tako pogodbeno razmerje je prav tako časovno omejeno na maksimalno eno

leto za isto delovno mesto pri istem delodajalcu, − ko podjetje s tako pogodbo zaposli kadre, ki jih je potrebno kot pripravnike

usposabljati za delo, se vsaj v začetnem obdobju lahko pojavlja več napak v proizvodnji, kar se odraža v manjši produktivnosti, nižji kakovosti in višjih proizvodnih stroških. Ko kader po poteku časa, za katerega je bila sklenjena pogodba, zapusti podjetje se celoten krog usposabljanja ponovi.

Med slabostmi, ki jih zaposlovanje pri zasebnih agencijah prinaša delavcu velja izpostaviti naslednje: − varnost zaposlitve je nizka. Zaposlitev je nestalna, negotova, odvisna od potreb

in sposobnosti agencije, da svojim delavcem zagotavlja kontinuirane naloge pri uporabnikih,

− delavec ima tako manjšo ekonomsko varnost in izgubijo občutek socialne varnosti, ki izhaja le iz trajnejših delovnih razmerij,

− pogosta mobilnost med podjetji in s tem menjava delovnih okolij lahko stresno vpliva na delavce,

− delavci agencij uživajo manj finančnih ugodnosti (npr. pridobitev bančnega posojila),

− čeprav se uveljavlja pravilo izenačevanja plač med delavci zasebnih agencij in med delavci podjetja uporabnika, pa v številnih primerih prvi še vedno prejemajo nižje plače,

− delavec, ki je zaposlen pri agenciji v velikih primerih izgubi delo, še preden izpolni pogoje za prejemanje nadomestila za brezposelnost,

− delavcu se lahko določi zelo neugodno razporeditev njegovega delovnega časa, − delavec ima manjše možnosti napredovanja.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 49 od 80

Drugi pristop: odgovori na vprašalnik (anketa) Osnovne značilnosti anketiranih oseb a) Spol V vzorcu je bilo 43 % žensk in 57 % moških. b) Starost

36%

33%

17%

14%

od 15 -26 let od 27-35 let od 36-45 let nad 46 let

Slika 1: Starostna struktura anketiranih oseb (Vir: Lastna raziskava)

Največ anketirancev je v najbolj vitalnem obdobju delovne aktivnosti, kar kaže slika 1.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 50 od 80

c) Zaposlitveni status Dobro polovico (54 %) sestavljajo brezposelne osebe, petina je dijakov in študentov, desetina je honorarno zaposlena. Bolj podroben prikaz je na sliki 2.

26%

10% 5%5%

54%

dijak, študent zaposlen honorarno zaposlen svoboden poklic nezaposlen

Slika 2: Zaposlitveni status anketiranih oseb (Vir: Lastna raziskava) d) Dosežena stopnja izobrazbe

7% 26%

43%

17% 5% 2%

osnovna

poklicna srednješolska višja, visoka univerzitetna magisterij, specializacija, doktorat

Slika 3: Izobrazbena struktura anketiranih oseb (Vir: Lastna raziskava)

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 51 od 80

e) Preko katerih zaposlitvenih kanalov ste že iskali zaposlitev? 21,4 % anketirancev je iskalo zaposlitev preko javnih služb za zaposlovanje, 26,2% oseb je iskalo zaposlitev s pomočjo priporočil sorodnikov, prijateljev, znancev, 11,9 % anketirancev je iskalo delo preko študentskih servisov, 9,5 % anketirancev je iskalo delo s pomočjo oglasov v javnih medijih ter 30,9 % anketirancev pa se je posluževalo pomoči interneta. f) Ali ste že kdaj iskali zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje? Velika večina anketiranih oseb je že iskala zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje (83 %).

g) Kje ste izvedeli za storitve zasebnih agencij za zaposlovanje? Prevladujoči medij je internet (57 %), preko znancev in prijateljev je pridobilo informacije 24 % oseb, preko oglasov v javnih medijih 19 % oseb.

h) Ali ste že prijavljeni v bazo iskalcev zaposlitve v kateri od agencij za

zaposlovanje? Večina anketiranih oseb je izjavila (74 %), da je v bazo prijavljena. Povzetek ankete Rezultati ankete kažejo, da je velika večina oseb že iskala zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje, pri čemer so se o tej možnosti najbolj pogosto informirali preko interneta oziroma s pomočjo znancev in prijateljev; prav tako je velika večina že vpisana v baze iskalcev zaposlitve v zasebnih agencijah za zaposlovanje. Na tej osnovi bi lahko sklepali, da so zasebne agencije zelo pomemben kanal za iskanje ustrezne zaposlitve. Vendar pa širše posploševanje te ugotovitve ni možno, ker imamo opravka s sorazmerno majhnim vzorcem oseb (n = 42), poleg tega ni mogoče neposredno preveriti, v kolikšni meri je ta vzorec reprezentativen, torej v kolikšni meri ustrezno predstavlja vse iskalce zaposlitve v državi. Opomba: v prikazu smo kljub sorazmerno majhnemu vzorcu rezultate prikazovali v odstotnih deležih (%). Splošne ugotovitve Zaposlitev je nekaj, kar naj bi človek izbral po svoji presoji, da bo tako opravljal delo, za katerega je usposobljen in ki ga veseli, v idealnem primeru naj bi se človek zaposlil na področju, kjer bo lahko v čim večji meri izpolnil svoje sposobnosti, znanje, motivacijo, kjer se bo lahko uveljavil in razvijal. Pogosto pa so možnosti za izbiro želene zaposlitve omejene in se lahko ljudje odločajo le med zaposlenostjo in brezposelnostjo.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 52 od 80

Postati brezposeln za večino ljudi predstavlja obup, stisko, izgubo dohodka in s tem vira za preživetje, brezizhodnost. Nezaposlenost je tudi pomemben dejavnik znižanja in odlaganja rodnosti. Starejši odlagajo rojstvo na boljše čase, mladi na starejša leta. Vendar pa je čas brezposelnosti tudi čas, ko človek temeljito razmisli o svoji prihodnosti. Iskati zaposlitev namreč ne pomeni pasivno čakanje na delovno mesto, ki ga bo ponudil delodajalec ali Zavod. Pomeni predvsem trdo delo, pot do zaposlitve pa lahko traja tudi več mesecev. Za uspeh pa so pogosto pomembne spremembe – osebne ali poklicne. Vendar pa se moramo zavedati, da brezposelnost slabo vpliva na ljudi, zato jih je potrebno opogumiti, jih znova motivirati ter jih prepričati, da njihova lastna pobuda ter osebna motivacija pri iskanju zaposlitve prinaša pozitivne rezultate. Ker pa seveda zgolj to ni dovolj, so na voljo institucije, ki posamezniku pomagajo prebroditi obdobje brezposelnosti in jim s svojo strokovnostjo pomagajo oziroma jih vodijo na ustrezno pot. Tu predvsem mislimo na Zavod za zaposlovanje, zasebne agencije za zaposlovanje, ter v nekaterih primerih tudi medije (internetne strani, teletekst...). Tretji pristop – analiza objavljenih prostih delovnih mest Okvirni pregled a Ime agencije

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

b Datum snemanja 19.9.2008

A- or

od ja

r

B- e

ko no

m sk

i te

hn ik

C- di

pl . i

nž .

st ro

jn išt

va

D- di

pl .

or ga

ni za

to rk

a- m

en ed

že rk

a

E- un

iv. d

ip l.

so cio

lo gi

nj a

OP OM

BE

1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za območje iskanja 3 50 1 0 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za območje iskanja 1 43 1 0 0

3 Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne) 3a Za nedoločen ali določen čas da da da 3b Za polni ali krajši delovni čas da da da 3c Kratek opis dela 3d Morebitna alternativna izobrazba da da da 3e Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.) da da da

3f Okvirna višina plače oziroma plačila za delo ne ne ne 3g Način prijave da da da 3h Rok prijave da da da 3i Kontaktna oseba za prijavo da da da 3j Poskusno delo da da da

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 53 od 80

4 Povprečno porabljen čas za pridobitev navedenih informacij (v minutah) 7 min 5 min 7 min

Skupaj 19 min za vse poizved

be Tabela 5: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije Zavoda RS za zaposlovanje a Ime agencije AGENCIJA M - SERVIS d.o.o. b Datum snemanja 19.9.2008

A- or

od ja

r

B- e

ko no

m sk

i te

hn ik

C- di

pl . i

nž .

st ro

jn išt

va

D- dip

l. or

ga ni

za to

rk a-

m en

ed že

rk a

E- un

iv. d

ip l.

so cio

log in

ja

OP OM

BE

1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za območje iskanja 0 1 0 0 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za območje iskanja 0 1 0 0 0 3 Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne) 3a Za nedoločen ali določen čas da 3b Za polni ali krajši delovni čas ne 3c Kratek opis dela 3d Morebitna alternativna izobrazba ne 3e Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.) ne 3f okvirna višina plače oziroma plačila za delo ne 3g Način prijave ne 3h Rok prijave da 3i Kontaktna oseba za prijavo ne 3j Poskusno delo ne 4 Povprečno porabljen čas za pridobitev navedenih informacij (v minutah) 3 min Tabela 6: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije M – Servis d.o.o.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 54 od 80

a Ime agencije KARIERA d.o.o. b Datum snemanja 19.9.2008

A- or

od ja

r

B- e

ko no

m sk

i te

hn ik

C- dip

l. in

ž. st

ro jn

išt va

D-

di pl.

or

ga ni

za to

rk a-

m en

ed že

rk a

E- un

iv. d

ip l.

so cio

log in

ja

OP OM

BE

1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za območje iskanja 2 11 0 1 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za območje iskanja 1 7 0 0 0 3 Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne) 3a Za nedoločen ali določen čas da da da 3b Za polni ali krajši delovni čas da da da 3c Kratek opis dela da da da 3d Morebitna alternativna izobrazba da da da 3e Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.) da da da 3f okvirna višina plače oziroma plačila za delo ne ne ne 3g Način prijave da da da 3h Rok prijave da da da 3i Kontaktna oseba za prijavo da da da 3j Poskusno delo ne ne ne 4 Povprečno porabljen čas za pridobitev navedenih informacij (v minutah) 4 min 5 min 3 min Tabela 7: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Kariera d.o.o. a Ime agencije TRENKWALDER d.o.o. b Datum snemanja 19.9.2008

A- or

od ja

r

B- e

ko no

m sk

i te

hn ik

C- di

pl . i

nž .

st ro

jn išt

va

D- di

pl .

or ga

ni za

to rk

a- m

en ed

že rk

a E-

un iv.

d ip

l. so

cio log

in ja

OP

OM BE

1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za območje iskanja 0 1 3 0 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za območje iskanja 0 1 2 0 0 3 Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne) 3a Za nedoločen ali določen čas da da 3b Za polni ali krajši delovni čas da da 3c Kratek opis dela da 3d Morebitna alternativna izobrazba da da 3e Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.) ne ne 3f okvirna višina plače oziroma plačila za delo ne ne 3g Način prijave da da 3h Rok prijave da da 3i Kontaktna oseba za prijavo da da

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 55 od 80

3j Poskusno delo ne ne 4 Povprečno porabljen čas za pridobitev navedenih informacij (v minutah) 3 min 2 min Tabela 8: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Trenkwalder d.o.o. a Ime agencije MANPOWER d.o.o. b Datum snemanja 19.9.2008

A- or

od ja

r

B- e

ko no

m sk

i te

hn ik

C- dip

l. in

ž. st

ro jn

išt va

D-

di pl.

or

ga ni

za to

rk a-

m en

ed že

rk a

E- un

iv. d

ip l.

so cio

log in

ja

OP OM

BE

1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za območje iskanja 1 1 2 0 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za območje iskanja 1 1 1 0 0 3 Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne) 3a Za nedoločen ali določen čas da da da 3b Za polni ali krajši delovni čas ne ne ne 3c Kratek opis dela da ne ne 3d Morebitna alternativna izobrazba ne da da 3e Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.) ne ne ne 3f okvirna višina plače oziroma plačila za delo ne ne ne 3g Način prijave da da da 3h Rok prijave da da da 3i Kontaktna oseba za prijavo da da da 3j Poskusno delo ne ne ne 4 Povprečno porabljen čas za pridobitev navedenih informacij (v minutah) 3 min 3 min 2 min Tabela 9: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Manpower d.o.o.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 56 od 80

a Ime agencije MOJA KARIERA d.o.o. b Datum snemanja 19.9.2008

A- or

od ja

r

B- e

ko no

m sk

i te

hn ik

C- di

pl. in

ž. st

ro jn

išt va

D-

di pl

. or

ga ni

za to

rk a-

m en

ed že

rk a

E- un

iv. d

ip l.

so cio

log in

ja

OP OM

BE

1 Skupno število prostih delovnih mest za zaposlitev za območje iskanja 0 0 1 0 0

2 Skupno število del (podjemni in/ali avtorski pogodbi) za območje iskanja 0 0 1 0 0 3 Kvaliteta podatkov za prosta delovna mesta (da, ne) 3a Za nedoločen ali določen čas da 3b Za polni ali krajši delovni čas da 3c Kratek opis dela da 3d Morebitna alternativna izobrazba da 3e Urnik dela (enoizmensko, dvoizmensko delo ipd.) da 3f okvirna višina plače oziroma plačila za delo ne 3g Način prijave da 3h Rok prijave ne 3i Kontaktna oseba za prijavo ne 3j Poskusno delo ne 4 Povprečno porabljen čas za pridobitev navedenih informacij (v minutah) 3 min Tabela 10: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Moja kariera d.o.o. Podatke za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje smo preverili še enkrat na dan 17.10.2008. Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 17.10.2008 na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/slo/Iskanje-dela/iskanje-dela.htm) Orodjar Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer:

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 57 od 80

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje

zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA KRANJ

30.9.2008 DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

DUMIS, PODJETJE ZA PREDELAVO PLASTIČNIH MAS, ORODJARSTVO IN TRGOVINO D.O.O.

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

3.10.2008 ORODJAR - ZAČETNIK IN IZKUŠENI DELAVEC - DELO V DOMŽALAH - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas SKUPINA KARIERA NACIONALNI KADROVSKI OPERATER D.O.O.

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno ustrezal pogojem za obe delovni mesti. Ekonomski tehnik Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago 76 prostih delovnih mest, in sicer:

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje

zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA KRANJ

30.9.2008 PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE KRANJA - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

30.9.2008 ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE KRANJA - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

25.7.2008 ZASTOPNIK I - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

25.7.2008 ZASTOPNIK II - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

19.9.2008 RAČUNOVODJA/KNJIGOVODJA-DELO V LJUBLJANA - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

SKUPINA KARIERA NACIONALNI KADROVSKI OPERATER D.O.O.

3.10.2008 RECEPTOR V NOVEM PARK HOTELU BOHINJ - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

BOHINJ VODNI PARK D.O.O.

26.9.2008 SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

KOROTAN, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, SERVISIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O., KRANJ

10.10.2008 RAČUNOVODJA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

HIB, podjetje za proizvodnjo, trgovino na debelo in dro bno,

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 58 od 80

servis, ekonomske, organizacijske in tehnološ ke stor.,in projektir. v gradbeništvu,Kranj, d.o.o

10.10.2008 ADMINISTRATOR- KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

DOVŽAN, TRGOVINA NA DEBELO IN NA DROBNO, D.O.O.

10.10.2008 TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

Trženje oglasnega prostora, Krista Svete s.p.

14.10.2008 SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

KALIKONTO, RAČUNOVODSTVO, STORITVE, TRGOVINA, GOSTINSTVO, D.O.O.

14.10.2008

PRODAJALEC V EROTIČNI TRGOVINI - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

VENERA SHOP, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

17.10.2008 PRODAJALEC - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

BABY CENTER, d.o.o., Ljubljana; BABY CENTER TRGOVINA KRANJ II.

17.10.2008 PRODAJALKA - M/Ž Krajši delovni čas: 20 ur na teden

Določen čas, 5 mesecev

TRAMP, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

17.10.2008 PRODAJALKA - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 5 mesecev

TRAMP, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

17.10.2008 PRODAJALKA - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 5 mesecev

TRAMP, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

17.10.2008 POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž Krajši delovni čas: 20 ur na teden

Določen čas, 6 mesecev

PROMO - VIZIJA TRGOVINA IN POSREDOVANJE, D.O.O.

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

30.9.2008 PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE DOMŽAL - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

30.9.2008 PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE KAMNIKA - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

30.9.2008 PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE VRHNIKE - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

30.9.2008 PRIPRAVNIK-ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE LJUBLJANE - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

30.9.2008 ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE LJUBLJANE - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 59 od 80

30.9.2008 ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE VRHNIKE - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

30.9.2008 ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE DOMŽAL - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

30.9.2008 ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA OBMOČJE KAMNIKA - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

PRIMA ZASTOPSTVO ZAVAROVALNA ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.

25.7.2008 ZASTOPNIK I - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

25.7.2008 ZASTOPNIK II - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

19.9.2008 RAČUNOVODJA/KNJIGOVODJA-DELO V LJUBLJANA - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

SKUPINA KARIERA NACIONALNI KADROVSKI OPERATER D.O.O.

17.10.2008 PRODAJALKA - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

BETI TREND TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

3.10.2008 RECEPTOR V NOVEM PARK HOTELU BOHINJ - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

BOHINJ VODNI PARK D.O.O.

9.9.2008 ZASTOPNIŠKI KANDIDAT - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

ADRIATIC SLOVENICA D.D.; ADRIATIC SLOVENICA D.D., PE POSTOJNA

9.9.2008 ZASTOPNIŠKI KANDIDAT - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

ADRIATIC SLOVENICA D.D.; ADRIATIC SLOVENICA D.D., PE POSTOJNA

17.10.2008 PRODAJALKA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

VARTEKS TRADE PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

17.10.2008 TRGOVEC - PRODAJALEC - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

LLUGOLLI & OSTALI, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.N.O.

26.9.2008 PRODAJA - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

TRGODOM NO. 1, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.

3.10.2008 KNJIGOVODJA V RAČUNOVODSTVU - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

MLINOSTROJ D.D., PODJETJE ZA IZGRADNJO TEHNOLOŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV

7.10.2008 KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

BUVARD D.O.O., PODJETJE ZA TRGOVINO, ZASTOPSTVA IN SERVISNE STORITVE

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 60 od 80

7.10.2008 PRODAJALEC V TRGOVINI REPROMATERIALA - M/Ž

Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

KZ CERKLJE, Z.O.O.; KGZ KOMENDA

7.10.2008 POSLOVODJA (PE POSTOJNA) - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

SVILANIT SVILA - INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., KAMNIK

7.10.2008 PRODAJALKA I (PE POSTOJNA) - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

SVILANIT SVILA - INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., KAMNIK

7.10.2008 PRODAJALEC I (PE BERNARDIN) - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

SVILANIT SVILA - INVALIDSKO PODJETJE, D.O.O., KAMNIK

10.10.2008 ZASTOPNIK - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

SLOVENSKA KNJIGA D.O.O., PODJETJE ZA PRODAJO IN DISTRIBUCIJO KNJIG, SVETOVANJE IN ZALOŽNIŠTVO

10.10.2008 TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

Trženje oglasnega prostora, Krista Svete s.p.

10.10.2008 PRODAJNI KOMERCIALIST M/Ž - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

ZAŠČITA PTUJ KONFEKCIONIRANJE IN TRŽENJE D.O.O.

10.10.2008 NABAVNO - PRODAJNI REFERENT - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

POTOKAR PODJETJE ZA TRGOVINO, TRANSPORT, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA, PARMOVA UL. 51

10.10.2008 VODJA RAČUNOVODSTVA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

RLD URŠKA JEREB S.P., RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU

10.10.2008 KOMISIONAR - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

SANOLABOR PODJETJE ZA PRODAJO MEDICINSKIH LABORATORIJSKIH IN ZOBOZDRAVSTVENIH APARATOV, INSTRUMENTOV, ZDRAVIL IN OPREME, D.D.

10.10.2008 RECEPTOR - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

FITNES CENTER PANTER ŠPORT, TRGOVINA, GOSTINSTVO, GRADBENIŠTVO, PROIZVODNJA, ZALOŽNIŠTVO D.O.O.

10.10.2008 SVETOVALEC ZA NOTRANJO OPREMO - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

PARON LESNA INDUSTRIJA D.O.O..

14.10.2008 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V(I), ZA POTREBE TRAVMATOLOŠKE KLINIKE,. - M/Ž

Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

14.10.2008 SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

KALIKONTO, RAČUNOVODSTVO, STORITVE, TRGOVINA,

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 61 od 80

GOSTINSTVO, D.O.O.

14.10.2008 PRODAJALEC VOZIL - ADMINISTRATOR - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas

AVTO CAR PRODAJNO SERVISNI CENTER D.O.O.

14.10.2008 ADMINISTRATIVNO DELO - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

MRAK, RAČUNALNIŠKI INŽENIRING IN OPREMA, D.O.O.

14.10.2008 POSLOVODJA - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

WIT B TRGOVSKA DRUŽBA, D.O.O.

14.10.2008 TRŽNIK V POSLOVALNICI - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

RAIFFEISEN BANKA D.D.

14.10.2008 PRODAJA OBUTVE - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

ALPINA, D.D., ŽIRI; PRODAJALNA POSTOJNA

14.10.2008 PRODAJALEC V EROTIČNI TRGOVINI - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

VENERA SHOP, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

17.10.2008 KOMERCIALNI TEHNIK - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

TEKSTIL PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.D.

17.10.2008 ADMINISTRATOR-TRŽENJE STROKOVNE LITERATURE PO TELEFONU - M/Ž

Krajši delovni čas: 30 ur na teden

Določen čas, 6 mesecev

VERLAG DASHOFER, ZALOŽBA, D.O.O.

17.10.2008 POSLOVODJA V MPD PE IDRIJA - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

ŽIVEX TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. VOLČJA DRAGA

17.10.2008 PRODAJALKA - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

BETI TREND TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

17.10.2008 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I),ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE - M/Ž

Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

17.10.2008 PRODAJNI SVETOVALEC - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

DOLLAR, PODJETJE ZA ZASTOPSTVA, IZVOZ- UVOZ, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, D.O.O.

19.9.2008 ADMINISTRATOR-POSLOVNA TAJNICA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

ORPI TRGOVINA, MARKETING, SVETOVANJE, D.O.O.

19.9.2008 VODJA PRODAJE - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

ORPI TRGOVINA, MARKETING, SVETOVANJE, D.O.O.

17.10.2008 SKLADIŠČNIK - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

SIJ, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN EKONOMSKE STORITVE Z MARKETINGOM, D.O.O.

17.10.2008 TRGOVSKI POTNIK - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

DAMAJANTI posredovanje in prodaja d.o.o.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 62 od 80

17.10.2008 KNJIGOVODJA - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

RA - FI INŽENIRING PODJETJE ZA EKONOMIKO, RAČUNOVODSTVO, FINANCE IN POSREDOVANJE, D.O.O., LJUBLJANA

10.10.2008 PRODAJALEC-TRGOVEC - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

KOPTEX D.O.O.; TRGOVINA LOVEC

17.10.2008 ADMINISTRATOR - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 3 mesece

MESNINE DEŽELE KRANJSKE PROIZVODNJA MESNIH IZDELKOV TER MESA IN KMETIJSTVO D.D.

14.10.2008 TEHNIČNI KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

M.TRADE TRGOVSKO PODJETJE GORNJA RADGONA D.O.O.

10.10.2008 POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

ITU SPORTS FASHION PRODAJA IN IZDELAVA ŠPORTNIH OBLAČIL, D.O.O. LJUBLJANA

3.10.2008 PRODAJALEC - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 6 mesecev

GM 3, MARKETING D.O.O.

3.10.2008 ADMINISTRATIVNA DELA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas

PULZAR PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O., KOMENDA, SADARJEVA 21

23.9.2008 KOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

MAJO SERVISNO IN TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., IHAN, GORIČICA 2, DOMŽALE

17.10.2008 POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas, 12 mesecev

ARHEJ D.O.O., ARHEOLOŠKE RAZISKAVE IN DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE, SEVNICA

Povpraševanje s strani delodajalcev je videti zelo obsežno, čeprav se je treba zavedati, da je to hkrati izobrazbeni profil z velikim vsakoletnim prilivom iz šol, in je torej tudi ponudba zelo velika. Naša potencialna iskalka zaposlitve nima formalnih delovnih izkušenj, zato moramo najprej izločiti delovna mesta, kjer se takšne izkušnje zahtevajo. Pri pregledovanju pogojev za vsa prikazana delovna mesta smo ugotovili, da bi naša potencialna iskalka ustrezala pogojem za 53 delovnih mest od vključno 140 prostih, kjer delodajalci niso zapisali pogoja delovnih izkušenj. Opomba: Analiza narejena dne, 21.10.08. Diplomirani inženir strojništva Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago 4 prosta delovna mesta, in sicer :

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 63 od 80

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje

zaposlitve Naziv delodajalca

3.10.2008 KONSTRUKTER - M/Ž Polni delovni čas Nedoločen čas INOKS PODJETJE ZA TRŽENJE IN PROIZVODNJO D.O.O.

14.10.2008 VODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž Polni delovni čas Nedoločen čas DIOTEC SEMICONDUCTOR, PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH KOMPONENT, D.O.O.

17.10.2008 TEHNOLOG - M/Ž Polni delovni čas Določen čas, 6 mesecev

AHA EMMI, PREDELAVA ALUMINIJA, D.O.O.

3.10.2008 DELO SE OPRAVLJA NA NAFTNIH BAZAH (PLATFORMAH), DELO V TUJINI - M/Ž

Polni delovni čas Nedoločen čas SPLOŠNA GRADBENA DELA CIPOT ŽELJKO S.P.

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za vsa štiri prosta delovna mesta.

 Dipl. organizatorka-menedžerka  Univ. dipl. sociologinja Za ta dva profila dne 17.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Ocena uporabnosti spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Dostop do podatkov je sorazmerno hiter, na naslovni strani je rubrika iskanje dela. Za označbo kriterijev (območna služba, stopnja izobrazbe…) porabimo manj kot minuto, lahko izberemo tudi izpis za vsa delovna mesta ali za delovna mesta, ki so na voljo za nedoločen ali za določen čas. To filtriranje je za marsikoga verjetno uporabno. Izpis prostih delovnih mest se pojavi takoj oziroma zelo hitro. Na koncu je tudi navedeno njihovo število. Podrobnejši prikaz se odpre hitro, rubrike so standardizirane, pregledne in dokaj izčrpne. Za primer prikazujemo enega od delovnih mest iz našega izbora (vir: http://www.ess.gov.si/slo/Iskanje-dela/PDWeb/PD/IzpisPDPodrobnosti.asp?id=JH29544:, 17.10.2008)

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 64 od 80

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka JH29544:

Naziv delodajalca: DUMIS, PODJETJE ZA PREDELAVO PLASTIČNIH MAS, ORODJARSTVO IN TRGOVINO D.O.O.

Naslov delodajalca: CESTA NA RUPO 45, 4000 KRANJ

Kontaktna oseba delodajalca za kandidate:

kontaktna oseba: URANA DARKO telefon: 040 391 296 el. naslov: dumis@siol.net

Naziv delovnega mesta oz. dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž

Opis del in nalog: DELA V PROIZVODNJI PLASTIČNIH MAS

Upravna enota delovnega mesta oz. dela:

KRANJ

Poklicna/strokovna izobrazba: oblikovalec kovin

Alternativno: orodjar,pomožni delavec,mizar,ključavničar

Trajanje zaposlitve: Določen čas, 3 mesece

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 5 let

Znanje jezikov: nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno

Drugi pogoji: TROIZMENSKO DELO

Prijava je mogoča do: 30.10.2008

Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo po pošti: b)pisno vlogo z življenjepisom

Okvirna plača: 900 EUR bruto / mesečno

Urnik dela: dvo ali več izmensko delo

Poskusno delo: 3 mesece

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 65 od 80

Objava PD na: URAD ZA DELO KRANJ

Podatki ponujajo praktično vse osnovne informacije od delodajalcu in delovnem mestu. V tem primeru vidimo, da delodajalec išče glede na izobrazbeni profil alternativno, saj navaja kar pet različnih možnih profilov, ki bi bili ustrezni za to delovno mesto. Delo poteka v treh izmenah, s poskusnim delom…, delodajalec je navedel tudi višino plače, to je podatek, ki ga v večini primerov v takšnih javnih objavah ni na voljo. Seveda pa kljub tej izčrpnosti marsikaterega iskalca zaposlitve zanimajo še druge informacije, ki jih bo dobil neposredno, v tem primeru je navedena kontaktna oseba s telefonsko številko in elektronskim naslovom.

 Druge prednosti ali kvalitete iskanja zaposlitve preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so tudi naslednja (zapisane so na spletni strani):

 Kandidat se lahko na roča na prosta delovna mesta preko RSS novic.

 Poizveduje lahko po prostih delovnih mestih preko mobilnih naprav.

 Naroča se lahko na prosta delovna mesta preko RSS novic na mobilne naprave.

 Pregleduje lahko objave prostih delovnih mest na EURES spletni strani (za vse članice Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora).

 Možna je uporaba e-življenjepisa in e-borze.

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Adecco (http://www.adecco.si/zaposlitev/index.html) Orodjar Glede na osnovne kriterije iskanja so bila na razpolago tri prosta delovna mesta, in sicer:

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 66 od 80

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje

zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA MURSKA SOBOTA

09.10..2008 ORODJAR-SPECIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA MURSKA SOBOTA

30.09.2008 DELAVEC NA OBDELOVALNIOH CNC STROJIH M/Ž

Polni delovni čas

Določen čas NiI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR

30.09..2008 OBDELOVALEC KOVIN - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za vsa tri delovna mesta. Ekonomski tehnik Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago10 prostih delovnih mest, in sicer:

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje

zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

20.10. 2008 KOMERCIALNIN REFERENT - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

13.10. .2008 KOMERCIALIST NA TERENU Polni delovni čas

Določen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

06.10. 2008 KNJIGOVODJA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

03.10. 2008 PRODAJNI PREDSTAVNIK – M/Ž Polni delovni čas

Določen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA KRANJ

02.10. 2008 TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR

02.10. .2008 TAJNIK - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 67 od 80

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

19.09. 2008 KNJIGOVODJA - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

24.09. 2008 REFERENT V FINANČNI OPERATIVI –M/Ž Polni delovni čas

Določen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR

18.9. 2008 KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Določen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

12.9. 2008 KOMERCIALIST – M/Ž NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Polni delovni čas Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za vseh deset prostih delovnih mest. Diplomirani inženir strojništva Glede na osnovne kriterije iskanja sta bila na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer.

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje

zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

16.10. 2008 VODJA PROJEKTOV - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA NOVO MESTO

12.10. 2008 RAZVOJNI INŽINIR V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za oba prosta delovna mesta.

 Dipl. organizatorka-menedžerka  Univ. dipl. sociologinja

Za ta dva profila dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 68 od 80

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Moja kariera d.o.o. (http://www.mojakariera.si/postings.php?session_id=)

Diplomirani inženir strojništva Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago 1 prosto delovno mesto, in sicer.

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje

zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA KOPER

18.06 2008 PODROČNI VODJA PRODAJE ZA ZAHODNO EVROPO - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za prosto delovno mesto.

 Orodjar  Ekonomski tehnik  Dipl. organizatorka-menedžerka  Univ. dipl. sociologinja Za te štiri profile dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Manpower d.o.o. (http://www.manpower.si/domov/prosta_dela/ Orodjar Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer:

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje

zaposlitve Naziv delodajalca

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 69 od 80

OBMOČNA SLUŽBA CELJE

09.10. 2008 STRUGAR ZA VERTIKALNO STRUŽNICO - M/Ž Polni delovni čas

Določen/Nedoločen čas

NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA CELJE

09.10. 2008 STRUGAR ZA VERTIKALNO STRUŽNICO - M/Ž Polni delovni čas

Določen/Nedoločen čas

NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za določeni prosti delovni mest. Ekonomski tehnik Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago pet prostih delovnih mest, in sicer:

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA

20.10. 2008 KOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž Polni delovni čas

Določen/Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

15.10. 2008 POSLOVNI SEKRETAR DIREKTORJA - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

14. 10. 2008 OSEBNI BANČNI SVETOVALEC - M/Ž

Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

13.10. 2008 PRODAJNO NABAVNI REFERENT - M/Ž

Polni delovni čas

Določen/Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA KOPER

05.09. 2008 NABAVNI REFERENT - M/Ž Polni delovni čas

Določen/Nedoločen čas

NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za določena prosta delovna mesta. Diplomirani inženir strojništva Glede na osnovne kriterije iskanja sta bila na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer:

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 70 od 80

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA CELJE

19.10. 2008 RAZVOJNI INŽINIR - M/Ž Polni delovni čas

Določen/Nedoločen čas

NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA VELENJE

09.10. 2008 VODJA PROIZVODNJE – M/Ž Polni delovni čas Določen/Nedoločen čas

NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za določena prosta delovna mesta.

 Dipl. organizatorka-menedžerka  Univ. dipl. sociologinja Za ta dva profila dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Trenkwalder d.o.o. (http://www.trenkwalder.com/si/Iskalci/Iskanje_dela.html?offset=30) Ekonomski tehnik Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago pet prostih delovnih mest, in sicer:

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA NOVO MESTO

21.10. 2008 KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas Nedoločen čas NI PODATKA-PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 71 od 80

OBMOČNA SLUŽBA VELENJE

15.10. 2008 KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas

Določen/Nedoločen čas

NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA DRAVOGRAD

14.10. 2008 KOMERCIALIST - M/Ž Polni delovni čas Nedoločen čas NI PODATKA-PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

30.09. 2008 KOMERCIALIST PO TELEFONU - M/Ž Polni delovni čas Nedoločen čas NI PODATKA-PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

23.09. 2008 AGENT V KLICNEM IN PODPORNEM CENTRU - M/Ž

Polni delovni čas Določen čas NI PODATKA-PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za vseh pet določenih prostih delovnih mest. Diplomirani inženir strojništva Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago eno prosto delovno mesto, in sicer:

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA CELJE

21.10. 2008 VODJA PROIZVODNJE - M/Ž Polni delovni čas

Nedoločen čas NI PODATKA- PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za določeno prosto delovno mesto.

 Orodjar  Dipl. organizatorka-menedžerka  Univ. dipl. sociologinja Za te tri profile dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Analiza iskanja prostih delovnih mest oziroma dela na dan 21.10.2008 na spletni strani Agencija M Servis d.o.o. (https://mservis.si/studentski-servis-kadrovska- agencija/agencija/iskalci/prosta-dela/50ttp://) Orodjar

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 72 od 80

Glede na osnovne kriterije iskanja sta bili na razpolago dve prosti delovni mesti, in sicer:

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR

14.10. 2008 PREOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž Polni delovni čas Nedoločen čas NI PODATKA-PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

OBMOČNA SLUŽBA NOVO MESTO

19.10. 2008 OBLIKOVALEC KOVIN/SSTROJNI TEHNIK - M/Ž

Polni delovni čas Določen čas NI PODATKA-PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za določeni prosti delovni mesti.

Ekonomski tehnik Glede na osnovne kriterije iskanja je bilo na razpolago eno prosto delovno mesto, in sicer:

Datum objave Naziv delovnega mesta Vrsta zaposlitve Trajanje zaposlitve Naziv delodajalca

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

08.10. 2008 POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž Polni delovni čas Določen čas NI PODATKA-PODJETJE JE NAROČNIK AGENCIJE

Naš potencialni iskalec zaposlitve bi verjetno izpolnjeval pogoje za prosto delovno mesto.

 Dipl. inženir strojništva  Dipl. organizatorka-menedžerka  Univ. dipl. sociologinja Za te tri profile dne 21.10.2008 ni bilo na razpolago nobeno prosto delovno mesto.

Ocena uporabnosti spletnih strani zasebnih agencij za zaposlovanje Dostop do podatkov je sorazmerno hiter, tako kot na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, zelo pregledne naslovne strani, in predvsem zanimive za potencialne iskalce zaposlitve zaradi obsežnosti podatkov ter

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 73 od 80

tudi vizualne podobe strani, kar pritegne dokaj veliko število iskalcev oz. obiskovalcev. V sorazmerno kratkem času pridemo do informacij, ki nas zanimajo (cca. 5 minut časa)i. Lahko rečemo, da večji del zasebnih agencij za zaposlovanje nudi obiskovalcem spletnih strani večji nabor informacij z zanimivo vsebino in barvitostjo, nekaj agencij pa je tudi takih, ki z informacijami bolj ali manj skoparijo, predvsem kar zadeva urnik dela ter mesečni OD oziroma plačo za potencialne zaposlene. Navedba prostih delovnih mest se pojavi takoj oziroma zelo hitro, vključno z navedenim številom vseh prostih delovnih mest, večji del je razdeljenih na regije, kar omogoča hitrejši dostop do informacij, ter s tem prihranek na času. Za primer prikazujemo enega od delovnih mest iz našega izbora (vir: http://www.trenkwalder.com/si/Iskalci/Nova_delovna_mesta.html?reference_id=SI2008393008)

Opis 21.10.2008 Naš naročnik je podjetje, ki deluje v kovinsko predelovalni in strojni industriji. Njihov osnovni proizvodni program temelji na individualnih potrebah kupca. Uporabljajo visoko razvito tehnologijo. Kot temelj uspešnega poslovanja, pa vidijo predvsem v zadovoljstvu svojih zaposlenih.

KOMERCIALIST (m/ž) na Dolenjskem

Opis delovnega mesta:

▪ pripravljanje ponudb v sodelovanju s tehnologi,

▪ opravljanje sestankov s kupci in dobavitelji,

▪ delo z že obstoječimi strankami,

▪ pridobivanje novih strank,

▪ pridobivanje podizvajalcev.

Pričakujemo prijave kandidatov, ki imajo:

▪ končano najmanj V. stopnjo ekonomske ali strojne smeri,

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 74 od 80

▪ predhodne delovne izkušnje v kovinsko predelovalni industriji,

▪ poznavanje računalniških orodij MS Office,

▪ opravljeno vozniško dovoljenje B kategorije,

▪ aktivno znanje nemškega jezika.

Nudimo:

▪ redno in dobro plačilo s pripadajočimi dodatki,

▪ delo v prijetnem kolektivu,

▪ delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo,

▪ delo poteka v dopoldanskem času,

▪ delovno mesto je prosto takoj.

Prijave z življenjepisom in kontaktnimi podatki pošljite na naslov: Trenkwalder d.o.o., Florjanov trg 3, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov: prijava@trenkwalder.com. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.: 07 39 30 720 ali 040 573 417. Vidimo, da nam ponujeni podatki prikazujejo vse osnovne informacije o delovnem mestu, kar pa ne moremo reči za podatke, ko govorimo o delodajalcu oz. nazivu firme. Tukaj se zasebne agencije običajno zavarujejo, oz. dajejo možnost iskalcem zaposlitve, da se zglasijo na sedežu agencije, s katero je naročnik - delodajalec sklenil pogodbo in tam dobijo še več informacij. Delo poteka v eni izmeni, s poskusnim delom za nedoločen čas, kar je vzpodbudno za marsikaterega iskalca zaposlitve, saj ga ta podatek pritegne in mu zagotavlja motivacijo za nadaljnje delo. V tem primeru delodajalec ni navedel višino plače, kar lahko štejemo kot minus, saj je to nedvomno pomemben podatek za iskalca zaposlitve. Lahko rečemo, da smo ta podatek redko srečevali tudi v ostalih objavah zasebnih agencij za zaposlovanje. Sklenemo lahko, da kljub nekaterim pomanjkljivostim podatkov iskalec najde dovolj osnovnih informacij.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 75 od 80

5. ZAKLJUČKI Za uspešnost podjetij je ključnega pomena, da izberejo ustrezne kadre. Veliko konkurenčnih prednosti izhaja prav iz razlike v kvaliteti kadrov. Zato je potrebno proces zaposlovanja v vseh fazah izpeljati skladno z vsemi predpisi, a hkrati tudi čim bolj strokovno. V načelu lahko rečemo, da si prav vsak delodajalec v tržnem, konkurenčnem okolju želi pridobiti takšne kadre, ki bodo v največji možni meri izpolnjevali poslovne cilje podjetja. Kako prepoznati vse prednosti in slabosti kandidatov, je odvisno od znanja in izkušenj tistih, ki opravljajo selekcijo. Nekatera podjetja nimajo dovolj časa ali ustreznih ljudi, ki bi selekcijo lahko kvalitetno opravljali, zato iščejo pomoč drugje. Tako prihranijo precej časa in denarja in na ta način pridejo do kvalitetnega kadra, kar dolgoročno pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Ena od novejših možnosti je vsekakor tudi najem zasebnih agencij za zaposlovanje. Čeprav gre po mnenju nekaterih za še eno »neumnost iz zahoda«, so se pri nas zasebne agencije za zaposlovanje že uveljavile..Ponujajo nove možnosti zaposlovanja za tiste, ki si sami ne morejo pomagati. Na drugi strani ponujajo podjetjem strokovno pomoč pri selekciji kadrov, ki bodo kar najbolj ustrezali njihovim zahtevam. Tako delujejo kot posrednik med delodajalci in delojemalci. Motiv zasebnih agencij je uspešno poslovanje in preživetje v konkurenci, ki je očitno že močna, o čemer posredno priča že dolg seznam v tabeli 1. To je osnova, da se trudijo zadovoljiti ponudbo in povpraševanje na obeh straneh. V tržnih razmerah jih konkurenca sili, da se pri svojem delu obnašajo profesionalno, da skušajo ponuditi več kot drugi in si s tem zagotoviti kar največ posla - in s tem zaslužka. Nekateri vidijo agencije za zaposlovanje kot sredstvo za manipuliranje z ljudmi, njihova dejavnost in znanje pa nista nič drugega kot izkoriščanje delovne sile z namenom pridobivanja čim večjega zaslužka. Ker delujejo kot posrednik med delodajalci in delojemalci, se zdijo kot nepotreben člen v procesu zaposlovanja, ki neupravičeno pobira delež. Kljub očitkom, ki so se pojavljali v medijih o nezakonitem delovanju agencij za zaposlovanje, je verjetno takšen način iskanja zaposlitve v današnjem času vedno bolj prisoten in učinkovit. Domet tega diplomskega dela ni tolikšen, da bi lahko strokovno in verodostojno potrdili ali ovrgli očitke na račun agencij, prav tako ne moremo v celoti preveriti njihove učinkovitosti in uspešnosti. Naši rezultati dajejo le nekaj znamenj o kvaliteti in delovanju teh agencij. Število klasičnih oblik zaposlitve se počasi zmanjšuje in trg dela od nas zahteva vedno večjo fleksibilnost. Tako je po mojem mnenju pričakovati porast dejavnosti zasebnih agencij za zaposlovanje in veliko sprememb na področju zaposlovanja, pri tem pa ni nujno, da bo to bolj ugodno za delavca, saj smo lahko videli, da obstajajo številne prednosti kot tudi slabosti pri uporabi teh storitev.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 76 od 80

Kljub vsem teoretičnim in strokovnim ter empiričnim ugotovitvam o prednostih in slabostih zasebnih agencij za zaposlovanje se ne bi mogla opredeliti, ali je ta vrsta posredovanja zaposlitve dobra ali slaba. Verjetno takšen splošen odgovor niti ni potreben. Dejstvo je, da zasebne agencije ponujajo svoje storitve, da delujejo; njihovo delovanje je spričo občutljivosti in širše družbene pomembnosti sorazmerno strogo regulirano s strani države (zakoni, pravilniki, koncesije). Zelo verjetno je, da se po kvaliteti storitev medsebojno razlikujejo, poleg tega mnoge agencije ponujajo zelo različne vrste storitev. Delodajalec ali iskalec zaposlitve morata torej svobodno pretehtati, ali se bosta odločila za njihovo pomoč. Verjetno bo trg vsaj deloma presodil, katere agencije bodo na trgu obstale in razvijale – in katere bodo usahnile.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 77 od 80

6. LITERATURA IN VIRI Literatura

1. Belčič, F. (2002): Proces zaposlovanja kadrov, Založba Moderna organizacija, Kranj

2. Kresal, B. (2006): Delovno pravo, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana 3. Raspor, A., Volk Rožič, N. (2006): Posredovanje dela, Ljubljana 4. Sedej, M. (1997): Metode in tehnike kadrovanja, Založba Moderna

organizacija, Kranj 5. Svetlik, I. (1985): Brezposelnost in zaposlovanje, Delavska enotnost,

Ljubljana 6. Svetlik, I.,Glazer, J., Kajzer, A.,Trbanc, M. (2002): Politika zaposlovanja,

Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 7. Štefelin, M. (2005) : Profil agencij za zaposlovanje, Diplomsko delo,

Fakulteta za organizacijske vede, Kranj 8. Velečič, M. (2002): Iskanje zaposlitve preko zasebnih agencij za poslovanje,

Diplomsko delo, Ekonomska fakulteta, Ljubljana Viri

1. Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana. Pridobljeno 21.12.2007 s svetovnega spleta: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Analize/2005/ObiskanostZavodovihSplet nihStrani2004.pdf.

2. Organiziranost Zavoda RS za zaposlovanje. Pridobljeno s svetovnega spleta: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Organiziranost/Organiziranost.htm.

3. Seznam koncesionarjev, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela ter posredovanja in zagotavljanja delovne sile – splošne koncesije (21.12.2007). Pridobljeno s svetovnega spleta: http://www.mddsz.gov.si/seznamkoncesionarjev/splosne koncesije.htm.

4. Seznam koncesionarjev, ki posredujejo začasno in občasno delo dijakom in študentom – študentske koncesije (21.12.2007). Pridobljeno s svetovnega spleta: http://www.mddsz.gov.si/seznamkoncesionarjen/studentske koncesije.htm.

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 78 od 80

5. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97, 69/98, 65/00, 97/01, 42/02, 67/02, 2/04, 62/05.

6. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, Uradni list RS, št. 48/99, 79/00, 30/03, 54/03, 62/05, 139/06.

7. Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št..29/95, 12/99, 101/99, 36/00, 97/01, 42/02, 43/06, 103/07 – neuradno prečiščeno besedilo

8. Adecco H.R., kadrovsko svetovanje d.o.o. http://www.adecco.si/

9. http://www.mddsz.gov.si/ 10. http://www.dz-rs.si/ 11. http://www.uradni-list.si/

Članki Kohont, A. (2003): Zaposlovanje pri zasebnih agencijah, Teorija in praksa, 40,3, str. 442-454.

Priloga 1: Anketa Spoštovani! Sem absolventka na Fakulteti za organizacijske vede kadrovsko – izobraževalne smeri in pišem diplomsko nalogo z naslovom » Iskanje dela in zaposlitve preko zasebnih agencij za zaposlovanje. Prosila bi vas, če mi lahko odgovorite na nekaj vprašanj, ki mi bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem delu. HVALA! Sanela Mišić

1. SPOL:

- Ž - M

2. STAROST:

- od 15 do 26 let - od 27 do 35 let - od 36 do 45 let - nad 46 let

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 79 od 80

3. TRENUTNI STATUS:

- dijak, študent - zaposlen - honorarno zaposlen - svoboden poklic - nezaposlen - drugo .............................. 4. DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE:

- osnovnošolska izobrazba - srednješolska izobrazba - poklicna izobrazba - višje ali visokošolska izobrazba - univerzitetna izobrazba - magisterij, specializacija, doktorat - drugo ................................

5. Naziv, ki ste ga pridobili po zaključku šolanja: ...................................... Na 6. vprašanje odgovorite v primeru, če se še vedno formalno izobražujete.

6. Naziv, ki ga boste pridobili, ko boste zaključili šolanje: ............................ 7. Preko katerih zaposlitvenih kanalov ste že iskali zaposlitev?

(možnih več odgovorov)

- preko javnih služb za zaposlovanje oz. Lokalnih uradov za delo - s pomočjo priporočil sorodnikov, znancev, prijateljev - študentskih servisov - interneta - drugo ................................. 8. Kje ste izvedeli za storitve zasebnih agencij za zaposlovanje ?

- od prijateljev, znancev - naključno, preko brskanja po internetu - v drugih medijih ( časopis, radio, TV, itd.)

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 80 od 80

9. Ali ste že kdaj iskali zaposlitev preko zasebnih agencij za zaposlovanje?

- DA - NE

Vsa nadaljnja vprašanja so namenjena tistim, ki so na vprašanje pod točko 9 odgovorili z DA. 10. Zakaj ste se odločili za ta način iskanja zaposlitve ? (možnih več odgovorov)

- lažji in hitrejši vpogled za prosta delovna mesta

stalno obveščanje o novih delovnih mestih - 24- urni dostop do tovrstnih informacij - več informacij ( o ponudniku dela, o samem delu, itd.) - drugo .....................................

11. Ali ste že prijavljeni v bazo iskalcev zaposlitve v kateri od agencij za zaposlovanje? - DA - NE

12. Kako pogosto pregledujete informacije o prostih delovnih mestih na portalih zasebnih agencij za zaposlovanje?

- dnevno - večkrat na teden - nekajkrat na mesec - drugo

Za konec me še zanima, kako bi ocenili storitve zasebnih agencij za zaposlovanje? Za vaš čas in odgovore se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam !

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sanela Mišić: Iskanje dela in zaposlitve preko agencij za zaposlovanje Stran 81 od 80

KAZALO SLIK Slika 1: Starostna struktura anketiranih oseb ……………………………………………..…51 Slika 2: Zaposlitveni status anketiranih oseb ……………………………………………….…52 Slika 3: Izobrazbena struktura anketiranih oseb………………………………………………53 KAZALO TABEL Tabela 1: Seznam zasebnih agencij za zaposlovanje s koncesijo, stanje 21.12.2007 ……………………………………………………………………………………………………………….str.21 Tabela 2: Seznam študentskih agencij za zaposlovanje s koncesijo, stanje 21.12.2007 ……………………………………………………………………………………………………………..str.28 Tabela 3: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Kariera d.o.o. ……………………………………………………………………………………………………………………………str.41 Tabela 4: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Trenkwalder d.o.o. ……………………………………………………………………………………………………………………………str.42 Tabela 5: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije Zavoda RS za zaposlovanje …………………………………………………………………………………………………………………………..str.55 Tabela 6: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije M – Servis d.o.o. …………………………………………………………………………………………………………………………..str.55 Tabela 7: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Kariera d.o.o. …………………………………………………………………………………………………………….…str.56 Tabela 8: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Trenkwalder d.o.o. ……………………………………………………………………………………………………………………….....str.57 Tabela 9: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Manpower d.o.o. …………………………………………………………………………………………………………………………..str.58 Tabela 10: Prikaz analize zbranih podatkov prostih delovnih mest oziroma del glede na izbrane kriterije agencije Moja kariera d.o.o. ……………………………………………………………………………………………………………………..……str.59